Nr 41/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2016 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

ZARZĄDZENIE Nr 41/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 maja 2017 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wzorów dyplomów doktorskich
i habilitacyjnych wydawanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku
z § 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U.
z 2017 r. poz. 271) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2017 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 764), zarządza się, co następuje:
 
§1
W §1 Zarządzenia Nr 29/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
22 marca 2016 roku w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dodaje się ust. 1a o następującej treści:
„1a. W lewym górnym rogu dyplomu doktora zamieszcza się znak graficzny w formie pieczęci,
bądź też nadruku na dyplomie, składający się z elementu graficznego przedstawiającego skrót „PRK” umieszczony w trzech kwadratach w kolorze czarnym (każda litera w osobnym kwadracie,
z przezroczystym tłem – w kontrze), rzymską cyfrę w kolorze czarnym odpowiadającą poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji, umieszczoną w czwartym kwadracie z czarnym obramowaniem
(z przezroczystym tłem) oraz z elementu tekstowego umieszczonego pod elementem graficznym”.
 
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 roku.
 
 
REKTOR
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.05.2017
Data publikacji:
01.06.2017 11:44
Data aktualizacji:
01.06.2017 11:44
Liczba wyświetleń:
1420
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz41.docx17.24 KB