Konkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w Olsztynie

Strona została usunięta dnia: 12 wrzesień, 2017 - 11:22


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ogłasza konkurs na stanowisko
doradcy zawodowego
 
Główne zadania:
1.  Prowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego, w tym:
      1)  udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
      2)     udzielanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności
           o ofercie uczelni, zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
      3)  inicjowanie, organizowanie i prowadzenie indywidualnych porad zawodowych aktywizujących
           w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
      4)    pozyskiwanie informacji o sytuacji zawodowej uczestnika projektu, diagnozę jego potencjału
           i preferencji zawodowych, analizę informacji z uwzględnieniem jego doświadczenia
           zawodowego, kwalifikacji, motywacji, uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji zawodowych,
           sytuacji materialnej i sytuacji rodzinnej,
      5)    udzielanie porad indywidualnych oraz informacji zawodowej nt. rynku pracy, możliwości
           szkolenia, podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania.
2.  Prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonego procesu doradczego dla każdej osoby
    (co najmniej w zakresie: imię i nazwisko uczestnika projektu, poziom wykształcenia oraz zawód
    wyuczony, staż pracy, wykonywane zawody lub specjalności, ostatnio zajmowane stanowisko
    pracy, status na rynku pracy, zainteresowania, predyspozycje i kompetencje, zagadnienia
    omawiane podczas spotkań, przedstawiane propozycje rozwiązań oraz podejmowane działania
    i ich rezultaty, wynik procesu doradczego, dotyczący sposobu rozwiązania problemu
    zawodowego, zalecenia dotyczące dalszego postępowania,  czas trwania usługi, podpis uczestnika
    projektu pod dokumentacją poświadczający uczestnictwo w spotkaniu, podpis doradcy
    zawodowego).
3.  Wspieranie uczestników projektu w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych na konkretne oferty
    pracy, w przygotowaniu do rozmowy o pracę, w kontaktach z pracodawcami.
4.  Świadczenie poradnictwa zawodowego w warunkach zapewniających poufność rozmów.
5.  Świadczenie poradnictwa indywidualnego realizowanego w formie indywidualnych spotkań – porad
    zawodowych - polegających na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z uczestnikiem
    projektu w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia prowadzącego do rozwiązania problemu
    zawodowego.
6.  Prowadzenie warsztatów grupowych organizowanych w celu nabywania przez uczestników
    kompetencji i wiedzy nt. rynku pracy  z zakresów: analizy rynku pracy połączonej z diagnostyką
    kompetencji; analizy błędów popełnianych podczas rekrutacji, określenia profilu zawodowego,
    umiejętności wyszukiwania ofert pracy, tworzenia CV i listu motywacyjnego, budowania własnej
    ścieżki kariery w firmie, poznania kluczowych kompetencji oczekiwanych przez pracodawców,
    autoanalizy słabych i mocnych stron pod kątem przyszłej pracy.
7.   Prowadzenie coachingu kariery jako uzupełnienie usługi doradczej związanej z rozwijaniem
    konkretnych kompetencji przydatnych do swobodnego poruszania się po rynku pracy. W ramach
    sesji coachingu mogą być prowadzone np. symulacje rozmowy o pracę, symulacja rozmów
    kwalifikacyjnych (wieloetapowych) oraz symulacja rozmów kwalifikacyjnych w języku obcym.
8.  Budowanie współpracy z pracodawcami, w tym:
      1)  indywidualne spotkania z pracodawcami (prezentacja portfolio studentów, pozyskiwanie ofert
          pracy),
      2)  organizacja spotkań u pracodawców (1-dniowe spotkania w komórkach merytorycznych
          dotyczące wymagań zatrudnieniowych i prezentacji stanowisk, wizyta w dziale HR),
      3)  organizacja targów pracodawców realizowanych w UWM w Olsztynie.
 
Ustala się następujące wymagania dla kandydatów:
   1)   wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym;
       preferowane wykształcenie magisterskie (drugiego stopnia lub jednolite magisterskie)
       w zakresie: psychologii, socjologii, pedagogiki, ekonomii, zarządzania, prawa, doradztwa
       zawodowego lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy
       (np. zawodoznawstwo), doradztwa zawodowego,
   2)  pożądane kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego potwierdzone certyfikatami
       (zaświadczeniami),
   3)  co najmniej roczne doświadczenie zawodowe jako doradca zawodowy (w okresie ostatnich
       5 lat), poświadczone odpowiednimi dokumentami,
   4)  legitymowanie się wiedzą z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa
       zawodowego oraz podstaw prawa pracy,
   5)  posiadanie umiejętności trenerskich zdobytych w trakcie działalności zawodowej,
   6)  umiejętność obsługi komputerów, w tym pakietu Office oraz dedykowanych narzędzi
       diagnostycznych do badania predyspozycji zawodowych,
   7)  umiejętności interpersonalne i komunikacyjne oraz negocjowania,
   8)  ukończony kurs z umiejętności trenerskich potwierdzony certyfikatem/zaświadczeniem,
   9)  ukończony kurs z coachingu potwierdzony certyfikatem/zaświadczeniem,
 10)   umiejętność wystąpień publicznych,
 11)   umiejętność pracy w zespole i organizowania pracy własnej,
 12)   umiejętność działania pod wpływem stresu i presją czasu,
 13)   znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym.
  
Oferta dotyczy zatrudnienia na pełny etat w ramach projektu „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie” – okres realizacji 2016-2019”)
 
Uczelnia zobowiązana jest do utrzymania zatrudnienia doradcy zawodowego przez okres co najmniej roku od zakończenia realizacji projektu (przy zachowaniu wysokości wynagrodzenia nie niższego niż średnie wynagrodzenie wypłacane doradcy w trakcie trwania projektu – z uwzględnieniem wypłaconych premii i dodatków).
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
   1)     CV i list motywacyjny,
   2)     dokumenty potwierdzające wykształcenie i umiejętności (kserokopie),
   3)     świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc pracy (kserokopie),
   4)     oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni
        praw publicznych,
   5)     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści:
        „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
        dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia
        29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
        poz. 926 ze zm.)”.
  
Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na doradcę zawodowego”, w Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. R. Prawocheńskiego 9,
10-720 Olsztyn,
w terminie do dnia 19 września 2017 roku. O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia oferty do CIiTT.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 22 września 2017 r.
Przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne:
28 września 2017 r. 
O terminie i miejscu postępowania konkursowego, zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nie zwraca nadesłanych dokumentów.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Wytworzył:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.09.2017
Data publikacji:
12.09.2017 11:10
Data aktualizacji:
12.09.2017 11:22
Liczba wyświetleń:
1727
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument