KONKURS NA STANOWISKO REFERENTA TECHNICZNEGO W KATEDRZE BIOTECHNOLOGII W OCHRONIE ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

Strona została usunięta dnia: 16 październik, 2017 - 14:00


KONKURS NA STANOWISKO REFERENTA TECHNICZNEGO W KATEDRZE BIOTECHNOLOGII
W OCHRONIE ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko referenta technicznego – 1/3 etatu
 
Oferta dotyczy zatrudnienia w ramach projektu pt. Inkubator innowacyjności plus.
 
Opis stanowiska:
1. Umowa na czas określony od 01.01.2018r. do dnia 31.10.2018 r.
2. Główne zadania:
   2.1  Realizacja prac badawczych w ramach projektu pt. „Barwnik fluorescencyjny pochodzenia
        bakteryjnego jako interkalator DNA; optymalizacja technologii produkcji oraz sposobu
        barwienia DNA”;
   2.2  Wykonywanie zadań badawczych w laboratorium biologii molekularnej;
   2.3  Przygotowywanie zestawień i raportów wynikających z realizacji zadań przewidzianych
        w projekcie wskazanych w pkt. 2.1.
 
Wymagania:
1.  Doświadczenie w pracy w laboratorium biologii molekularnej. Znajomość technik elektroforezy
    agarozowej i poliakryloamidowej DNA, PCR i real-time PCR.
2.   Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym.
3.   Wykształcenie minimum średnie.
4.   Gotowość do podpisania deklaracji dotyczącej łącznego zaangażowania zawodowego w realizację
    wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych
    źródeł finansowych w trakcie trwania umowy w wymiarze nieprzekraczającym 276 godzin
    miesięcznie.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.  CV i list motywacyjny.
2.  Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie UWM: http://bip.uwm.edu.pl/node/969
3.  Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
4.  Podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
    o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
    dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997
    roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 późn. zm.).
 
Miejsce i termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko referenta technicznego, w sekretariacie Katedry Biotechnologii w Ochronie Środowiska,
ul. Słoneczna 45G, 10-719 Olsztyn, 
w terminie do 15.11.2017r. O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia dokumentów do sekretariatu Katedry Biotechnologii w Ochronie Środowiska
 
Inne informacje:
  1. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Złożone dokumenty nie będą zwracane.
  3. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
  4. Planowany termin rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne: 22.11.2017 r.
  5. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.11.2017 r.
  6. Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Wytworzył:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.10.2017
Data publikacji:
16.10.2017 13:58
Data aktualizacji:
16.10.2017 14:00
Liczba wyświetleń:
1188
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument