Nr 73/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
ZARZĄDZENIE Nr 73/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 sierpnia 2017 roku
 
w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 62 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 51/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
:
   1)   § 8 ust. 2 punkt 7 otrzymuje brzmienie:
       „7) Biuro Kontroli Wewnętrznej”
   2)   tytuł § 15 otrzymuje brzmienie:
       „Biuro Kontroli Wewnętrznej”
   3)   § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
       „1. Biuro Kontroli Wewnętrznej podlega Rektorowi i realizuje zadania mające na celu doskonalenie
       zarządzania Uniwersytetem.”
   4)   § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
       „2. Biuro Kontroli Wewnętrznej:
         1)   prowadzi w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu kontrole w oparciu o kryteria
             legalności, gospodarności, celowości i rzetelności,
         2)   ustala w ramach kontroli zakres ewentualnych nieprawidłowości, ich przyczyn i skutków
             oraz osób za nie odpowiedzialnych, a także formułuje zalecenia zmierzające do usunięcia
             nieprawidłowości,
         3)   dokonuje oceny działalności kontrolowanej jednostki na podstawie ustalonego w trakcie
             kontroli stanu faktycznego, przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli,
         4)   opracowuje roczne plany kontroli wewnętrznych, współpracując w tym zakresie z Zespołem
             Audytu Wewnętrznego,
         5)   opracowuje roczne sprawozdania z przeprowadzonych w Uniwersytecie kontroli,
         6)   zapewnia kompletność i zgodność z prawem dokumentacji systemu kontroli zarządczej,
         7)   koordynuje wewnętrzną sprawozdawczość z funkcjonowania kontroli zarządczej,
         8)   przekazuje Rektorowi wyniki samooceny oraz propozycję usprawnień systemu kontroli
             zarządczej,
         9)   zapewnia przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych,
       10)    prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych.”
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.
 
  
Rektor
  
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.08.2017
Data publikacji:
04.09.2017 11:08
Data aktualizacji:
04.09.2017 11:08
Liczba wyświetleń:
1528
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz73.docx16.03 KB