Nr 72/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie określenia wzorów arkuszy kosztorysów oraz wzoru sprawozdania z realizacji kształcenia na studiach podyplomowych, kursach dokształcających

 
ZARZĄDZENIE  Nr 72/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 lipca 2017 roku
 
w sprawie określenia wzorów arkuszy kosztorysów oraz wzoru sprawozdania
z realizacji kształcenia na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842, ze zm.), § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W celu zapewnienia właściwej organizacji i realizacji kształcenia prowadzonego w ramach studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń, określa się wzory dokumentów związanych
z planowaniem i rozliczeniem finansowym, stanowiące odpowiednio załączniki do Zarządzenia:
     1)  sprawozdanie z realizacji studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń
          – załącznik Nr 1,
     2) planowany kosztorys/aktualizacja kosztorysu studiów podyplomowych – załącznik Nr  2,
     3) planowany kosztorys/aktualizacja kosztorysu kursu/szkolenia - załącznik Nr 3.
 
§ 2
1.  Kierownik studiów podyplomowych/kursu dokształcającego/szkolenia zobowiązany jest
    do rozliczenia finansowego zrealizowanego kształcenia w ciągu 60 dni od zakończenia zajęć.
2.  W przypadku, niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1, kwestor upoważniony jest
    do rozliczenia zakończonych studiów podyplomowych/kursu dokształcającego/szkolenia
    i zamknięcia kodu projektu utworzonego na potrzeby danej działalności.
3.   Kierownik studiów podyplomowych/kursu dokształcającego/szkolenia obciążany jest stratami
    finansowymi stwierdzonymi w dokumentacji finansowej nadzorowanej formy dokształcania.
4.   Kosztorys może być aktualizowany do dnia zakończenia zajęć.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
06.07.2017
Data publikacji:
06.09.2017 08:58
Data aktualizacji:
06.09.2017 09:08
Liczba wyświetleń:
2039
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz72.docx15.6 KB
Zal1Zarz72.docx21.72 KB
Zal2Zarz72.docx31.45 KB
Zal3Zarz72.docx31.35 KB