Nr 61/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych...

 
Zarządzenie Nr 61/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 czerwca 2017 roku
 
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania płatnych urlopów naukowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się,
co następuje:
 
§ 1
W Szczegółowych zasadach i trybie udzielania płatnych urlopów naukowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stanowiących Załącznik do Zarządzenia
Nr 66/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2015 roku
w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania płatnych urlopów naukowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, dokonuje się następujących zmian:
1)  w § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
     „6.Warunkiem otrzymania urlopu jest uzyskanie pozytywnej opinii kierownika jednostki organizacyjnej
     i kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej lub odpowiednio właściwego prorektora, rady
     wydziału, na którym zatrudniony jest nauczyciel akademicki oraz Senackiej Komisji Nauki.”
2)  § 3 otrzymuje brzmienie:
㤠3
1.  Wniosek o udzielenie urlopu dla celów naukowych należy złożyć do Rektora za pośrednictwem rady
     wydziału, na którym zatrudniony jest nauczyciel akademicki, w terminie do 15 maja.
2.  Rektor udziela urlopów, o których mowa w § 1, po zasięgnięciu opinii Senackiej Komisji Nauki w terminie
     do 30 czerwca.
3.  Nauczyciel akademicki może otrzymać urlop, o którym mowa w § 1, jeżeli nie spowoduje to zakłócenia
     pracy w zatrudniającej go jednostce organizacyjnej.
4.  Pracownicy korzystający z urlopów o których mowa w § 1 nie mogą w tym czasie wykonywać pracy
     w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy.
5.  Naruszenie przez pracownika obowiązku o którym mowa w ust. 5 skutkuje odwołaniem pracownika
     z urlopu.”
3)  Załącznik Nr 1 do Szczegółowych zasad i trybu udzielania płatnych urlopów naukowych nauczycielom
     akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie otrzymuje brzmienie:
 
„Załącznik nr 1
................................................................                               
                       imię i nazwisko 
................................................................
         jednostka organizacyjna i stanowisko
 
 
 WNIOSEK
o udzielenie płatnego urlopu dla celów naukowych 
nauczycielowi akademickiemu posiadającemu co najmniej stopień doktora
 
Proszę o udzielenie płatnego urlopu dla celów naukowych, w okresie od dnia ........do dnia ................
Miejsce realizacji badań podczas urlopu naukowego: ..........................................................................
Cel naukowy urlopu:..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................    
...............................................................................................................................................................
W załączeniu przedkładam następujące dokumenty:
1)  harmonogram przedsięwzięć naukowych i/lub artystycznych przewidzianych do realizacji
    w trakcie urlopu,
2)  zaproszenie lub inny dokument potwierdzający możliwość realizacji planowanych celów naukowych
    we wnioskowanym zakresie, miejscu i czasie,
3)  wykaz przewidywanych efektów końcowych,
4)  wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dorobek publikacyjny lub/ i artystyczny, wykaz
     realizowanych projektów badawczych, wykaz patentów, wdrożeń, efekty współpracy
     międzynarodowej  oraz z podmiotami gospodarczymi,
5)  zobowiązanie do niewykonywania pracy na ramach stosunku pracy u innego pracodawcy,
    w czasie trwania urlopu.
6)  inne dodatkowe dowody uzasadniające cel i potrzebę udzielenia płatnego urlopu naukowego:
    ...........................................................................................................................................................
 
 
..........................................                                            .......................................................
                 data                                                                      podpis wnioskodawcy
 
Opinia kierownika jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest wnioskodawca:
Popieram wniosek*/nie popieram* wniosku Pana/Pani .....................................................................
o udzielenie płatnego urlopu dla celów naukowych w okresie od ......................... do .......................
Oświadczam, że urlop nie spowoduje zakłóceń w realizacji zadań dydaktycznych jednostki.
 
..............................................                                                       .......................................................
                   data                                                                                                  podpis
 
 
Opinia Rady  Wydziału:
Rada Wydziału  ...................................................................................................................................
pozytywnie opiniuje*/negatywnie opiniuje* wniosek Pana/Pani........................................................
o udzielenie płatnego urlopu dla celów naukowych  w okresie od ..................... do ..........................
 
 
.........................................                                            .......................................................
              data                                                                      podpis przewodniczącego
 
Opinia kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej lub odpowiednio właściwego prorektora:
Popieram wniosek*/nie popieram* wniosku Pana/Pani .....................................................................
o udzielenie płatnego urlopu dla celów naukowych w okresie od ......................... do .......................
Oświadczam, że urlop nie spowoduje zakłóceń w realizacji zadań dydaktycznych jednostki.
 
..............................................                                        .......................................................
                   data                                                                                  podpis
 
Opinia Senackiej Komisji Nauki:
Senacka Komisji Nauki pozytywnie opiniuje*/negatywnie opiniuje* wniosek Pana/Pani ..............................................................................................................................................................
o udzielenie płatnego urlopu dla celów naukowych  w okresie od ....................... do ........................
 
 
.........................................                                            .......................................................
             data                                                                      podpis przewodniczącego
 
Decyzja  Rektora:
Rektor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego udziela/nie udziela* Panu/Pani*:
......................................................................................................................................................................
 
płatnego urlopu dla celów naukowych w okresie od ..................................do ...................................
 
 
.........................................                                            .......................................................
            data                                                                                            podpis
 
 
* niepotrzebne skreślić”

  

4) Załącznik Nr 2 do Szczegółowych zasad i trybu udzielania płatnych urlopów naukowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie  otrzymuje brzmienie:

 „Załącznik nr 2

..........................................................

                  imię i nazwisko

..........................................................

    jednostka organizacyjna i stanowisko

 

WNIOSEK
o udzielenie płatnego urlopu naukowego
 związanego z przygotowaniem rozprawy doktorskiej

 

1.   W związku z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej proszę o udzielenie płatnego urlopu naukowego  doktorskiego w wymiarze ................. miesięcy (nie przekraczającym 3 miesięcy) w terminie
od dnia.........................................do dnia......................................
  

2.    Temat rozprawy doktorskiej:

     ........................................................................................................................................................

     ........................................................................................................................................................    

3.    Data otwarcia przewodu doktorskiego: .........................................................................................

4.    Promotor: .......................................................................................................................................

 

5.   Oświadczam, że do tej pory nie korzystałem/łam* z płatnego urlopu naukowego  na przygotowanie rozprawy doktorskiej.

6.    Opis dorobku naukowego:

1)   udział w stażach naukowych krajowych i zagranicznych:...........................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

2)   liczba i rodzaj  publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

7. W załączeniu przedkładam następujące dokumenty:

1)    harmonogram przedsięwzięć naukowych i/lub artystycznych przewidzianych do realizacji w trakcie urlopu,

2)     wykaz przewidywanych efektów końcowych,

3)  wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dorobek publikacyjny lub/ i artystyczny, wykaz realizowanych projektów badawczych, wykaz patentów, wdrożeń, efekty współpracy międzynarodowej oraz z podmiotami gospodarczymi,

4)     zobowiązanie do niewykonywania pracy na ramach stosunku pracy u innego pracodawcy, w czasie trwania urlopu.

5)       inne dodatkowe dowody uzasadniające cel i potrzebę udzielenia płatnego urlopu naukowego:

.....................................................................................................................................................

 

 .....................................                                       ...........................................

            data                                                              podpis wnioskodawcy 

Opinia promotora na temat postępów przygotowania rozprawy:
................................................................................................................................................................

Stan zaawansowania rozprawy doktorskiej oceniam na ..................................................%;    

Pozytywnie/negatywnie* opiniuję wniosek Pana/Pani*  ...........................................................

o udzielenie płatnego urlopu naukowego związanego z przygotowaniem rozprawy doktorskiej

w okresie od ........................... do ............................................

 

......................................                                                    ........................................

               data                                                                                 podpis

 

Opinia kierownika jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest wnioskodawca:

Popieram wniosek*/nie popieram* wniosku Pana/Pani ...........................................................

o udzielenie płatnego urlopu naukowego związanego z przygotowaniem rozprawy doktorskiej
w okresie od ........................... do ..........................

Oświadczam, że urlop nie spowoduje zakłóceń w realizacji zadań dydaktycznych jednostki.

 

..............................................                                        .......................................................

                    data                                                                              podpis

 

Opinia Rady Wydziału:

Rada Wydziału ...................................................................................................................................

pozytywnie opiniuje*/negatywnie opiniuje* wniosek Pana/Pani.......................................................
o udzielenie płatnego urlopu naukowego związanego z przygotowaniem rozprawy doktorskiej
w okresie od ............................do ..........................

  

.........................................                                            .......................................................

  data                                                                            podpis przewodniczącego

 

 

Opinia kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej lub odpowiednio właściwego prorektora:

Popieram wniosek*/nie popieram* wniosku Pana/Pani .....................................................................

o udzielenie płatnego urlopu dla celów naukowych w okresie od ......................... do .......................

Oświadczam, że urlop nie spowoduje zakłóceń w realizacji zadań dydaktycznych jednostki.

 

..............................................                                        .......................................................

                   data                                                                                podpis

 

 Opinia Senackiej Komisji Nauki:

Senacka Komisji Nauki pozytywnie opiniuje*/negatywnie opiniuje wniosek Pana/Pani ..............................................................................................................................................................
o udzielenie płatnego urlopu naukowego związanego z przygotowaniem rozprawy doktorskiej w okresie od ...........................do ............................

 

.........................................                                            .......................................................

    data                                                                           podpis przewodniczącego

 

Decyzja  Rektora:
Rektor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego udziela/nie udziela* Panu/Pani*:
....................................................................................................................................................................
płatnego urlopu naukowego związanego z przygotowaniem rozprawy doktorskiej w okresie
od ...........................do ....................................

 

         .........................................                                            .......................................................

                        data                                                                                    podpis

 

 * niepotrzebne skreślić”

 

5)  Załącznik Nr 4 do Szczegółowych zasad i trybu udzielania płatnych urlopów naukowych nauczycielom
     akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie otrzymuje brzmienie:
 
 
 
„Załącznik nr 4
 
 
SPRAWOZDANIE KOŃCOWE
z realizacji przedsięwzięć naukowych i/lub artystycznych  w trakcie urlopu
 
Część I - wypełnia pracownik:

 1. Urlop płatny/związany z przygotowaniem pracy doktorskiej* wykorzystany w terminie od dnia ……………………………… do dnia …………………………
 
 1. Zrealizowane prace:
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. Osiągnięte cele(efekty):
         …………………………………………………………………………………………………
 
      4. Wykaz prac naukowych opublikowanych lub złożonych do druku:        
          ……………………………………………………………………………………………………………………………
      5. Przewidziane w harmonogramie przedsięwzięcia  naukowe i/lub artystyczne**:
           1)         zostały zrealizowane w całości
           2)         zostały zrealizowane w części (podać w jakiej)……………………………………………………………………………
           3)         nie zostały zrealizowane z powodu ………………………………………………………………………………
 
 
   ……………………………………
data i podpis Pracownika
 
 
* niepotrzebne skreślić
** zaznaczyć  właściwą odpowiedź
 
    
Część 2 – opinia promotora (dotyczy urlopu związanego z przygotowaniem rozprawy doktorskiej), kierownika jednostki organizacyjnej i Dziekana

 1. Opinia promotora na temat stopnia zaawansowania rozprawy doktorskiej, prac zrealizowanych
  w trakcie urlopu oraz osiągnięty efektów …………………………………
  …………………………

  ……………………………………      

       data i podpis
 

 1. Opinia kierownika  jednostki organizacyjnej.

  Pozytywnie/negatywnie* opiniuję sprawozdanie końcowe   Pana/Pani* .................................................
  z realizacji przedsięwzięć naukowych i/lub artystycznych w trakcie  urlopu wykorzystanego  w okresie
  od .............................. do .........................................
          

 ..............................................                                    .......................................................
                data                                                                                  podpis  

 1. Opinia Dziekana.

  Pozytywnie/negatywnie* opiniuję sprawozdanie końcowe   Pana/Pani* ....................................................
  z realizacji przedsięwzięć naukowych i/lub artystycznych w trakcie  urlopu wykorzystanego  w okresie
  od .............................. do .........................................
           

..............................................                                    .......................................................          

             data                                                                                  podpis  

 

Część 3 – stanowisko Senackiej Komisji Nauki

Senacka Komisji Nauki pozytywnie opiniuje*/negatywnie opiniuje* sprawozdanie końcowe Pana/Pani* …………………………………….......................................... z realizacji przedsięwzięć naukowych i/lub artystycznych
w trakcie  urlopu wykorzystanego  w okresie od .............................. do .........................................
 

.........................................                                            .......................................................

               data                                                                      podpis przewodniczącego    

 

Cześć 4 - decyzja Rektora w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego:  

Rektor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego zatwierdza /nie zatwierdza* sprawozdanie  końcowe Pana/Pani*: ………………………………………………………..….. z realizacji przedsięwzięć naukowych i/lub artystycznych
w trakcie  urlopu wykorzystanego  w okresie
od .............................. do .........................................
  Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………….…………………. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 

.........................................                                            .......................................................
                data                                                                                       podpis
 
 
* niepotrzebne skreślić”
 
§ 2
Tekst jednolity Szczegółowych zasad i trybu udzielania płatnych urlopów naukowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 
 
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.06.2017
Data publikacji:
01.08.2017 13:05
Data aktualizacji:
02.08.2017 07:28
Liczba wyświetleń:
1668
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz61.docx30.79 KB
ZalZarz61.docx23.44 KB