Nr 49/2017 z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie"

 
Zarządzenie Nr 49/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2017 roku
 
w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM
w Olsztynie”
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia
Nr 70/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30.05.2016 r. z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:
  1)  § 4 otrzymuje brzmienie:
㤠4
1.  W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:
     1)     szkolenia z zakresu symulacji wysokiej wierności i symulacji niskiej wierności;
     2)     szkolenia z prowadzenia egzaminów OSCE;
     3)     trzydniowe staże w wiodącym centrum symulacji medycznej w kraju;
     4)     szkolenia w wiodącym ośrodku symulacji medycznej w Europie;
     5)     szkolenia dla instruktorów symulacji medycznej na zakupionym wyposażeniu do Centrum
          Symulacji Medycznej;
     6)     szkolenia dla techników symulacji medycznej na zakupionym wyposażeniu do Centrum
          Symulacji Medycznej;
     7)     zajęcia interdyscyplinarne ze służbami ratowniczymi;
     8)     lokalne zawody symulacji medycznej;
     9)     ogólnopolskie zawody symulacji medycznej.
2.  W ramach projektu kadra dydaktyczna może korzystać ze wsparcia określonego w ust. 1 pkt 1-4.
3.  W ramach projektu instruktorzy symulacji medycznej zatrudnieni w ramach projektu mogą
    korzystać ze wsparcia określonego w ust. 1 pkt. 1, 3 i 5
, zaś technicy zaangażowani do
    wykonywania zadań na rzecz projektu
ze wsparcia określonego w ust. 1 pkt. 3 i 6.
4.  Dla studentów/ek zaplanowano wsparcie określone w ust. 1 pkt 7-9.
5.  Jeden uczestnik może otrzymać więcej niż jeden rodzaj wsparcia”.
2)  w § 5:
    a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
        „1. Kadra dydaktyczna zrekrutowana zostanie zgodnie z kryteriami:
        1)  zatrudnienie na Wydziale Nauk Medycznych UWM i prowadzenie zajęć z przedmiotu/ów
            zawierającego/ych treści do realizacji z wykorzystaniem symulacji medycznej,
        2)  doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, przy czym za każdy miesiąc
            przyznawany jest 1 pkt, nie więcej niż 36 pkt łącznie,
        3)  deklaracja prowadzenia zajęć z wykorzystaniem symulacji medycznej na kierunku lekarskim
            lub pielęgniarstwo w okresie realizacji projektu.”,
    b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
        „2. W przypadku spełnienia kryteriów uczestnictwa określonych w ust. 1, o wyborze do udziału
        w projekcie decyduje większe doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
Przy braku
        rozstrzygnięcia, w ostateczności uwzględniona zostanie kolejność zgłoszeń”.
3)  Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15
   
pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”, otrzymuje brzmienie
    określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.05.2017
Data publikacji:
08.06.2017 10:50
Data aktualizacji:
08.06.2017 10:50
Liczba wyświetleń:
1469
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz49.docx19.56 KB
formularzzgł49.doc499.5 KB