Nr 80/2017 z dnia 5 września 2017 roku zmieniające Zarządzenie 76/2015 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa”

 
Zarządzenie Nr 80/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 września 2017 roku
 
zmieniające Zarządzenie 76/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
5 października 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych
w zakresie „Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa” realizowanych na Wydziale Humanistycznym
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W § 1 Zarządzenia Nr 76/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
5 października 2015 roku
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych
w zakresie „Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa” realizowanych na Wydziale Humanistycznym,
ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 „1. Za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Bibliotekoznawstwo
      i informacja naukowa” pobiera się opłatę w wysokości 3500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset
      złotych 00/100).”
 
§ 2
1.  Opłata, o której mowa w § 1 obowiązuje słuchaczy studiów podyplomowych rozpoczynających
    kształcenie po dniu wejścia w życie niniejszego Zarządzenia.
2.  Do umów określających szczegółowe zasady odpłatności, zawartych ze słuchaczami studiów
    podyplomowych przed dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia stosuje się dotychczasowe
    opłaty.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.09.2017
Data publikacji:
03.10.2017 10:23
Data aktualizacji:
03.10.2017 10:23
Liczba wyświetleń:
915
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz80.docx14.41 KB