Nr 77/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
ZARZĄDZENIE Nr 77/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 września 2017 roku
 
w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 7 oraz 62 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którego tekst jednolity stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 51/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:
  1)  § 8 ust. 2 w pkt 12 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
      „13) Samodzielne Stanowisko ds. Studiów Anglojęzycznych.”;
  2)  dodaje się § 19 c w brzmieniu:
㤠19c
Samodzielne Stanowisko ds. Studiów Anglojęzycznych
 
1.  Samodzielne Stanowisko ds. Studiów Anglojęzycznych pełni funkcję administracyjnej obsługi
    pełnomocnika Rektora ds. studiów anglojęzycznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
    w Olsztynie.
2.  Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Studiów Anglojęzycznych należy,w szczególności:
      1)     przygotowywanie harmonogramu promocji zagranicznej Uniwersytetu,
      2)     przygotowywanie projektów materiałów promocyjnych i propozycji ich standaryzacji według
           wymogów Uniwersytetu,
      3)     organizacja wyjazdów zagranicznych dotyczących targów edukacyjnych,
      4)     współpraca i komunikacja z podmiotami zewnętrznymi, w tym zagranicznymi,
      5)     współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w zakresie objętym przedmiotem
           działania Stanowiska, w tym z koordynatorami ds. studiów anglojęzycznych na wydziałach,
      6)     prowadzenie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej.”
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Kanclerzowi Uniwersytetu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI  

 


 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.09.2017
Data publikacji:
14.09.2017 09:55
Data aktualizacji:
14.09.2017 09:55
Liczba wyświetleń:
2008
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz77.docx17.8 KB