Konkurs na projekt logotypu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Strona została usunięta dnia: 13 czerwiec, 2017 - 14:49

KONKURS NA PROJEKT LOGOTYPU

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

 

REGULAMIN


I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na LOGOTYP UWM.

 2. Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu LOGOTYPU UWM, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną uczelni i będzie przeznaczony do celów popularyzatorskich, reklamowych i identyfikacyjnych.

 3. LOGOTYP UWM powinien jednoznacznie kojarzyć się z uczelnią, w syntetyczny sposób wyrażać jej specyfikę.

 4. W warstwie informacyjnej LOGOTYP UWM zawierać musi nazwę uczelni w wersji pionowej i poziomej, sam sygnet oraz wskazywać możliwości zaprezentowania  hasła /strony www uczelni.

  

II.  UCZESTNICY KONKURSU

 1. Konkurs ma charakter jednoetapowy, ogólnopolski. Skierowany jest do: grafików, projektantów, artystów plastyków oraz studentów.

 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 a) dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami określonymi w pkt III niniejszego   Regulaminu

 b) dostarczenie oświadczenia o udziale w konkursie i akceptacji postanowień Regulaminu Konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu - do pobrania na www.uwm.edu.pl  pod linkiem http://bip.uwm.edu.pl/node/5660 )

 3. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3  prace.

 4. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.

 5. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać wyłącznie prace konkursowe wykonane osobiście.

 

III. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ

 1. Projekt wykonany w wersji kolorowej (dopuszczalne jest użycie maksimum  4 kolorów) i czarno-białej powinien być na sztywnym podkładzie formatu A3 (297 x 420 mm) w układzie pionowym : w górnej części projekt LOGO wielkości 200 x 200 mm, w dolnej zmniejszenie do wielkości 30 x 30 mm (wersje kolorowa  i czarno-biała).

 

2. Projekt składa się z następujących elementów, które będą mogły funkcjonować razem lub oddzielnie:

a) sygnet

b) logotyp w formie rozwiniętej z pełną nazwą w j. polskim (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) oraz angielskim (University of Warmia and Mazury in Olsztyn) w układzie horyzontalnym i pionowym.

c) logotyp w wersji skróconej (UWM), o ile sygnet nie będzie zawierał tego skrótu.

 3. Ponadto ten sam projekt powinien zostać dostarczony pod postacią pliku elektronicznego zapisanego na nośniku CD-R lub DVD. Projekt logo należy opracować w formacie wektorowym (pliki CDR, AI, EPS) w oparciu o paletę barw CMYK.

 4. Wszyscy uczestnicy konkursu oświadczają,  że wraz z nadesłaniem prac przenoszą własność  nośników wymienionych w pkt. 1 i 3 na Organizatora.

 

 IV. OCENA PRAC

 1. Konkurs jest jednoetapowy.

 2. Kryteria oceny prac:

 2.1.  Walory artystyczne: spełnienie warunku opisanego w I. 3., pomysł, komunikatywność, wyrazistość i czytelność.

 2.2.  Walory graficzne: profesjonalizm pracy zgodny z zasadami sztuki.

  2.3.  Walory użytkowe: możliwość edycji w różnych zastosowaniach i sytuacjach ekspozycyjnych.

 3. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa w następującym składzie:

3.1. prof. Wiesław Bieńkuński – przewodniczący komisji      

3.2. prof. Sławomir Ratajski      

3.3. Jerzy Szot     

3.4. prof. Jerzy Przyborowski – prorektor ds. kształcenia i studentów UWM

3.5. mgr Wioletta Ustyjańczuk – kierownik Biura Mediów i Promocji UWM

   4. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych prac. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

  5. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygania konkursu, w szczególności, jeśli żadna z nadesłanych prac nie będzie spełniała kryteriów oceny w dostatecznym stopniu.

 6. Organizator może unieważnić konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny.

  

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

 1. Prace konkursowe, z dopiskiem na opakowaniu „LOGO UWM- KONKURS” należy przesłać lub złożyć do dnia 16.10. 2017 r. pod adresem:

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Biuro Mediów i Promocji

ul. M. Oczapowskiego 2

10-719 Olsztyn

Pokój  105

 

2. Zgłoszenie pracy konkursowej następuje poprzez jej doręczenie osobiście lub przesłanie pocztą. W przypadku prac nadesłanych pocztą, decydować będzie data stempla pocztowego z zastrzeżeniem, że prace doręczone po 16.10. 2017r. nie będą rozpatrywane, nie zostaną w ogóle otwarte i w stanie nienaruszonym będą mogły zostać odebrane przez autorów.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i uszkodzenia projektów powstałe w trakcie przesyłki.

 

 

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 30 dni od zamknięcia przyjmowania ofert.

 2. Informacja o zwycięskiej pracy znajdzie się na stronie www.uwm.edu.pl pod linkiem http://bip.uwm.edu.pl/section/238 .

 3. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o jego rozstrzygnięciu odrębnym pismem.

 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska  i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w mediach i Internecie.

 5. Od decyzji Organizatora w przedmiocie wyboru zwycięskiej pracy nie przysługuje środek odwoławczy.

 6. Przebieg i wynik konkursu Komisja Konkursowa utrwala w protokole.

 7. Ocenie Komisji Konkursowej podlegają wyłącznie prace konkursowe, spełniające wymagania określone w niniejszym regulaminie oraz doręczone w miejscu i terminie w nim określonym.

   

VII. NAGRODA

 1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 5 000 zł brutto. Warunki wypłacenia nagrody zawarte będą w odrębnej umowie o dzieło zawartej pomiędzy Organizatorem a laureatem, o której mowa w ppkt. 4.

 2. Ostateczną decyzję o skierowaniu projektu LOGOTYPU UWM do realizacji podejmie Rektor Uniwersytetu, kierując się wskazaniami Komisji.

 3. Zwycięzca konkursu może zostać zaproszony przez Organizatora do dalszej współpracy przy kreowaniu pełnej identyfikacji graficznej znaku na podstawie odrębnej umowy.

 4. Z autorem  projektu wybranego do realizacji  Uniwersytet podpisze umowę o eksploatacji LOGOTYPU UWM.

Umowa zawierać będzie postanowienie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych wraz z prawami zależnymi i pośrednimi, o których szczegółowo  mowa w pkt VIII regulaminu. Autor wybranej pracy zobowiąże się do zawarcia umowy w terminie 14 dni od momentu wystąpienia z takim żądaniem przez Organizatora. 

 5. W umowie znajdzie się oświadczenie laureata o gotowości do współpracy merytorycznej i realizacyjnej, mającej na celu ostateczne opracowanie i wykonanie zwycięskiego projektu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu.

 7.  Organizator konkursu po przejęciu majątkowych praw autorskich pracy może ją również w dowolny sposób odstępować osobom fizycznym i prawnym.

 8. W przypadku zaniechania przez laureata konkursu przystąpienia do podpisania umowy, o której mowa w ppkt.4, Organizator ma prawo do wybrania innej pracy nadesłanej do konkursu, o ile spełnia kryteria oceny wskazane w pkt. IV ppkt. 2. Autor pierwotnie wybranej pracy nie będzie miał z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora.

 

VIII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich,  w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba zgłaszająca pracę zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

 2. Autor pracy wybranej przez Uniwersytet do ostatecznej realizacji w umowie o której mowa w pkt VII ppkt. 3 i 4 niniejszego regulaminu zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Organizatora majątkowych praw autorskich do projektu wraz z prawem do nieograniczonego korzystania w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji:

 a) wyłączne używanie i wykorzystywanie znaku graficznego we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, korespondencyjnej, informacyjnej i edukacyjnej Organizatora,

 b) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

 c) rozpowszechnianie projektu graficznego poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie,

 d) publiczne udostępnianie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym,

 e) wprowadzanie projektu do pamięci komputera i umieszczenie w sieci.

 f) prezentowania w prasie i telewizji i internecie

 3.Zwycięzca konkursu oświadczy, że nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych w stosunku do wybranego utworu.

 4.  Przysłanie wypełnionego oświadczenia o udziale w konkursie jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

 

 IX. DODATKOWE INFORMACJE

 1. We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmuje Komisja Konkursowa.

 2. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać:

 a) w Biurze Mediów i  Promocji UWM tel. 89 524 61 90; mail:  uwm@uwm.edu.pl

b) na stronie internetowej www.uwm.edu.pl

 3. Udział w Konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu w zakresie i w celach związanych z Konkursem zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

 4. Udział w Konkursie oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, którego ostateczne interpretacja należy do organizatora Konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału pełnej kwoty nagrody, przesunięcia terminu rozstrzygnięcia Konkursu i do odwołania wyników Konkursu, jeśli zajdą ku temu przyczyny prawne, o czym poinformuje w specjalnym komunikacie na stronie ogłoszenia Konkursu (na stronie www.uwm.edu.pl w dziale  Ogłoszenia – tryb bezprzetargowy).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Mediów i Promocji
Wytworzył:
Wioletta Ustyjańczuk
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
13.06.2017
Data publikacji:
13.06.2017 10:20
Data aktualizacji:
13.06.2017 14:49
Liczba wyświetleń:
10361
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
załącznik nr 1- oświadczenie o udziale w konkursie.docx13.65 KB