Nr 51/2017 z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 85/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych

 

Zarządzenie Nr 51/2017

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 maja 2017 roku

 

w sprawie    zmiany Zarządzenia Nr 85/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych

 

Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się,
co następuje:

 

§ 1

W Zarządzeniu Nr 85/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
28 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych
i Terapeutycznych, wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 1 skreśla się ust. 3,

2)   zastępuje się załącznik do Zarządzenia następującym:

 

„Załącznik
do Zarządzenia Nr 85/2009
Rektora UWM w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2009 roku
 
Regulamin

Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1.   Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych zwane dalej Centrum, powołuje się w celu integracji potencjału naukowo – badawczego Uniwersytetu w obszarze diagnostyki i terapii chorób ludzi i zwierząt w aspekcie ochrony zdrowia publicznego.

2.   Centrum jest jednostką międzywydziałową realizującą swoje zadania w oparciu o jednostki naukowo – badawcze Wydziału Nauk Medycznych i Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

3.      Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje właściwy Prorektor wskazany przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

 

Zadania Centrum

§ 2

Do podstawowych zadań Centrum należy:

1)     realizowanie międzywydziałowych przedsięwzięć badawczych,

2)     realizowanie projektów indywidualnych,

3)     transfer nowych technologii medycznych do praktyki lekarskiej i lekarsko – weterynaryjnej,

§ 3

Centrum, za zgodą Rektora, może współpracować z osobami i jednostkami spoza Uniwersytetu
na podstawie odrębnych umów.


Struktura Organizacyjna

§ 4

W skład struktury organizacyjnej Centrum wchodzą:

1) Laboratorium Badań nad Komórkami Macierzystymi Wydziału Nauk Medycznych,  w skład którego wchodzą:

    a)  Pracownia Medycyny Regeneracyjnej,

    b)  Pracownia Obrazowa.

2) Laboratorium Nowoczesnych Technik Obrazowania i Wideochirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej,

3)  Laboratorium Medycyny Molekularnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, w skład

4)  którego wchodzą pracownie:

    a)  Etiopatogenezy i Diagnostyki Chorób Zakaźnych,

    b)  Etiopatogenezy i Diagnostyki Chorób Przemiany Materii,

    c)  Chorób Układu Rozrodczego,

    d)  Onkologii Weterynaryjnej.

5)  Eksperymentalne Sale Operacyjne Zakładu Innowacyjnej Neurochirurgii
i Neurofizjologii.


Zarządzanie

§ 5

1.     Centrum kieruje Kierownik powoływany i odwoływany przez Rektora.

2.     Na wniosek Kierownika Rektor może powołać Zastępcę Kierownika.

3.     Do zadań Kierownika należy:

1)  koordynowanie prac Centrum,

2) zarządzanie majątkiem Centrum, zgodnie z obowiązującymi na Uniwersytecie zasadami
i przepisami,

3)  planowanie rocznej i długookresowej działalności Centrum,

4) składanie Rektorowi corocznych sprawozdań z działalności Centrum oraz przekazywanie informacji,

5)  reprezentowanie Centrum wewnątrz i na zewnątrz Uniwersytetu.

 

§ 6

1.     Organem nadzorującym i opiniodawczo – doradczym Centrum jest Rada Centrum.

2.     Radę powołuje Rektor na wniosek właściwego prorektora.

3.     Skład Rady oraz pełnione w niej funkcje określa decyzja Rektora.

4.     Kadencja Rady odpowiada kadencji Kierownika Centrum.


§ 7

Do zadań Rady należy w szczególności:

1)  opiniowanie kierunków działalności Centrum,

2)  zatwierdzanie sprawozdań z działalności Centrum,

3)  opiniowanie wniosków personalnych, zwłaszcza dotyczących nawiązania
i rozwiązania stosunku pracy oraz nagród,

4)  opiniowanie projektów planowanych do realizacji przez Centrum,

5)  opiniowanie kandydatów na stanowisko Kierownika Centrum.


§ 8

1.     Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący co najmniej 2 razy w roku.

2.     W posiedzeniach Rady uczestniczą członkowie z głosem decydującym oraz po
jednym przedstawicielu uczelnianych związków zawodowych z głosem doradczym.

3.     Posiedzenia prowadzi Przewodniczący Rady lub jego Zastępca.

 § 9

1.     Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

2.     W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.

 

Mienie i finanse

§ 10

1.     Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w Uniwersytecie.

2.     Obsługę finansową Centrum prowadzi Kwestura UWM.


Postanowienia końcowe

§11

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.”

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 Rektor 

 

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.05.2017
Data publikacji:
08.06.2017 12:57
Data aktualizacji:
08.06.2017 12:57
Liczba wyświetleń:
1506
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz51.docx18.66 KB