Nr 59/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich

 
Zarządzenie Nr 59/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 czerwca 2017 roku
 
w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich
 
Na podstawie art. 66 ust. 2, pkt. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 roku, poz. 1842 ze zm.), § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
oraz § 8 pkt 2 i § 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń  związanych z pracą
dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej  (Dz. U. z 2016 roku,  poz.2063), zarządza się,
co następuje:
 
§ 1
Nauczycielowi akademickiemu pełniącemu funkcję kierownika lub opiekuna studenckich praktyk zawodowych przysługuje jednorazowo w danym roku akademickim, dodatkowe wynagrodzenie
w wysokości ustalonej przez Rektora, z zastrzeżeniem § 2 - 4.
 
§ 2
1.  Wydziałowy kierownik studenckich praktyk, z wyłączeniem praktyk związanych z pracą dyplomową
    (inżynierską, licencjacką lub magisterską), z tytułu wykonywania prac administracyjnych
    i organizacyjnych, otrzymuje dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie w wysokości: 850,00 zł
    (brutto) za grupę składającą się ze 100 i więcej studentów praktykujących przez okres
    co najmniej miesiąca, a w przypadku mniejszej liczby studentów proporcjonalnie do liczby
    studentów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.  W przypadku praktyki trwającej krócej niż 1 miesiąc, stawkę jednorazowego wynagrodzenia,
    o której mowa w ust. 1, dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni praktyki.
3.  Maksymalna kwota wypłat w ciągu roku nie może być większa niż 850,00 zł (brutto).
 
§ 3
1.  Za sprawowanie merytorycznej opieki nad studenckimi praktykami, opiekun praktyki otrzymuje
   dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie w wysokości: 850,00 zł (brutto) za grupę składającą się
   z 24. i więcej studentów praktykujących przez okres co najmniej miesiąca, a w przypadku mniejszej
   liczby studentów proporcjonalnie do liczby studentów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.  W przypadku praktyki trwającej krócej niż 1 miesiąc, stawkę jednorazowego wynagrodzenia,
    o której mowa w ust. 1, dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni praktyki.
3.  Maksymalna kwota wypłat w ciągu roku nie może być większa niż 850,00 zł (brutto).
 
 § 4
Wynagrodzenia, o których mowa w § 2 i § 3, wypłacane są na podstawie umowy cywilno-prawnej.
 
§ 5
Dziekan pełniący nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk zapewnia kadrę, o której mowa
w § 2 i § 3, niniejszego zarządzenia.
 
§ 6
1.  Stawka godzinowa wynagrodzenia, przysługującego opiekunowi zakładowemu - nauczycielowi
    szkoły lub innej jednostki dydaktyczno-wychowawczej sprawującemu opiekę nad studentami,
    odbywającymi praktyki pedagogiczne (indywidualne lub grupowe) w szkołach i placówkach
    oświatowych, odpowiada wysokości minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w danym roku,
    określonej przez Prezesa Rady Ministrów.
2.  Opiekun zakładowy praktyki otrzymuje wynagrodzenie z tytułu wykonania obowiązków związanych:
     1)  ze sprawowaniem opieki nad studentem podczas odbywania praktyki pedagogicznej ciągłej,
         z zastrzeżeniem ust. 3 i 4,
     2)  z przeprowadzeniem zajęć podczas odbywania przez studentów pedagogicznych praktyk
         śródrocznych, z zastrzeżeniem ust. 5.
3.  Liczba godzin przewidzianych do realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi:
     1)  w przypadku praktyki indywidualnej z jednym studentem -  12 godzin.
     2)  w przypadku praktyki grupowej z:
        a)  dwoma studentami - 20 godzin,
        b)  trzema studentami - 28 godzin,
        c)  czterema studentami - 36 godzin,
        d)  pięcioma studentami - 42 godziny,
        e)  sześcioma studentami - 50 godzin,
        f)   siedmioma studentami - 58 godzin,
        g)  ośmioma studentami - 66 godzin,
        h)  dziewięcioma studentami - 72 godziny,
         i)  dziesięcioma studentami i więcej - 80 godzin.
4.  Wynagrodzenie z tytułu wykonania obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki nad
    studentem podczas odbywania praktyki pedagogicznej ciągłej, odpowiada iloczynowi godzin pracy
    i stawki odpowiadającej wysokości minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w danym roku,
    określonej przez Prezesa Rady Ministrów.
5.  Wynagrodzenie z tytułu wykonania obowiązków związanych z przeprowadzeniem 1 godziny
    efektywnych zajęć dydaktycznych - pokazowych lub próbnych z udziałem 1 grupy studenckiej
    podczas odbywania praktyk śródrocznych, wynosi 30 zł brutto (słownie: trzydzieści złotych).
6.  Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 4 i 5 wypłacane są na podstawie umowy cywilno-prawnej.
 
§ 7
1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2.  Do umów cywilno-prawnych, o których mowa w § 4 oraz § 6 ust. 6, zawartych przed dniem
    wejścia w życie niniejszego zarządzenia, mają zastosowanie zasady obliczania wynagrodzenia,
    określone Zarządzeniem Nr 62/2017 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie
    zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich w roku
    akademickim 2016/2017, zmienionym Zarządzeniem Nr 14/2017 Rektora UWM w Olsztynie z dnia
    25 stycznia 2017 roku.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.06.2017
Data publikacji:
01.07.2017 08:32
Data aktualizacji:
01.07.2017 08:33
Liczba wyświetleń:
2473
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz59.doc60.5 KB