Nr 64/2017 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 2017/2018

 
Decyzja Nr 64/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 września 2017 roku
 
w sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 2017/2018
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.1842 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.) stanowi się, co następuje:
 
 
§ 1
1.  Wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na podstawie umowy o dzieło
    lub umowy – zlecenia, ustala się przy zastosowaniu niżej określonych stawek:
 

 

Lp.

 

Stanowisko

Stawka za godzinę obliczeniową odpowiadającą
45 min.
 (w zł)

1

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy, tytuł w zakresie sztuki, profesor wizytujący

 80,00

2

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki

70,00

3

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora lub stopień doktora w zakresie sztuki, starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora lub stopień doktora w zakresie sztuki

65,00

4

Starszy wykładowca nieposiadający stopnia naukowego doktora lub stopnia w zakresie sztuki, asystent, wykładowca, lektor, instruktor

50,00

 

2.  Na wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, Rektor może podwyższyć stawkę wynagrodzenia za godzinę zajęć dydaktycznych w ramach posiadanych środków finansowych jednostki, nie więcej jednak niż do maksymalnej wysokości stawki określanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i  przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2063).

§ 2

1.  Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 roku, z uwzględnieniem zapisu ust. 2.

2.  Stawki, o których mowa w §1 stosuje się do obliczania wynagrodzenia osób, prowadzących we wrześniu 2017 roku zajęcia dydaktyczne, przewidziane planem studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018.

 

 

Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.09.2017
Data publikacji:
03.10.2017 09:23
Data aktualizacji:
03.10.2017 09:23
Liczba wyświetleń:
722
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec64.doc42.5 KB