Nr 53/2017 z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018

 
Zarządzenie Nr 53/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2017 roku
 
w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018
 

Na podstawie art. 99 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842, z późn. zm.), § 17-18 Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1501), Uchwały Nr 736 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia  22 maja 2015 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu
i warunków zwalniania z tych opłat oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, zarządza się, co następuje:

 
§ 1
1.  Cudzoziemcy, z wyłączeniem osób z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich
     Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze
     Gospodarczym i członków ich rodzin, o ile zostali przyjęci na studia na zasadach obowiązujących
     obywateli polskich,  mogą podejmować kształcenie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
     (dalej „Uniwersytet”) na studiach: pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach
     magisterskich oraz studiach doktoranckich na zasadach odpłatności.
2.  Opłaty za studia stacjonarne prowadzone w języku obcym dla cudzoziemców rozpoczynających
    naukę w roku akademickim 2017/2018, określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
3.  Opłaty za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim dla cudzoziemców rozpoczynających
    naukę w roku akademickim 2017/2018, określa załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
4.  Opłaty za studia niestacjonarne prowadzone w języku polskim i angielskim dla cudzoziemców
    rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018, określa załącznik nr 3 do niniejszego
    Zarządzenia.
5.  Opłaty za stacjonarne studia doktoranckie prowadzone w języku polskim dla cudzoziemców
    rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018, określa załącznik nr 4 do niniejszego
    Zarządzenia.
6.  Opłaty za niestacjonarne studia doktoranckie prowadzone w języku polskim i angielskim dla
    cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018, określa załącznik nr 5
    do niniejszego Zarządzenia.
7.  Opłaty, o których mowa w ust. 2-6, wnoszone są na rachunek bankowy Uniwersytetu.
8.   Opłaty, o których mowa w ust. 2-6, wnoszone są za semestr, nie później niż do dnia rozpoczęcia
    zajęć zgodnie z programem studiów.
9.  W uzasadnionych przypadkach Rektor może przedłużyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę
    na wniesienie opłaty w ratach.
10. Od opłat wniesionych po upływie terminu pobiera się ustawowe odsetki. W przypadku zalegania
     z opłatami przez okres dłuższy niż trzy miesiące następuje skreślenie z listy
     studentów/doktorantów.
11. Osoby podejmujące naukę na warunkach odpłatności wnoszą w postępowaniu rekrutacyjnym
     opłatę rekrutacyjną w kwocie określonej decyzją Rektora dla roku akademickiego 2017/2018,
     dla każdego podejmowanego kierunku studiów.

 

§ 2
Opłaty za naukę podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli cudzoziemiec otrzymał urlop albo zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim albo
z innych ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych.
 
§ 3
Warunki odpłatności za studia, w tym procedurę dokonywania opłat za kształcenie, określa umowa zawarta pomiędzy cudzoziemcem, a Uniwersytetem.
 
§ 4
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zarządzeniem, stosuje się odpowiednio przepisy ogólnie obowiązujące oraz przepisy Uchwały Nr 736 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu
i warunków zwalniania z tych opłat.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard. J. GÓRECKI
 
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.05.2017
Data publikacji:
19.06.2017 11:39
Data aktualizacji:
19.06.2017 11:41
Liczba wyświetleń:
1659
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz53.docx16.73 KB
Zal1Zarz53.docx19.28 KB
Zal2Zarz53.docx22.7 KB
Zal3Zarz53.doc98 KB
Zal4Zarz53.docx14.3 KB
Zal5Zarz53.docx13.05 KB