Nr 52/2017 z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie Nr 52/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2017 roku
 
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018
 
Na podstawie art. 99 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 736 Senatu UWM
w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, zarządza się co następuje:
 
§ 1
1.  Opłaty za studia niestacjonarne (jednolite magisterskie, pierwszego stopnia, drugiego stopnia),
    dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018 określa załącznik nr 1
    do niniejszego zarządzenia.
2.  Opłaty za niestacjonarne studia doktoranckie dla uczestników studiów doktoranckich rozpoczynających
    naukę w roku akademickim 2017/2018 określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3.  Opłaty za studia stacjonarne w języku obcym dla obywateli polskich rozpoczynających naukę w roku
    akademickim 2017/2018 określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4.  Opłatę za jedną godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu oraz za jedną godzinę zajęć
    nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia
    studiów drugiego stopnia na określonym kierunku na studiach stacjonarnych dla studentów
    rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018, z uwzględnieniem wskaźnika
    kosztochłonności, określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5.  Opłatę za jedną godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu na studiach doktoranckich według
    dziedzin nauki i dyscyplin naukowych dla uczestników studiów doktoranckich rozpoczynających naukę
    w roku akademickim 2017/2018, z uwzględnieniem wskaźnika kosztochłonności, określa załącznik nr 5
    do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
1. Opłatę za powtarzanie jednej godziny dydaktycznej z przedmiotów przewidzianych ofertą
    ogólnouczelnianą oraz przedmiotów modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych
    ustala się na kwotę 12,00 zł.
2. Opłatę za powtarzanie jednej godziny dydaktycznej z języka obcego (lektoratu) ustala się na kwotę
    17,00 zł.
3. Opłatę za powtarzanie jednej godziny dydaktycznej z wychowania fizycznego ustala się na kwotę
    13,00 zł.
4. Opłatę za powtarzanie jednej godziny dydaktycznej z zakresu technologii informacyjnych ustala się
    na kwotę 20,50 zł.
5. Opłatę za powtarzanie jednej godziny dydaktycznej z przedmiotów: ergonomia, szkolenie
    w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrona własności intelektualnej, etykieta, informacja
    patentowa ustala się na kwotę 12,00 zł.
 
§ 3
1.  Opłatę na studiach doktoranckich za powtarzanie jednej godziny dydaktycznej przedmiotu
    z zakresu: kształcenia ogólnego, rozwijania umiejętności dydaktycznych przygotowujących doktoranta
    do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego, rozwijania umiejętności zawodowych
    przygotowujących doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym ustala
    się na kwotę 23,00 zł.
2.  Opłatę na studiach doktoranckich za powtarzanie jednej godziny dydaktycznej języka obcego
    (specjalistyczne warsztaty z wybranego języka obcego) ustala się na kwotę 23,00 zł.
 
§ 4
1.  Za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się ustala się opłatę w wysokości
    stanowiącej sumę kwot za każdy potwierdzony przedmiot, powiększoną o 20%.
2.  Opłata za potwierdzenie efektów uczenia się z jednego przedmiotu wynosi 150,00 złotych.
 
§ 5
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zarządzeniem, stosuje się odpowiednio przepisy ogólnie obowiązujące oraz przepisy Uchwały Nr 736 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
  
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.05.2017
Data publikacji:
19.06.2017 10:53
Data aktualizacji:
19.06.2017 10:53
Liczba wyświetleń:
2533
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz52.docx16.35 KB
Zal1Zarz52.docx20.55 KB
Zal2Zarz52.docx13.12 KB
Zal3Zarz52.docx16.26 KB
Zal4Zarz52.docx20.71 KB
Zal5Zarz52.docx14.99 KB