Nr 173 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich w UWM w Olsztynie

 

UCHWAŁA NR 173

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich w UWM w Olsztynie

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 196 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Senat postanawia, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się zmiany w Regulaminie studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

REKTOR

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Załącznik

do Uchwały Nr 173 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich w UWM w Olsztynie

 

W Regulaminie studiów doktoranckich, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 51 Senatu Uniwersytetu z dnia 24 lutego 2006 roku, wprowadza się zmiany, jak niżej:

1. § 8 otrzymuje brzmienie:

㤠8. Doktorant ma prawo do:

1/ zdobywania wiedzy,

2/ rozwijania własnych zainteresowań naukowych i artystycznych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych i urządzeń Uczelni w ramach możliwości finansowych i organizacyjnych Uczelni,

3/ uczestniczenia w pracach naukowych, rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych w Uczelni,

4/ zrzeszania się w kołach naukowych, uczelnianych organizacjach oraz agendach kulturalnych, sportowych i stowarzyszeniach na zasadach określonych w ustawie "Prawo o stowarzyszeniach",

5/ pomocy materialnej, na zasadach określonych w regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

6/ ubiegania się o przyznanie stypendium doktoranckiego na zasadach określonych w regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

7/ zgłaszania do władz Uczelni i podstawowej jednostki organizacyjnej - za pośrednictwem organów samorządu doktorantów - uwag i postulatów dotyczących planów i programów studiów, organizacji studiów, warunków socjalno-bytowych oraz innych spraw związanych z realizacją procesu dydaktycznego,

8/ korzystania z pomocy merytoryczno-organizacyjnej ze strony nauczycieli akademickich i organów Uczelni,

9/ ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

10/ przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu tygodni w ciągu roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych,

11/ uzyskiwania nagród i wyróżnień”.

 

2. W § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. W okresie urlopu, doktorant zachowuje uprawnienia doktoranckie. Tryb i zakres przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz stypendium doktoranckiego w okresie urlopu, określają odpowiednio: regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów oraz regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich”.

 

3. § 34 otrzymuje brzmienie:

„ § 34. 1. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów określa regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2. Nagrody i wyróżnienia rektora mogą być przyznane doktorantowi, który:

1/ uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce,

2/ legitymuje się znaczącymi osiągnięciami w ramach działalności naukowej,

3/ wykazuje się aktywnością w samorządzie doktorantów, organizacjach i stowarzyszeniach doktoranckich.

3. Doktorant, o którym mowa w ust. 2 może zostać wyróżniony:

1/ pochwałą rektora lub dziekana - ustną lub z wpisem do indeksu,

2/ dyplomem, listem gratulacyjnym rektora lub dziekana,

3/ nagrodą ufundowaną przez instytucje państwowe, towarzystwa naukowe, organizacje społeczne i fundacje, zgodnie z regulaminem obowiązującym dla tych nagród.

4. Szczegółowe zasady przyznawania wyróżnień, o których mowa w ust.3, pkt. 1-2 określają odrębne regulaminy.

5. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej może ustalić inne formy wyróżnień doktorantów danej podstawowej jednostki organizacyjnej. Jeśli wyróżnienie łączy się z nagrodą pieniężną, podstawowe jednostki organizacyjne pokrywają ją ze środków własnych.

6. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów doktoranckich określa regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.

 

4. W § 35 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.Doktorant, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, tj.:

1/ czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza okres zasiłkowy,

2/ sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,

3/ sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności,

4/ prowadzenia długotrwałych badań naukowych może uzyskać przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich w łącznym wymiarze nie przekraczającym jednego roku.

Decyzję podejmuje kierownik studiów doktoranckich.

 

5. § 36 otrzymuje brzmienie:

„ § 36. W sprawach dotyczących organizacji i trybu odbywania studiów przez doktoranta, a nie objętych przepisami Regulaminu, decyduje kierownik studiów”.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.04.2007
Data publikacji:
17.09.2007 11:24
Data aktualizacji:
12.09.2014 10:57
Liczba wyświetleń:
3928
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument