Nr 67/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Zaawansowane metody analizy danych i Data Mining w biznesie”

 
Zarządzenie Nr 67/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 lipca 2017 roku
 
w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Zaawansowane metody analizy danych i Data Mining w biznesie”
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1842 ze zm.), § 17 ust. 3 pkt 3 i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych (przyjętego Uchwałą Nr 698 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 marca 2015 roku), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.   Na Wydziale Matematyki i Informatyki tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Zaawansowane
    metody analizy danych i Data Mining w biznesie”
.
2.   Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
3.   O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych
    dokumentów.
4.   Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w formie niestacjonarnej.
5.   Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości 5400,00 zł (słownie: pięć tysięcy
    czterysta złotych 00/100).
6.    Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią, a Słuchaczem.
 
§ 2
Studia podyplomowe „Zaawansowane metody analizy danych i Data Mining w biznesie” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie studiów podyplomowych.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
06.07.2017
Data publikacji:
02.08.2017 09:33
Data aktualizacji:
02.08.2017 09:33
Liczba wyświetleń:
1305
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz67.doc31 KB