KONKURS NA STANOWISKO KONSULTANTA W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

Strona została usunięta dnia: 18 wrzesień, 2017 - 11:34

KONKURS NA STANOWISKO KONSULTANTA
W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko konsultanta w CIiTT – pełny etat
 
Oferta dotyczy zatrudnienia w ramach projektu pt. EENEP „Enterprise Europe Network East Poland”
 
Opis stanowiska:
1.  Umowa na okres próbny, następnie na czas określony do dnia 31.12.2020 r.
2.  Główne zadania:
 • promocja działań międzynarodowej sieci Enterprise Europe Network,
 • organizacja seminariów, szkoleń, targów, konferencji,
 • wsparcie przedsiębiorców i naukowców w zakresie innowacji i internacjonalizacji – specjalistyczne usługi doradcze i eksperckie,
 • organizacja międzynarodowych spotkań brokerskich i misji gospodarczych,
 • poszukiwanie partnerów biznesowych, technologicznych w kraju i za granicą,
 • działania informacyjno-promocyjne,
 • organizacja międzynarodowych transferów technologii,
 • współpraca z lokalnymi jednostkami otoczenia nauki i biznesu.
 
Wymagania:
1.    Wykształcenie wyższe magisterskie,
2.    Znajomość realiów gospodarczych (co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w instytucji
     otoczenia biznesu lub w biznesie),
3.    Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
4.    Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
5.    Doświadczenie we współpracy międzynarodowej,
6.    Doświadczenie we wprowadzaniu nowych produktów na rynek,
7.    Doświadczenie we współpracy z firmami oraz umiejętność współpracy w zespole,
8.    Bardzo dobra znajomość MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych,
9.    Umiejętność wyszukiwania informacji w publicznie dostępnych źródłach,
10. Samodzielność i samodyscyplina,
11. Zdolności analityczne,
12. Komunikatywność,
13. Dyspozycyjność (delegacje krajowe i zagraniczne),
14. Umiejętność pracy pod presją czasu,
15. Gotowość do podpisania deklaracji dotyczącej łącznego zaangażowania zawodowego w realizację
     wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych
     źródeł finansowych w trakcie trwania umowy w wymiarze nieprzekraczającym 276 godzin
     miesięcznie.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.  CV i list motywacyjny.
2.  Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie UWM: http://bip.uwm.edu.pl/node/969
3.  Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
4.  Kopie certyfikatów/zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, referencji od poprzednich
    pracodawców oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
5.  Podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
    o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
    dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997
    roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 późn. zm.).
 
Miejsce i termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko konsultanta, w Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn, 
w terminie do 25.09.2017 r.
O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia dokumentów do CIiTT.
 
Inne informacje:
 • Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Złożone dokumenty nie będą zwracane.
 • Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Planowany termin rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne: 26.09.2017 r.
 • Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 27.09.2017 r.
 • Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
  do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Wytworzył:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.09.2017
Data publikacji:
18.09.2017 11:33
Data aktualizacji:
18.09.2017 11:34
Liczba wyświetleń:
1465
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument