KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTY W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Strona została usunięta dnia: 8 listopad, 2017 - 10:28

 
KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTY
W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Centrum Innowacji i Transferu Technologii

 
Opis stanowiska:
 • Nadzór nad prawidłowym przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem projektów współfinansowanych
  z funduszy europejskich.
 • Wstępne opiniowanie wniosków o zgodę na realizację projektu współfinansowanych z funduszy europejskich.
 • Udział w procesie przygotowywania dokumentacji projektowej - przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej.
 • Przygotowywanie dokumentów do podpisania umowy.
 • Monitoring rzeczowy projektu.
 • Nadzór nad prawidłową realizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego.
 • Współpraca z kierownikiem projektu.
 • Współpraca z Instytucją Pośredniczącą/Zarządzającą.
 • Realizacja projektu zgodnie z przepisami dotyczącymi trwałości projektu/ udzielania pomocy publicznej.
 • Przygotowywanie projektów regulaminów i wewnętrznych aktów prawnych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektów.
 • Obsługa administracyjno – organizacyjna zespołów kontrolujących projekty.Udzielanie pracownikom Uniwersytetu informacji dotyczących procedur obowiązujących w procesie aplikacji i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy zagranicznych.
 • Monitoring projektów zgodnie z przepisami i procedurami obowiązującymi w Uniwersytecie oraz przedstawianie bieżącej informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach i zagrożeniach w realizacji projektów.
 • Prowadzenie rejestru projektów.
 • Weryfikacja dokumentacji projektowej oraz jej wprowadzanie do elektronicznego systemu obsługi projektów zagranicznych.
 
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze.
 • Minimum 2 – letnie doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych
  z funduszy zagranicznych.
 • Znajomość procedur i przepisów dotyczących pozyskiwania funduszy zagranicznych.
 • Znajomość zasad udzielania pomocy publicznej.
 • Znajomość zasad kwalifikowalności kosztów w ramach projektów współfinansowanych
  z funduszy zagranicznych.
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Praktyczne doświadczenie w realizacji projektów.
 • Bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności Word i Excel.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Znajomość języka angielskiego.
 • Odpowiedzialność, skrupulatność, dokładność.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV i list motywacyjny.
 • Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie UWM: http://bip.uwm.edu.pl/node/969
 • Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
 • Kopie certyfikatów/zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, referencji
  od poprzednich pracodawców oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
 • Podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku 
  o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 późn. zm.).
   
Miejsce i termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko specjalisty” w Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. R. Prawocheńskiego 9,
10-720 Olsztyn, w terminie do dnia 16.11.2017 r. O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia dokumentów do CIiTT.
 
Inne informacje:
 • Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Złożone dokumenty nie będą zwracane.
 • Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Planowany termin rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne:20.11.2017 r – 21.11.2017 r.
 • Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 27.11.2017 r.
 • Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Wytworzył:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.10.2017
Data publikacji:
16.10.2017 14:47
Data aktualizacji:
08.11.2017 10:28
Liczba wyświetleń:
2216
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument