Nr 57/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
ZARZĄDZENIE Nr 57/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 czerwca 2017 roku
 
w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 7 oraz 62 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 51/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2014 roku
(ze zmianami), § 23 otrzymuje brzmienie:
 
㤠23
Biuro ds. Nauki
 
 Do zakresu działania Biura ds. Nauki należy:
   1)  uczestniczenie w tworzeniu uczelnianego programu badań naukowych,
   2)  pomoc pracownikom, doktorantom i studentom Uniwersytetu przy przygotowaniu, realizacji
       i rozliczaniu wniosków w zakresie:
         a)  projektów badawczych krajowych finansowanych przez MNiSW, NCN, NCBiR FNiTP
             programów FNP,
         b)  programów lub przedsięwzięć określanych przez właściwego ministra, FNP, WFOŚiGW
             oraz inne instytucje działające na rzecz nauki,
         c)  dotacji na utrzymanie potencjału badawczego,
         d)  dotacji służących rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich,
         e)  dotacji na utrzymanie Specjalnych Urządzeń Badawczych,
         f)   dotacji na utrzymanie infrastruktury informatycznej nauki,
         g)  restrukturyzacji jednostek naukowych,
         h)  działalności upowszechniającej naukę,
          i)   inwestycji aparaturowych,
   3)  przygotowanie wydziałów do oceny parametrycznej, koordynowanie pracą, przygotowywanie
       niezbędnych materiałów i informacji,
   4)  przygotowywanie materiałów, opracowań, sprawozdań i statystyk z zakresu działalności
       badawczej Uniwersytetu,
   5)  prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników
       i doktorantów za aktywność w pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczych,
   6)  przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych w zakresie działalności naukowo-
       badawczej,
   7)  prowadzenie bazy danych dotyczących realizowanych tematów badawczych,
   8)  obsługa administracyjna oraz prowadzenie bazy danych ewidencji konferencji i sympozjów
       naukowych organizowanych przez Uniwersytet,
   9)  prowadzenie spraw związanych z rozwojem kadry naukowej Uczelni,
 10)  prowadzenie działalności informacyjnej na temat konkursów na projekty badawcze,
       organizowanie stałych lub doraźnych konsultacji, szkoleń na zlecenie jednostek Uniwersytetu,
 11)  obsługa systemu POL-on w zakresie projektów badawczych administrowanych przez Biuro,
 12)  prowadzenie działalności upowszechniającej naukę w Uniwersytecie, koordynowanie organizacji
      wykładów otwartych, festiwali nauki, pozyskiwanie środków finansowych  na ten cel spoza
       budżetu Uczelni,
 13)  prowadzenie obsługi administracyjnej Senackiej Komisji ds. Nauki.”
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Kanclerzowi Uniwersytetu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.06.2017
Data publikacji:
01.07.2017 08:13
Data aktualizacji:
01.07.2017 08:13
Liczba wyświetleń:
1692
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz57.doc50.5 KB