Nr 62/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Doskonalenie specjalistyczne z teologii”

 
Zarządzenie Nr 62/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 czerwca 2017 roku
 
w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Doskonalenie specjalistyczne
z teologii”
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1842 ze zm.), § 17 ust. 3 pkt 3 i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych (przyjętego Uchwałą Nr 698 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 marca 2015 roku), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.    Na Wydziale Teologii tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Doskonalenie specjalistyczne
     z teologii”
.
2.    Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych
    
na kierunku teologia z tytułem zawodowym magistra, posiadających kwalifikacje pedagogiczne.
3.    O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych
     dokumentów.
4.    Nauka trwa sześć semestrów i prowadzona jest w formie niestacjonarnej.
5.    Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości 3200,00 zł (słownie: trzy tysiące
    dwieście złotych 00/100).
6.    Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią, a Słuchaczem.
 
§ 2
Studia podyplomowe „Doskonalenie specjalistyczne z teologii” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie studiów podyplomowych.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.06.2017
Data publikacji:
02.08.2017 07:35
Data aktualizacji:
02.08.2017 07:36
Liczba wyświetleń:
1420
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz62.doc31.5 KB