Nr 41/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 42/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. doskonalenia systemu zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Decyzja Nr 41/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 maja 2017 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 42/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia
30 września 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. doskonalenia systemu zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1 
W Decyzji Nr 42/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie powołania Zespołu ds. doskonalenia systemu zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL)
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:
   1)     w § 1 ust. 1:
        a)  pkt 4 otrzymuje brzmienie:
            „4) mgr Joanna Kardaś.”
        b)  skreśla się pkt 5,
2)     § 3 otrzymuje brzmienie:
㤠3
1.  Traci moc Decyzja Nr 63/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 grudnia
    2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. doskonalenia systemu zarządzania zasobami ludzkimi
    (ZZL) w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.”
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.05.2017
Data publikacji:
21.06.2017 08:07
Data aktualizacji:
21.06.2017 08:07
Liczba wyświetleń:
1074
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec41.docx16.45 KB