Nr 60/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie określenia wzoru kwestionariusza ankiety oraz procedury przeprowadzania badania jakości realizacji zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach

 
Zarządzenie Nr 60/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 czerwca 2017 roku
 

w sprawie określenia wzoru kwestionariusza ankiety oraz procedury przeprowadzania badania jakości realizacji zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach  

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 17 ust. 3 pkt 7 i ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), w związku z § 4 i § 5 ust. 1 Uchwały Nr 198 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, zarządzam, co następuje:  

§ 1

1.  W celu doskonalenia jakości kształcenia, w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie prowadzi
    się działania w zakresie monitorowania procesu dydaktycznego obejmujące badanie jakości realizacji
    zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach.
2.  Badaniem objęci są wszyscy interesariusze procesu kształcenia: osoby prowadzące zajęcia
    dydaktyczne, słuchacze studiów podyplomowych oraz uczestnicy kursów dokształcających i szkoleń.
 
§ 2
1.  Badanie ankietowe prowadzone jest z wykorzystaniem papierowego arkusza ankiety oraz zgodnie
    z procedurą, stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2.
2.  Arkusz ankiety oraz procedura, o których mowa w ust. 1 posiadają status ogólnouczelnianych.  
 
§ 3
Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia współpracuje z zespołami ds. zapewniania jakości kształcenia funkcjonującymi na wydziałach oraz w jednostkach ogólnouczelnianych i międzywydziałowych
oraz Biurem właściwym ds. kształcenia w zakresie działań objętych procedurą.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI  

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.06.2017
Data publikacji:
01.08.2017 11:20
Data aktualizacji:
01.08.2017 11:36
Liczba wyświetleń:
1870
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz60.docx15.64 KB
Zal1Zarz60.docx17.75 KB
Zal2Zarz60.doc135.5 KB