Nr 71/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Uniwersyteckiej

 
Zarządzenie Nr 71/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 lipca 2017 roku
 
w sprawie Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Uniwersyteckiej
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1. W Regulaminie korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Uniwersyteckiej, stanowiącym załącznik
|  do Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
   w Olsztynie, będącego załącznikiem do Zarządzenia Nr 64/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-
   Mazurskiego w Olsztynie z 22 sierpnia 2012 (z późniejszymi zmianami), wprowadza się następujące
   zmiany:
    1)  w § 1 ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
        „7) zasady regulowania opłat za usługi biblioteczne.”;
     2) w § 2:
        a)  w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
            „1) elektroniczna legitymacja studencka, doktorancka i pracownicza lub karta biblioteczna”;
        b)  ust. 5: otrzymuje brzmienie:
            „5. Właściciel konta w systemie bibliotecznym jest zobowiązany zawiadomić Bibliotekę
            o zmianach danych osobowych podanych przy rejestracji.”
    3)  w § 5:
        a)  w ust. 1 po pkt 4 dodaje się zdanie:
            „Zwrot zbiorów wypożyczonych z Biblioteki Uniwersyteckiej możliwy jest przez cała dobę
            z wykorzystaniem wrzutni, umieszczonej przy wejściu służbowym do Biblioteki.”
        b)  ust. 9 otrzymuje brzmienie:
            „9. Użytkownicy przetrzymujący książki tracą prawo do zamawiania i wypożyczania
            kolejnych pozycji do chwili dokonania zwrotu zaległości i wniesienia opłaty za niezwrócone
            w terminie materiały. Wyliczana automatycznie przez system biblioteczny opłata za
            przetrzymanie 1 książki wynosi 0,20 zł na dobę, a w przypadku wypożyczeń
            krótkoterminowych – 5 zł na dobę. Opłaty pobierane są w Wypożyczalni Głównej lub
            za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej.”
        c)  w ust. 10 skreśla się zdanie:
            „W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonej książki użytkownik jest zobowiązany
            do odkupienia zagubionego tytułu lub innego wydawnictwa wskazanego przez pracownika
            wypożyczalni”;
        d)  dotychczasowy ust. 11 staje się ust. 13 w brzmieniu:
            „13. Pracownicy odchodzący z Uniwersytetu, osoby kończące studia: studenci stacjonarni
            i niestacjonarni, uczestnicy studiów doktoranckich i podyplomowych, zobowiązani są do
            rozliczenia się z Biblioteką, czego potwierdzeniem jest wypełnienie karty obiegowej. Karta
            obiegowa może mieć formę papierową lub elektroniczną, a jej wypełnienie jest równoznaczne
            z zamknięciem konta bibliotecznego lub zmianą warunków korzystania ze zbiorów Biblioteki.”
        e)  dodaje się ust. 11 i 12 w brzmieniu:
            „11. W razie zniszczenia lub niemożliwości zwrócenia udostępnionego dokumentu użytkownik
            zobowiązany jest dostarczyć identyczny egzemplarz. Jeżeli dostarczenie identycznego
            egzemplarza jest niemożliwe, rozliczenie zobowiązania może nastąpić poprzez:
               1)  dostarczenie innego dokumentu wskazanego przez kierownika oddziału właściwego do spraw
                    udostępniania lub kierownika filii. Cena katalogowa dokumentów stanowiących
                    rekompensatę poniesionej przez BU straty nie może przekraczać:
                     a)  dwukrotności ceny na rynku księgarskim zniszczonego lub niezwróconego dokumentu;
                     b)  dwukrotności wartości średniej ceny zakupu dokumentów w BU UWM za ostatni rok;
               2)  opłatę ekwiwalentu w wysokości ceny rynkowej zniszczonego lub niezwróconego dokumentu,
                    określonej indywidualnie przez bibliotekarza, powiększonej o 20 %.
               12. Uregulowanie przez użytkownika zobowiązań, o których mowa w ust. 11, nie powoduje
               nabycia przez niego prawa własności do zgłoszonego jako zagubiony i odnalezionego po czasie
               dokumentu. Użytkownik jest nadal zobowiązany do zwrotu dokumentu do BU UWM.” 
    4)  w § 6 dodaje się ust. 14-17 w brzmieniu:
        „14. Biblioteka Uniwersytecka oferuje zarejestrowanym użytkownikom z prawem
        do wypożyczania na zewnątrz dostęp do chronionych prawem zasobów Cyfrowej Wypożyczalni
        Międzybibliotecznej Książek i Czasopism Naukowych Academica, prowadzonej przez Bibliotekę
        Narodową.
        15. Rejestracją użytkowników w wypożyczalni Academica zajmuje się Wypożyczalnia
        Międzybiblioteczna Biblioteki Uniwersyteckiej. Użytkownik zgłasza chęć korzystania
        z wypożyczalni Academica osobiście lub drogą elektroniczną. Aktywacja konta potwierdzana
        jest e-mailem zawierającym hasło dostępu.
        16. Terminal wypożyczalni Academica jest dostępny w godzinach pracy Biblioteki
        Uniwersyteckiej w Oddziale Zbiorów Specjalnych. Dostęp do terminala i system rezerwacji
        nadzorowany jest przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną Biblioteki.
        17. Użytkownicy Biblioteki Uniwersyteckiej zarejestrowani w wypożyczalni Academica
        zobowiązani są do zapoznana się z regulaminem i podręcznikiem użytkownika znajdującymi się
        na stronie internetowej Biblioteki Narodowej."
    5)   dodaje się § 6a w brzmieniu:
        „§ 6a Udostępnianie dokumentów elektronicznych
        1. Biblioteka Uniwersytecka zapewnia dostęp do dokumentów elektronicznych:
           1)  stanowiących własność Biblioteki,
           2)  do których wykupiła licencję lub uzyskała zgodę autora,
           3)  do których uzyskała dostęp na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi
               instytucjami.
        2. W zależności od typu uzyskanych praw, Biblioteka udostępnia dokumenty elektroniczne:
              1)  wyłącznie na komputerach dostępnych w sieci komputerowej Biblioteki Uniwersyteckiej,
              2)  z dowolnego komputera zarejestrowanego w sieci UWM,
              3)  z dowolnego komputera w sieci rozległej na podstawie autoryzacji użytkownika.
          3. Podstawą uzyskania dostępu do zasobów elektronicznych jest posiadanie aktywnego konta
              bibliotecznego. Autoryzacja odbywa się za pomocą loginu i hasła do konta bibliotecznego. Osoby
              korzystające ze zbiorów na podstawie karty tymczasowej maja prawo do dostępu do źródeł
           elektronicznych wyłącznie na terenie Biblioteki.
        4.  Przy korzystaniu ze źródeł elektronicznych obowiązuje przestrzeganie prawa autorskiego
            oraz licencji udzielonych przez dostawców e-źródeł, a w szczególności:
             1) zabronione jest wykorzystanie e-źródeł do celów komercyjnych,
             2) zabronione jest masowe pobieranie rekordów baz danych oraz tekstów z serwisów
                 pełnotekstowych, 
             3) zabronione jest udzielanie osobom trzecim dostępu do zasobów elektronicznych poprzez
                 udostępnianie komputera, loginu i hasła,
             4) zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian i modyfikacji w udostępnianych
                 dokumentach elektronicznych lub oprogramowaniu.
        5.  Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania dokumentów elektronicznych lub
            za ich celowe zniszczenie odpowiada użytkownik.
        6.  Dokumenty elektroniczne zarejestrowane na zewnętrznych nośnikach informacji (DVD, CD,
            pendrive), których udostępnianie nie jest ograniczone licencjami, są wypożyczane zgodnie
            z zasadami obowiązującymi dla zbiorów drukowanych.”
    6)  w § 7 ust. 1 w drugim zdaniu po słowach „W sieci komputerowej” dodaje się: „Biblioteki
        Uniwersyteckiej”;
     7) w § 8:
        a)    ust. 3 otrzymuje brzmienie:
             „3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą administratora Biblioteki, mogą korzystać z KPI
             również inne osoby. Zgłoszenia i rezerwacje przyjmuje stanowisko portierni,
             tel. 524-65-92.”  
        b)    ust. 7 otrzymuje brzmienie:
             „7. Użytkownik zobowiązany jest do zamykania kabiny przy każdorazowym jej opuszczeniu. 
            
Po zakończeniu pracy klucz do KPI powinien być codziennie oddany na stanowisku portierni
             najpóźniej 15 minut przed zamknięciem Biblioteki. W przypadku zagubienia klucza należy
             uiścić opłatę za wykonanie duplikatu.” 
     8)  dodaje się Dział X w brzmieniu:
        „X ZASADY REGULOWANIA OPŁAT ZA USŁUGI BIBLIOTECZNE
§ 28
 
1.    Użytkownicy Biblioteki Uniwersyteckiej ponoszą koszt płatnych usług bibliotecznych oraz regulują
    należności za książki niezwrócone i zniszczone oraz za nieterminowy zwrot materiałów
    bibliotecznych, zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
2.   Opłaty mogą być dokonywane:
     1)   osobiście w Wypożyczalni Głównej (wpłata do kasy potwierdzona wydrukiem z systemu
          lub paragonem z kasy fiskalnej),
     2)   przez elektroniczny system płatniczy realizowany przez firmę PayU S.A.
3.   Do korzystania z serwisu pobierania opłat z użyciem bankowości elektronicznej uprawnieni są
    użytkownicy posiadający konto biblioteczne z prawem do wypożyczeń na zewnątrz i zgłoszonym
    aktywnym adresem e-mail oraz konto bankowe z aktywnym kanałem internetowym.
4.   Usługi, za które opłatę można wykonać elektronicznie wraz z należnymi kwotami, widoczne są na
    koncie użytkownika w systemie bibliotecznym.
5.   Dostęp do serwisu pobierania opłat przez Bibliotekę Uniwersytecką za pośrednictwem bankowości
    elektronicznej jest możliwy po zalogowaniu się na konto czytelnika w katalogu online Biblioteki
    Uniwersyteckiej. Serwis Biblioteki przekierowuje użytkowników do serwisu transakcyjnego PayU,
    gdzie opłata może zostać dokonana.
6.   Wygenerowana przez serwis kwota do zapłaty nie podlega podziałowi na raty. Minimalna kwota
    opłaty dokonywanej za pośrednictwem portalu PayU wynosi 1 zł.
7.   Po dokonaniu procedur związanych z wpłaceniem opłaty, użytkownik otrzymuje potwierdzenie
    dokonanej operacji na adres e-mail zgłoszony w systemie bibliotecznym. Usunięcie opłat
    rozliczonych elektronicznie przez użytkownika dokonywane jest w momencie zaksięgowania
    przelewu przez bank użytkownika serwisu transakcyjnego.
8.   W przypadku posiadania przez czytelnika dzieł, których termin zwrotu został przekroczony,
    wygenerowanie przez serwis opłaty powoduje automatyczne ustawienie terminu zwrotu książek
    na czwarty dzień od dnia zaksięgowania przelewu przez bank użytkownika. Zmianie terminu zwrotu
    w tym trybie nie podlegają wypożyczenia krótkoterminowe, o których mowa w § 5 pkt. 4, oraz
    wypożyczenia książek, na które zostało złożone zamówienie innego użytkownika w systemie
    bibliotecznym.
9.   Reklamacje związane z usługą bankowości elektronicznej należy zgłaszać w Wypożyczalni Głównej
    Biblioteki Uniwersyteckiej UWM.
10.Biblioteka Uniwersytecka nie odpowiada za problemy techniczne leżące po stronie serwisu
    transakcyjnego PayU.”
2.  Tekst jednolity Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Uniwersyteckiej stanowi
     załącznik do zarządzenia.
 § 2
Realizację Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej.
 
§ 3
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Nauki.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard GÓRECKI
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.07.2017
Data publikacji:
04.09.2017 10:57
Data aktualizacji:
04.09.2017 10:57
Liczba wyświetleń:
1503
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz71.docx24.5 KB
ZalZarz71.docx53.74 KB