Nr 50/2017 z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych

 
Zarządzenie Nr 50/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2017 roku
 
 
w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych
 
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 17 ust. 3 pkt 7 i ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), w związku z § 4 i § 5 ust. 1 Uchwały
Nr 198 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, zarządzam, co następuje:
 
§ 1
1.  W celu doskonalenia jakości kształcenia, w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,
    zwanym dalej UWM w Olsztynie, prowadzi się działania w zakresie monitorowania procesu
    dydaktycznego obejmujące badania ankietowe w zakresie:
      1)  jakości realizacji zajęć dydaktycznych,
      2)  badania losów zawodowych absolwenta UWM w Olsztynie, w tym opinii absolwenta na temat
          zrealizowanych studiów,
      3)  badania opinii pracodawców o absolwentach UWM w Olsztynie.
2.  Badania ankietowe, o których mowa w ust. 1, dotyczą wszystkich form kształcenia (poziomów
    kształcenia): studiów jednolitych magisterskich, studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego
    stopnia oraz form studiów: stacjonarnych i niestacjonarnych, a także studiów trzeciego stopnia.
3.  Badaniami objęci są wszyscy interesariusze procesu kształcenia: nauczyciele akademiccy,
    studenci, doktoranci, absolwenci oraz pracodawcy.
 
§ 2
1.  Badania ankietowe realizowane są przy wykorzystaniu elektronicznych systemów ankietyzujących,
    zintegrowanych z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów.
2.  Działania związane z funkcjonowaniem systemów ankietyzujących koordynuje Biuro właściwe
    ds. kształcenia we współpracy z Biurem Informatycznej Obsługi Studiów.
 
 § 3
1.  Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych (ogólny raport zawierający podstawowe wyniki
    badań) przesyłane są do podstawowych jednostek organizacyjnych oraz odpowiednio do jednostek
    ogólnouczelnianych i międzywydziałowych.
2.   Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia współpracuje z zespołami ds. zapewniania
    jakości kształcenia funkcjonującymi na wydziałach oraz w jednostkach ogólnouczelnianych
    i międzywydziałowych w zakresie działań objętych procedurą.
 
§ 4
1.  Określa się wzory kwestionariuszy ankiet:
     1)  jakość realizacji zajęć dydaktycznych – załącznik 1,
     2)  losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie, w tym opinia absolwenta na temat
         zrealizowanych studiów – załączniki 2.1 i załącznik 2.2,
     3)  opinie pracodawców o absolwentach UWM w Olsztynie – załącznik 3.
2.  Kwestionariusze, o których mowa w ust. 1, posiadają status ogólnouczelnianych.
 
§ 5
Określa się procedury przeprowadzania badań ankietowych:
     1)  jakość realizacji zajęć dydaktycznych – załącznik 1a,
     2)  losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie – załącznik 2a,
     3)  opinie pracodawców o absolwentach UWM w Olsztynie – załącznik 3a.
 
§ 6
Traci moc Zarządzenie Nr 4/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
22 stycznia 2016 roku w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych.
 
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.05.2017
Data publikacji:
08.06.2017 11:24
Data aktualizacji:
08.06.2017 12:46
Liczba wyświetleń:
2695
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz50.docx16.03 KB
Zalnr1aZarz50.doc117 KB
Zalnr 2.1Zarz50.doc170 KB
Zal2aZarz50.doc109 KB
Zal1zarz50.docx17.7 KB
Zalnr2.2Zarz50.doc171.5 KB
Zal3Zarz50.doc190 KB
Zal3aZarz50.doc109.5 KB