Zarządzenie Nr 38 z dnia 31 października 2007 roku w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego.

 

 

Zarządzenie Nr 38
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 października 2007 roku


w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego.


§ 1

Na podstawie § 41 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uchwały Nr 225 Senatu UWM z 26 października 2007 roku tworzy się AKADEMICKIE CENTRUM SZKOLENIA SPORTOWEGO.


§ 2

Centrum działa na podstawie Regulaminu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor


prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Załącznik do Zarządzenia Nr 38 Rektora

z dnia 31 października 2007 r.

R E G U L A M I N
AKADEMICKIEGO CENTRUM SZKOLENIA SPORTOWEGO


§ 1

Celem działalności Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego jest wspieranie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo przygotowującej się do mistrzowskich imprez międzynarodowych, w tym uniwersjad i akademickich mistrzostw świata oraz igrzysk olimpijskich – poprzez zapewnienie sportowcom warunków do ciągłości szkolenia na wysokim poziomie przy jednoczesnej możliwości nauki na Uniwersytecie.

§ 2

1. Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego jest jednostką ogólnouczelnianą.

2. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Prorektor wskazany przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

§ 3

Centrum może współpracować z osobami i jednostkami spoza Uniwersytetu na podstawie odrębnych umów.

§ 4

Organami Centrum są Kierownik oraz Rada Programowa.

§ 5

1. Kierownik Centrum jest powoływany przez Rektora spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Rektor może odwołać Kierownika Centrum z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Programowej lub Prorektora nadzorującego funkcjonowanie Centrum.

3. Kierownik Centrum kieruje pracą Centrum i jest odpowiedzialny za jego działalność.

4. Do zadań Kierownika należy w szczególności:

1) reprezentowanie Centrum na zewnątrz, w zakresie nie zastrzeżonym dla organów Uniwersytetu,

2) koordynowanie zadań podejmowanych w ramach Centrum,

3) opracowywanie rocznych planów działalności Centrum,

4) składanie Rektorowi corocznych sprawozdań z działalności Centrum, po jego uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Programową, w terminach obowiązujących jednostki organizacyjne Uniwersytetu.

§ 6

1. Rada Programowa – zwana dalej Radą – jest organem opiniodawczym i doradczym Centrum.

2. Członków Rady powołuje Rektor na wniosek właściwego Prorektora.

3. W skład Rady wchodzą:

1) przedstawiciele Rektora w liczbie 1-3,

2) przedstawiciel Zarządu Klubu AZS UWM,

3) trenerzy wskazani przez Zarząd Klubu AZS UWM.

4. Do kompetencji Rady należy w szczególności:

4) opiniowanie kierunków działalności Centrum,

5) ustalanie harmonogramu zadań służących realizacji programów strategicznych dla funkcjonowania Centrum,

6) opiniowanie rocznych planów oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Centrum,

7) opiniowanie projektów przyjętych do realizacji przez Centrum,

8) opiniowanie projektów umów o współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

§ 7

1. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący co najmniej dwa razy w roku.

2. Rada podejmuje uchwały, które zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.

3. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§ 8

Pierwsza kadencja Rady trwa od momentu jej powołania do zakończenia kadencji władz Uniwersytetu.

§ 9

Rada może zaprosić do współpracy inne środowiska akademickie i kluby sportowe miasta Olsztyn i województwa warmińsko-mazurskiego.

§ 10

Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w Uniwersytecie.

§ 11

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia.

Rektor


prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
31.10.2007
Data publikacji:
16.11.2007 07:34
Data aktualizacji:
28.10.2009 13:17
Liczba wyświetleń:
3795
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument