Konkurs na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych

Strona została usunięta dnia: 16 październik, 2017 - 13:38

CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowiska Specjalisty inżynieryjno-technicznego
w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych
 
Miejsce pracy Olsztyn
Opis stanowiska
 
1.  Współpraca naukowa z zespołami badawczymi UWM i innymi jednostkami konsorcjum projektu z UE
     prowadzącymi badania związane z identyfikacją techniczno-ekonomicznych i środowiskowych
     kryteriów/wskaźników/regulacji dla bioproduktów.
2.  Gromadzenie i analiza informacji naukowych związanych z zagadnieniami realizowanymi w projekcie
     STAR-ProBio:
         -   przegląd i analiza istniejących schematów zrównoważonego rozwoju dla biogospodarki
         -   ocena środowiskowa upstreamu
         -   ocena środowiskowa downstreamu
         -   ocena techniczno-ekonomiczna bioproduktów
         -   ocena ryzyka ILUC bioproduktów
         -   projektowania zrównoważonego rozwoju bioproduktów
         -   analiza regulacji, ekoznakowania i inicjatyw politycznych
3.  Techno-ekonomiczna analiza w aspekcie wykorzystania zasobów biomasy o różnej platformie
     chemicznej.
4.  Analiza technologii konwersji biomasy do bioproduktów, w części zadań realizowanych przez UWM
5.  Kompletowanie danych projektowych związanych ze studiami przypadków w części realizowanej przez
     UWM oraz identyfikacja interesariuszy powiązanych z określonym studium przypadku.
6.  Monitoring terminowego i skutecznego wykonania planu zadań badawczych projektu poprzez
     monitorowanie stanu prac w UWM wynikających z harmonogramu badań (kamienie milowe,
     deliverables).
7.  Bieżąca archiwizacja działalności projektowej i wyników badań.
8.  Bieżąca współpraca z zespołami badawczymi realizującymi projektowe zadania badawcze.
9.  Zabezpieczenie techniczne badań projektowych, zestawienia danych oraz wstępna analiza wyników
     badań.
10. Współpraca merytoryczna i organizacyjna z jednostkami administracyjnymi i naukowo-badawczymi
      pozostałych członków konsorcjum.
11. Współpraca z jednostkami administracyjnymi i naukowo-badawczymi uczelni, takimi jak: BNiWzG, BWM,
       CIITT, kwesturą, wydziałami, katedrami.
12. Organizacja i techniczne zabezpieczenie spotkań projektowych, konferencji, seminariów, workshopów
      oraz innych przedsięwzięć związanych z dokumentowaniem i upowszechnieniem wyników prac
      realizowanych w projekcie
 
Wymagania
 
1.   wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku biotechnologia lub ochrona środowiska,
2.   doświadczenie w działalności projektowej finansowanej przez NCBiR oraz UE,
3.   dodatkowym atutem będzie:
         -  doświadczenia pracy w zespole badawczym,
         -  ogólna wiedza z zakresu odnawialnych źródeł energii, biogospodarki, gospodarki o obiegu
            zamkniętym, bilansu techniczno-ekonomicznego, analizy cyklu życia,
         -  znajomość analityki laboratoryjnej i technik konwersji biomasy,
         -  znajomość technik komunikacji sieciowej,
4.   znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,
5.   bardzo dobra znajomość narzędzi pakietu MS Office oraz podstawowa znajomość oprogramowania
      do analizy statystycznej, ekonomicznej i środowiskowej,
6.   sumienność i zaangażowanie w pracy,
4.   dbanie o dobre imię Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 
1.   Życiorys i list motywacyjny.
2.   Kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie UWM  http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
3.   Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
4.   Kopie dokumentów potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
5.   Kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia lub doświadczenie.
6.   Mile widziane referencje
7.   Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie
      dla potrzeb rekrutacji.
 
Prosimy o złożenie oświadczenia następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"
 
Miejsce i termin składania dokumentów
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na specjalistę 1”
w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM, pl. Łódzki 3, pok. 202, Olsztyn 10-719
Data dostarczenia dokumentów do dnia 23 października  2017 roku
 
Inne informacje
  1. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Złożone dokumenty nie będą zwracane.
  3. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
  4. Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
  5. do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
  6. Praca w ramach projektu pt. Sustainability Transition Assessment and Research of Bio-based Products (STAR-ProBio)  finansowanego w ramach konkursu H2020
  7. Umowa na czas określony, praca związana z realizacją projektu,
  8. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
  9. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych
Wytworzył:
Mariusz Dubicki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.10.2017
Data publikacji:
13.10.2017 12:40
Data aktualizacji:
16.10.2017 13:38
Liczba wyświetleń:
1675
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument