Nr 79/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego, pn. „Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości”

Zarządzenie Nr 79/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 września 2017 roku
 
w sprawie utworzenia kursu dokształcającego, pn. „Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości”
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 1842, ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Akademii Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie tworzy się kurs dokształcający pn. „Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości”.
 
§ 2
1. Kurs obejmuje 350 godzin zajęć dydaktycznych.
2. Absolwenci kursu dokształcającego otrzymują świadectwo ukończenia kursu.
 
§ 3
1. Kurs prowadzony jest przy współfinansowaniu Województwa Warmińsko–Mazurskiego na podstawie
   umowy z dnia 2 sierpnia 2017 roku, zawartej pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim
   w Olsztynie, a Województwem Warmińsko-Mazurskim.
2. Warunki finansowe organizacji i prowadzenia kursu dokształcającego realizowane są na podstawie
    kosztorysu, sporządzonego zgodnie z przepisami obowiązującymi w Uczelni, z uwzględnieniem
    zapisów umowy, o której mowa w ust. 1.
3.  Uczestnik kursu dokształcającego nie ponosi opłat za świadczone usługi edukacyjne w przypadku
    jego ukończenia.
4.  Warunki uczestnictwa w kursie i odpłatności, określa umowa zawarta pomiędzy UWM w Olsztynie,
    a Uczestnikiem kursu.
 
§ 4
Dokumentację związaną z przebiegiem kursu prowadzi Akademia Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.09.2017
Data publikacji:
03.10.2017 10:15
Data aktualizacji:
03.10.2017 10:15
Liczba wyświetleń:
1232
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz79.doc37.5 KB