Regulamin pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Strona została usunięta dnia: 31 październik, 2007 - 13:00

 

 

Zarządzenie Nr 1

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 2 stycznia 2003 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 26 lipca 2002 roku o zmianie ustawy Kodeks pracy (Dz.U. nr 135, poz. 1146) oraz art. 104 Kodeksu pracy w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

2. § 7 otrzymuje brzmienie:

1. Stawienie się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu, spożywanie alkoholu oraz przebywanie na terenie Uniwersytetu po spożyciu alkoholu jest zabronione i stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

2. Zabrania się wnoszenia na teren Uniwersytetu alkoholu do celów konsumpcyjnych.

3. § 12 otrzymuje brzmienie:

1. Czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym, z wyjątkiem:

1) pracowników bibliotecznych posiadających uprawnienia pracowników dydaktycznych, których czas pracy wynosi 36 godzin tygodniowo,

2) pracowników poligrafii, których czas pracy wynosi przeciętnie 36,25 godzin tygodniowo.

2. Pracownicy obsługi i robotnicy zapewniający prawidłowy tok pracy pracują w systemie równoważnych norm czasu pracy.

3. Pracownicy są zobowiązani ściśle przestrzegać godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy.

4. Kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzą ewidencję czasu pracy podległych pracowników i są odpowiedzialni za przestrzeganie przez pracowników rozkładu czasu pracy.

5. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne umowy o pracę.

4. § 14 otrzymuje brzmienie:

1. W systemie pracy dwuzmianowej pracują pracownicy biblioteczni, dla których ustala się I zmianę od godz. 700 do godz. 1500 oraz II zmianę od godz. 1400 do godz. 2200.

2. W systemie równoważnych norm czasu pracy pracują portierzy oraz pracownicy Centrum Obsługi Technicznej, zapewniający nieprzerwany prawidłowy tok pracy Uniwersytetu.

3. Za zgodą dziekana dopuszcza się możliwość rozpoczynania pracy I zmiany pracowników zatrudnionych w jednostkach naukowo-dydaktycznych od godz. 800 .

4. Harmonogramy pracy podaje się do wiadomości pracowników na 3 dni przed rozpoczęciem trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego.

5. § 15 otrzymuje brzmienie:

W Uniwersytecie obowiązuje trzymiesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy. W przypadku spiętrzenia okresowych zadań w poszczególnych jednostkach, na wniosek kierownika jednostki, dziekan lub dyrektor administracyjny może wyrazić zgodę na wydłużenie okresu rozliczeniowego dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi do sześciu miesięcy, po uzyskaniu zgody organizacji związkowych.

6. § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Urlopu wypoczynkowego udziela bezpośredni przełożony na podstawie ustalonego w każdej jednostce organizacyjnej planu urlopów, z tym że:

1/ plan urlopów ustala się jednorazowo, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy,

2/ plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników i przekazuje do Sekcji Kadr najpóźniej w terminie do 15 czerwca każdego roku,

3/ odstępstwa od planu urlopów są możliwe za zgodą obu stron,

4/ na wniosek pracownika dopuszczalny jest podział urlopu wypoczynkowego na części, z tym że co najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych,

5/ zaległego urlopu wypoczynkowego udziela się najpóźniej do 31 marca następnego roku kalendarzowego,

6/ pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

7. w § 26 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

8/ pracownica uprawniona do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jej wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mogłaby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.

8. w § 34 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

7/ informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

9. § 36 otrzymuje brzmienie:

1. Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Pracownicy podlegają także szkoleniom okresowym.

2. Przyjęcie do wiadomości regulaminu ochrony przeciwpożarowej pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem.

10. § 48 otrzymuje brzmienie:

1. Wynagrodzenie zasadnicze łącznie z dodatkiem stażowym, funkcyjnym i innymi składnikami periodycznymi jest wypłacane co miesiąc.

2. Wypłata wynagrodzenia za dni niezdolności do pracy lub zasiłków chorobowych jest dokonywana w dniu wypłaty wynagrodzeń.

3. W pierwszym dniu każdego okresu niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, trwającej nie dłużej niż 6 dni, pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

4. Na wniosek pracownika Dział Płac jest obowiązany do udostępnienia mu dokumentacji płacowej do wglądu oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia.

5. Ustala się następujące terminy wypłat wynagrodzeń:

a/ nauczyciele akademiccy – „z góry” pierwszego dnia miesiąca,

b/ pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi, z wyjątkiem pracowników obsługi – ostatniego dnia miesiąca,

c/ pracownicy obsługi – 10 dnia każdego miesiąca.

6. Jeżeli dzień wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 jest dniem wolnym od pracy, wypłaty dokonuje się w dniu poprzedzającym.

7. Zastrzeżenia odnośnie wyliczenia wysokości wypłacanego wynagrodzenia, wnoszone przez pracowników do bezpośredniego przełożonego lub Działu Płac, powinny być wyjaśnione niezwłocznie.”

11. § 50 otrzymuje brzmienie:

1. Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

1/ sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,

2/ sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

3/ zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,

4/ kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy,

5/ inne należności, na potrącenie których pracownik wyraził zgodę.

2. Potrąceń dokonuje się w kolejności podanej w ust. 1.

3. Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:

1/ w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,

2/ w razie egzekucji innych należności lub potrącenia zaliczek pieniężnych – do wysokości połowy wynagrodzenia.

4. Potrącenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108 Kodeksu pracy.

5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej podlega egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.

12. § 53 otrzymuje brzmienie:

1. Pracownik obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

2. Zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową. Jeżeli pracownik korzysta z usług poczty, za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.

3. Zaświadczenie lekarskie pracownik jest obowiązany dostarczyć pracodawcy nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje obniżenie o 25% wysokości zasiłku przysługującego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego.

13. § 54 otrzymuje brzmienie:

Uznanie nieobecności w pracy za usprawiedliwioną bądź nieusprawiedliwioną należy do bezpośredniego przełożonego.

14. § 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Wydawanie pracownikom odzieży ochronnej, roboczej i sprzętu ochrony osobistej organizują kierownicy jednostek organizacyjnych.

15. § 57 otrzymuje brzmienie:

1. Kierownik jednostki organizacyjnej ma obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w pracy.

2. Okoliczności stanowiące podstawę niedopuszczenia do pracy powinny być podane pracownikowi do wiadomości.

3. Dopuszcza się możliwość ustalenia stanu trzeźwości pracownika przy użyciu alkomatu na zawartość alkoholu w organizmie. Badanie wydychanego powietrza przeprowadza Komisja w składzie co najmniej dwóch osób, wyznaczona doraźnie przez Dyrektora Administracyjnego. Z przebiegu badania sporządza się protokół i opisuje okoliczności lub objawy uzasadniające przeprowadzenie badania.

4. Na żądanie pracownika kierownik jednostki organizacyjnej obowiązany jest zapewnić przeprowadzenie badania stanu trzeźwości pracownika.

§ 2

Zmiany Regulaminu Pracy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku.

REKTOR

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Zarządzenie Nr 62

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 grudnia 2001 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Na podstawie art. 49 ust.2 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 104 Kodeksu pracy w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

 

§ 12 ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

3) pracowników poligrafii zatrudnionych stale przy pracach szczególnie uciążliwych lub w warunkach szkodliwych dla zdrowia, których czas pracy wynosi przeciętnie 36,25 godzin tygodniowo i którzy pracują w godz. od 700 do 1415.

§ 2

 

Zmiany Regulaminu Pracy wchodzą w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania do publicznej wiadomości pracowników.

REKTOR

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Zarządzenie Nr 49

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 września 2001 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zgodnie ustawą z 1 marca 2001 roku o zmianie ustawy – kodeks pracy (Dz.U. Nr 28, poz. 301) w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

 

1. § 12 otrzymuje brzmienie:

6. Czas pracy pracowników wynosi 40 godzin na tydzień, z wyjątkiem:

1) pracowników bibliotecznych posiadających uprawnienia pracowników dydaktycznych, których czas pracy wynosi 36 godzin tygodniowo,

2) zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i obsługi, których czas pracy w okresie od 1 maja 2001 roku do 31 grudnia 2001 wynosi przeciętnie 42 godziny na tydzień, a w okresie od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 wynosi przeciętnie 41 godziny na tydzień,

3) pracowników poligrafii, których czas pracy wynosi przeciętnie 36,25 godzin na tydzień.

7. Czas pracy pracowników o których mowa w ust. 1 pkt. 2 w pięciodniowym tygodniu pracy w okresie od 1 maja 2001 roku do 31 grudnia 2001 nie może przekroczyć 42 godziny oraz w okresie od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku 41 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Praca wykonywana jest według następujących zasad:

1) trwa od godz. 700 do godz. 1500 z zastrzeżeniem, że czas pracy w każdy poniedziałek zostaje przedłużony o 2 godziny w okresie od 1 maja 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku i o 1 godzinę w okresie od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku;

2) w przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przedłużenie czasu pracy następuje w następnym dniu roboczym;

3) podwyższony dobowy wymiar czasu pracy w celu zachowania przeciętnych tygodniowych norm czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy w okresie od 1 maja 2001 roku do 31 grudnia 2002 roku nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

8. Czas pracy portierów wynosi 12 godzin na dobę i 42 godziny w tygodniu w przyjętym miesięcznym okresie rozliczeniowym od 1 maja 2001 do 31 grudnia 2001, zaś 41 godzin w okresie od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.

9. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne umowy o pracę.

2. § 14 otrzymuje brzmienie:

3. W systemie pracy dwuzmianowej pracują pracownicy biblioteczni, dla których ustala się I zmianę od godz. 700 do godz. 1500 oraz II zmianę od godz. 1500 do godz. 2300.

4. W systemie pracy trzyzmianowej pracują portierzy oraz pracownicy obsługi Centrali Cieplnej, dla których ustala się I zmianę od godz. 600 do godz. 1400, II zmianę w godz. 1400 do godz. 2200 oraz III zmianę od godz. 2200 do godz. 600.

5. Za zgodą dziekana dopuszcza się możliwość rozpoczynania pracy I zmiany pracowników zatrudnionych w jednostkach naukowo-dydaktycznych od godz. 800 .

6. Harmonogramy pracy podaje się do wiadomości pracowników na 3 dni przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego.

3. § 15 otrzymuje brzmienie”

„W Uniwersytecie obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy.”

§ 2

 

Zmiany Regulaminu Pracy wchodzą w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania do publicznej wiadomości pracowników.

REKTOR

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Regulamin pracy

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

I. PRZEPISY WSTĘPNE

§ 1

Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

§ 2

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

§ 3

1. Postanowienia regulaminu dotyczą nauczycieli akademickich z wyłączeniem rozdziału III oraz §§ od 59 do 62 oraz pozostałych pracowników nie będących nauczycielami akademickimi bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.

2. Prawa i obowiązki nauczycieli akademickich reguluje ustawa z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 65, poz.385).

§ 4

Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien być zaznajomiony z regulaminem; oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu, zaopatrzone w podpis pracownika i datę, zostanie dołączone do akt osobowych.

II. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

§ 5

Podstawowe obowiązki pracownika są następujące:

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy,

2) stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę,

3) przestrzeganie ustalonego czasu pracy,

4) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w Uniwersytecie porządku,

5) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

6) dbanie o dobro Uniwersytetu i jego mienie,

7) zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Uniwersytet na szkodę,

8) przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

9) przestrzeganie w Uniwersytecie zasad współżycia społecznego,

10) dbanie o czystość i porządek wokół swego stanowiska pracy,

11) należyte zabezpieczenie po zakończeniu pracy narzędzi, urządzeń i pomieszczeń pracy.

§ 6

Pracownik może otrzymać zafoliowaną legitymację ze zdjęciem, która jest przedłużana każdego roku kalendarzowego i jest na terenie Uniwersytetu identyfikatorem.

§ 7

1. Wstęp i przebywanie pracownika w miejscach pracy Uniwersytetu w stanie po spożyciu alkoholu jest zabronione.

2. W miejscach pracy Uniwersytetu obowiązuje zakaz wnoszenia alkoholu do celów konsumpcyjnych.

§ 8

Zabrania się pracownikom:

1) opuszczania stanowiska pracy bez zgody przełożonego,

2) korzystania z maszyn i urządzeń nie związanych bezpośrednio z wykonywaniem pracy lub zleconych czynności,

3) samowolnego demontowania części maszyn, urządzeń i narzędzi oraz ich naprawy bez specjalnego upoważnienia,

4) samowolnego usuwania osłon i zabezpieczeń maszyn oraz urządzeń, czyszczenia i naprawiania maszyn i aparatów będących w ruchu lub pod napięciem elektrycznym.

§ 9

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracownik jest obowiązany rozliczyć się z Uniwersytetem i uzyskać odpowiednie wpisy w karcie obiegowej.

§ 10

Wprowadza się zakaz palenia tytoniu w pomieszczeniach pracy i pomieszczeniach socjalnych Uniwersytetu, na wykładach i zajęciach oraz konferencjach i naradach.

III. CZAS PRACY

§ 11

Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika na wykonywanie obowiązków służbowych.

§ 12

10.Czas pracy pracowników wynosi 40 godzin na tydzień, z wyjątkiem:

1) pracowników bibliotecznych posiadających uprawnienia pracowników dydaktycznych, których czas pracy wynosi 36 godzin tygodniowo,

2) zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, których czas pracy wynosi przeciętnie 42 godziny na tydzień,

3) pracowników poligrafii, których czas pracy wynosi przeciętnie 36,25 godzin na tydzień.

11.Pracownikowi rozliczanemu z wykonanej pracy wg norm, obowiązkowy czas pracy w Uniwersytecie ustala Rektor na wniosek bezpośredniego przełożonego (kierownika jednostki).

12.Harmonogramy pracy ustala się z uwzględnieniem 39 dodatkowych dni wolnych od pracy, w terminach ustalonych przez Rektora przed rozpoczęciem roku kalendarzowego.

13.Czas pracy portierów wynosi 12 godzin na dobę i 42 godziny w tygodniu w przyjetym miesięcznym okresie rozliczeniowym.

14.Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne umowy o pracę.

§ 13

1. Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekroczyć 6 godzin na dobę, natomiast młodocianego powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę.

2. Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy, jednakże w wymiarze nie przekraczającym 18 godzin tygodniowo.

§ 14

1. Ustala się następujące godziny rozpoczynania i kończenia pracy:

a) na stanowiskach w ruchu ciągłym - 3 -zmianowym:

- I zmiana godz. 6oo - 14oo

- II zmiana godz. 14oo - 22oo

- III zmiana godz. 22oo - 6oo

b) na stanowiskach w ruchu 3 - zmianowym , 2-zmianowym, 1-zmianowym, w zależności od potrzeb:

- I zmiana godz. 6oo-14,oo lub 7oo-15oo, w jednostkach naukowo-dydaktycznych dopuszcza się możliwość pracy w godz. 800-1600 za zgodą dziekana lub Rektora w przypadku jednostek międzywydziałowych

 

- II zmiana godz. 14oo - 22oo

- III zmiana godz. 22oo - 6oo

c) na stanowiskach administracyjnych w godz. 7oo - 15oo

2. Pracownicy zatrudnieni w ruchu ciągłym i na stanowiskach dyspozytorskich nie mogą opuścić stanowiska pracy przed przybyciem zmiennika. Przełożony pracownika jest obowiązany zapewnić zmianę na stanowisku pracy w ciągu dwóch godzin od zakończenia pracy danej zmiany.

3. Dni pracy i dni wolne od pracy oraz godziny rozpoczynania i kończenia pracy na stanowiskach pracy pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu określa harmonogram pracy.

4. Godziny rozpoczynania i kończenia pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się indywidualnie.

5. Harmonogramy pracy sporządzane na okres rozliczeniowy podaje się do wiadomości pracowników co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego.

§ 15

1. Praca w systemie czterobrygadowej organizacji pracy jest wykonywana przez cztery brygady pracujące na trzy zmiany w ciągu doby: 8 godzin pracy i 16 godzin wolnych od pracy, a po czterech dniach pracy - 48 godzin wolnych od pracy.

2. Szczegółowy rozkład czasu pracy brygad w poszczególnych dniach miesiąca w ciągu 4 - miesięcznego okresu rozliczeniowego ustalają harmonogramy pracy.

3. Za każdy miesiąc pracy w systemie czterobrygadowej organizacji pracy przysługuje pracownikowi 1 dzień roboczy wolny od pracy oraz 1 dzień roboczy za każde przepracowane 6 miesięcy. Dni wolne mogą być udzielane łącznie z urlopem wypoczynkowym.

§ 16

Pora nocna obejmuje czas pomiędzy godziną 22oo do 6oo, za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej przepisami o wynagrodzeniu.

§ 17

Niedziele oraz święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy.

Za pracę w niedzielę lub święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godz.6oo w tym dniu a godz.6oo następnego dnia.

§ 18

Każdy pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinach rozpoczęcia pracy znajdował się na stanowisku pracy.

§ 19

1. Przebywanie pracowników w miejscu pracy, poza godzinami pracy, może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody bezpośredniego przełożonego odnotowanej w książce „Ewidencja czasu odpracowanego”.

2. Ewidencję pracowników upoważnionych do pobierania kluczy do pomieszczeń pracy prowadzi kierownik jednostki organizacyjnej.

§ 20

Przyjście do pracy pracownik potwierdza na liście obecności w jednostce, w której jest zatrudniony.

§ 21

Nieobecność pracownika w pracy powinna być odnotowana na liście obecności z zaznaczeniem, czy jest to nieobecność usprawiedliwiona. W czasie nieobecności pracownika jego bezpośredni przełożony decyduje, komu praca ma być zastępczo przydzielona.

§ 22

Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe poza miejscem pracy rozliczany jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego.

IV. OBOWIĄZKI UNIWERSYTETU

§ 23

Uniwersytet jest obowiązany w szczególności:

1) zapewnić pracownikowi przydział pracy zgodny z treścią zawartego stosunku pracy (mianowanie, powołanie, umowy o pracę),

2) zaznajomić pracownika podejmującego pracę z zakresem jego obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku pracy oraz z jego podstawowymi uprawnieniami,

3) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,

4) zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

5) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,

6) ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

7) zaspakajać, w miarę posiadanych środków, bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników,

8) wydawać pracownikowi potrzebne materiały i narzędzia pracy,

9) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,

10) wpływać na kształtowanie zasad współżycia społecznego,

11) niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy.

V. URLOPY I ZWOLNIENIA OD PRACY

§ 24

1. Urlopu wypoczynkowego na podstawie ustalonego w każdej jednostce organizacyjnej planu urlopów udziela bezpośredni przełożony, z tym, że:

a) plan urlopów ustala się w uzgodnieniu z przedstawicielami organizacji związkowych wg kompetencji, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy,

b) plany urlopów opracowane na okresy półroczne podaje się do wiadomości pracowników i przekazuje do Sekcji Kadr w terminie do 31 stycznia i 30 czerwca,

c) odstępstwa od planu urlopów są możliwe za zgodą obu stron,

d) d) dopuszczalny jest podział urlopu wypoczynkowego na części, z tym że, co najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych,

e) zaległego urlopu wypoczynkowego udziela się najpóźniej do 31 marca następnego roku kalendarzowego.

2. Dokumentem uprawniającym do rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego jest wniosek o urlop (druk znormalizowany) pozytywnie zaakceptowany przez przełożonego.

3. W terminie do 10 dnia po zakończeniu kwartału kierownicy jednostek organizacyjnych przekazują do Sekcji Kadr sprawozdania z wykorzystanych urlopów, odrębnie dla nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników.

4. Część urlopu nie wykorzystaną z powodu: czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, odbywania ćwiczeń wojskowych lub przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy, urlopu macierzyńskiego – kierownik jednostki organizacyjnej udziela w terminie późniejszym.

5. Kierownik jednostki organizacyjnej udziela pracownicy urlopu wypoczynkowego po zakończeniu urlopu macierzyńskiego.

6. Z ważnych przyczyn, na wniosek bezpośredniego przełożonego, za zgodą Prorektora nadzorującego jednostki międzywydziałowe lub ogólnouczelniane, Dziekana lub Dyrektora Administracyjnego pracownik może być odwołany z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w Uczelni wymagają okoliczności nie przewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu.

§ 25

1. Pracownikowi, na jego pisemny wniosek, może być udzielony urlop bezpłatny.

2. Pracownikowi, za jego zgodą wyrażoną na piśmie, może być udzielony urlop bezpłatny w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.

3. Przed rozpoczęciem urlopu bezpłatnego pracownik wykorzystuje urlop wypoczynkowy.

§ 26

Na zasadach określonych przepisami szczególnymi udziela się urlopu bezpłatnego pracownikowi:

1) w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (urlop wychowawczy),

2) w celu umożliwienia wykonywania mandatu posła lub senatora,

3) młodocianemu , w okresie ferii szkolnych, po wyczerpaniu urlopu wypoczynkowego,

4) podejmującemu naukę w szkole lub w formach pozaszkolnych, bez skierowania pracodawcy,

5) skierowanemu do pracy za granicą, na okres skierowania ,

6) na czas wykonywania służby w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym za granicą,

7) na czas pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza Uniwersytetem, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika.

§ 27

W trybie i na zasadach określonych stosownymi przepisami pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy:

1. w celu wykonywania zadań lub czynności:

a) ławnika w sądzie,

b) członka komisji pojednawczej,

c) obowiązku świadczeń osobistych,

2. w celu:

a) wykonywania powszechnego obowiązku obrony,

b) stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji, kolegium do spraw wykroczeń, komisji pojednawczej , sądu pracy, Najwyższej Izby Kontroli w związku z prowadzonym postępowaniem kontrolnym,

c) przeprowadzenia badań przewidzianych przepisami w sprawie obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy albo badań stanu zdrowia na określonych stanowiskach pracy, jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie badań w czasie wolnym od pracy,

d) oddania krwi albo przeprowadzenia zleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich,

3. w celu występowania w charakterze:

a) biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub kolegium do spraw wykroczeń,

b) strony lub świadka w postępowaniu przed komisją pojednawczą,

4. w celu wykonania doraźnej czynności w Uniwersytecie i poza nim wynikającej z jego funkcji związkowej, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy.

§ 28

Pracodawca jest zobowiązany zwolnić od pracy pracownika w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole zawodowej, szkole wyższej, placówce naukowej albo jednostce badawczo-rozwojowej; łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać 6 godzin w tygodniu lub 24 godzin w miesiącu, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 29

1. Każde wyjście z pracy w godzinach służbowych powinno zostać wpisane przez pracownika nie będącego nauczycielem akademickim do książki „Ewidencja nieobecności w godzinach służbowych”, z zaznaczeniem w uwagach jego charakteru (służbowe, prywatne). Nauczyciel akademicki dokonuje wpisu do książki tylko w przypadku wyjazdu służbowego poza miejsce pracy.

2. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia udziela kierownik jednostki organizacyjnej, gdy zachodzi nieunikniona potrzeba takiego zwolnienia.

3. Adnotacje o odpracowaniu zamieszcza się w zeszycie „Ewidencja czasu odpracowanego”. Fakt odpracowania stwierdza podpisem bezpośredni przełożony.

4. Książka „Ewidencja nieobecności w godzinach służbowych” jak również zeszyt „Ewidencja czasu odpracowanego” znajdują się u kierowników jednostek organizacyjnych lub u osób przez nich upoważnionych.

5. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 2, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie jeżeli odpracował czas zwolnienia. Czas odpracowania nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.

6. Kierownicy jednostek organizacyjnych obowiązkowo prowadzą ewidencję poleceń wyjazdów służbowych wszystkich pracowników.

§ 30

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze:

a) 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,

b) 1 dnia - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

§ 31

Pracownicy (również pracownikowi) wychowującej przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na dwa dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 32

1. Ewidencję urlopów wypoczynkowych i innych (np. bezpłatnych, wychowawczych, szkoleniowych i opiekuńczych) udzielanych pracownikom prowadzą kierownicy jednostek organizacyjnych lub upoważnione osoby i czuwają nad prawidłowym udzielaniem urlopów i ich terminowym wykorzystaniem.

2. Prorektor nadzorujący jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane, Dziekan oraz Dyrektor Administracyjny sprawują nadzór nad udzielaniem przysługujących pracownikom urlopów wypoczynkowych.

3. Sekcje Kadr prowadzą także ewidencję urlopów wypoczynkowych pracowników w celach kontrolnych i sprawozdawczych.

4. Pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze obowiązani są we wniosku o udzielenie urlopu podać adres ich pobytu w czasie urlopu oraz wskazać osobę, która będzie ich w tym czasie zastępowała.

VI. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

§ 33

Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

§ 34

Pracodawca jest obowiązany:

1) zapoznawać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej,

2) prowadzić systematyczne szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

3) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

4) kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie na koszt pracodawcy,

5) wydać pracownikowi, przed rozpoczęciem pracy, odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,

6) wskazać pracownikowi odpowiednio zabezpieczone miejsce na przechowywanie odzieży i obuwia roboczego, własnego ubrania wierzchniego oraz przydzielonych mu narzędzi pracy.

§ 35

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:

1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym;

2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych;

3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz porządek i ład w miejscu pracy;

4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z przeznaczeniem,

5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,

6) niezwłocznie zawiadamiać przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,

7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 36

1. Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej; podlegają także szkoleniom okresowym.

2. Przyjęcie do wiadomości regulaminu ochrony przeciwpożarowej pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem.

§ 37

1. Pracownikom przydzielane są nieodpłatnie odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy, na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem Rektora Uniwersytetu.

§ 38

1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w ust. 1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

3. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia, w przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

VII. OCHRONA PRACY KOBIET I MŁODOCIANYCH

§ 39

Wykaz prac wzbronionych kobietom ( publikowany w Dz.U. nr 114 z 1996 roku, poz. 545):

1. Prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała.

1) Wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 5000 kJ na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej - 20 kJ/min.

2) Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej:

1) 12 kg na osobę przy pracy stałej,

2) 20 kg na osobę przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

3) Ręczna obsługa elementów urządzeń (dźwigni, korb, kół sterowniczych itp.), przy której wymagane jest użycie siły przekraczającej:

1) 50 N - przy pracy stałej,

2) 100 N - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

4) Nożna obsługa elementów urządzeń (pedałów, przycisków itp.), przy której wymagane jest użycie siły przekraczającej:

1) 120 N - przy pracy stałej,

2) 200 N - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

5) Ręczne przenoszenie pod górę - po pochylniach, schodach itp., których maksymalny kąt nachylenia przekracza 300, a wysokość 5 m - ciężarów o masie przekraczającej:

1) 8 kg - przy pracy stałej,

2) 15 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

6) Przewożenie ciężarów o masie przekraczającej:

1) 50 kg - przy przewożeniu na taczkach jednokołowych,

2) 80 kg - przy przewożeniu na wózkach 2, 3 i 4-kołowych,

3) 300 kg - przy przewożeniu na wózkach po szynach.

· Wyżej podane dopuszczalne masy ciężarów obejmują również masę urządzenia transportowego i dotyczą przewożenia ciężarów po powierzchni równej, twardej i gładkiej o pochyleniu nie przekraczającym:

1. 2 proc. - przy pracach wymienionych w pkt 1 i 2,

2. 1 proc. - przy pracach wymienionych w pkt 3.

· W przypadku przewożenia ciężarów po powierzchni nierównej, w sposób określony w pkt 1 i 2, masa ciężarów nie może przekraczać 60 proc. wielkości podanych w tych punktach.

7) Kobietom w ciąży i w okresie karmienia:

1) wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2900 kJ na zmianę roboczą,

2) prace wymienione w ust. 2-6, jeżeli występuje przekroczenie 1/4 określonych w nich wartości,

3) prace w pozycji wymuszonej,

4) prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.

2. Prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym.

3. Prace w hałasie i drganiach.

4. Prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych.

1) Kobietom w ciąży:

1) prace w zasięgu pól elektromagnetycznych o natężeniach przekraczających wartości dla sfery bezpiecznej,

2) prace w środowisku, w którym występuje przekroczenie 1/4 wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń promieniowania nadfioletowego, określonych w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

3) prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,

4) prace przy obsłudze monitorów ekranowych - powyżej 4 godzin na dobę.

2) Kobietom w okresie karmienia - prace przy otwartych źródłach promieniowania jonizującego.

5. Prace pod ziemią, poniżej poziomu gruntu i na wysokości.

Kobietom w ciąży:

1) praca na wysokości - poza stałymi galeriami, pomostami, podestami i innymi stałymi podwyższeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem (bez potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem), oraz wchodzenie i schodzenie po drabinach i klamrach,

2) prace w wykopach oraz zbiornikach otwartych.

6. Prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu.

7. Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi.

Kobietom w ciąży i w okresie karmienia:

1) prace stwarzające ryzyko zakażenia: wirusem zapalenia wątroby typu B, wirusem ospy wietrznej i półpaśca, wirusem różyczki i wirusem HIV, wirusem cytomegalii, pałeczką listeriozy, toksoplazmozą,

2) prace przy obsłudze zwierząt dotkniętych chorobami zakaźnymi i inwazyjnymi.

8. Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych

Kobietom w ciąży i w okresie karmienia:

1) prace w narażeniu na działanie czynników rakotwórczych i o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym określonych w odrębnych przepisach,

2) prace w narażeniu na niżej wymienione substancje chemiczne niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy: chloropren, 2-etoksyetanol, etylenu dwubromek, leki cytostatyczne, mangan, 2-metoksyetanol, ołów i jego związki organiczne i nieorganiczne, rtęć i jej związki organiczne i nieorganiczne, styren, syntetyczne estrogeny i progesterony, węgla dwusiarczek, preparaty od ochrony roślin,

3) prace w narażeniu na działanie rozpuszczalników organicznych, jeżeli ich stężenia w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń.

9. Prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi.

Kobietom w ciąży i w okresie karmienia:

1) prace w wymuszonym rytmie pracy (na przykład na taśmie),

2) prace wewnątrz zbiorników i kanałów,

3) prace stwarzające ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego, np. gaszenie pożarów, udział w akcjach ratownictwa chemicznego, usuwanie skutków awarii, prace z materiałami wybuchowymi, prace przy uboju zwierząt hodowlanych oraz obsłudze rozpłodników.

§ 40

1. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.

2. Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.

3. Kobiety opiekującej się dzieckiem w wieku do 4 lat nie wolno bez jej zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

§ 41

1. Do innej odpowiedniej pracy przenosi się kobietę w ciąży:

a) zatrudnioną przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży,

b) w razie przedłożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że ze względu na stan ciąży nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej,

2. Ciąża powinna być potwierdzona zaświadczeniem lekarskim.

§ 42

1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy.

2. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy po 45 minut każda.

3. Przerwy mogą być wykorzystane łącznie.

4. Przerwy na karmienie nie przysługują pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

§ 43

Nie wolno zatrudniać młodocianych przy:

1) ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu na odległość powyżej 25 m ciężarów o masie przekraczającej następujące wartości:

a) przy obciążeniu jednostkowym (przeciętnie do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej):

· do ukończenia 16 roku życia - 10 kg dla dziewcząt i 15 kg dla chłopców,

· powyżej 16 roku życia - 20 kg dla dziewcząt i 25 kg dla chłopców,

b) przy obciążeniu powtarzalnym:

· do ukończenia 16 roku życia 5 kg dla dziewcząt i 8 kg dla chłopców,

· powyżej 16 roku życia 8 kg dla dziewcząt i 12 kg dla chłopców,

2) ręcznym przenoszeniu po pochylniach i schodach, których wysokość przekracza 5 m, a kąt nachylenia 300, ciężarów o masie przekraczającej następujące wartości:

a) przy obciążeniu jednostkowym:

· dziewczęta do 16 lat - 5 kg,

· dziewczęta powyżej 16 roku życia - 10 kg,

· chłopcy do 16 lat - 8 kg,

· chłopcy powyżej 16 lat 15 kg,

b) przy obciążeniu powtarzalnym:

· dziewczęta do 16 lat - 3 kg,

· dziewczęta powyżej 16 lat - 5 kg,

· chłopcy do 16 lat - 5 kg,

· chłopcy powyżej 16 lat - 8 kg,

3) pracach polegających wyłącznie na przenoszeniu i przewożeniu ciężarów oraz wymagających powtarzania dużej ilości jednorodnych ruchów,

4) wykonywaniu prac w pomieszczeniach, w których parametry oświetlenia nie odpowiadają wymaganiom określonym w Polskich Normach,

5) pracach stwarzających ryzyko narażenia na promieniowanie jonizujące powyżej tła naturalnego, określonego odrębnymi przepisami.

§ 44

W zakresie nauki zawodu młodociany w wieku powyżej 16 lat może być zatrudniony:

1) do 3 godzin na dobę przy pracach:

· warsztatowych związanych z naprawą pojazdów samochodowych,

· układania posadzek z drewna lub tworzyw sztucznych,

· wytwarzania wyrobów kaletniczych, rymarskich;

2) do 2 godzin na dobę przy pracach:

· trawienia klisz i płyt poligraficznych,

· konfekcjonowaniu środków ochrony roślin zaliczonych do III, IV, V klasy toksyczności.

VIII. WYPŁATA WYNAGRODZENIA

§ 45

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednie do wykonywanej pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu, a także ilości i jakości świadczonej pracy.

§ 46

1. Wynagrodzenie pracownika za pełny miesięczny wymiar czasu pracy nie może być niższe od najniższego ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

2. Przy ustalaniu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wyłącza się:

1) nagrody jubileuszowe,

2) odprawy rentowo-emerytalne,

3) nagrody z zakładowego funduszu nagród oraz należności przysługujące z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej,

4) wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

§ 47

1. Szczegółowe zasady wynagradzania, przyznawania dodatków i innych świadczeń określają rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz odrębne regulaminy.

§ 48

1. Wynagrodzenie zasadnicze łącznie z dodatkiem stażowym, funkcyjnym i innymi składnikami periodycznymi wypłacane jest co miesiąc. Na wniosek Kwestora Rektor ustala na dany rok kalendarzowy terminy comiesięcznych wypłat wynagrodzeń.

2. Wypłata wynagrodzenia za dni niezdolności do pracy lub zasiłków chorobowych dokonywana jest w dniu wypłat wynagrodzeń.

3. Na wniosek pracownika Sekcja Płac jest obowiązana do udostępnienia mu dokumentacji płacowej do wglądu oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia.

4. Zastrzeżenia odnośnie do wyliczenia wysokości wypłacanego wynagrodzenia mogą pracownicy wnosić do bezpośredniego przełożonego lub do Sekcji Płac i Zasiłków.

§ 49

1. Wynagrodzenie wypłacane jest do rąk własnych pracownika albo osoby przez niego upoważnionej, lub współmałżonka pracownika, w razie gdy nie może on osobiście odebrać wynagrodzenia z powodu choroby, urlopu lub wyjazdu służbowego i nie złożył pisemnego sprzeciwu dotyczącego dokonywania wypłaty wynagrodzenia do rąk współmałżonka.

2. Wynagrodzenia wypłaca kasa Uniwersytetu w godzinach ustalonych harmonogramem wypłat, podanym do wiadomości pracowników.

3. Wynagrodzenie na wniosek pracownika może być przekazywane na jego rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Pracodawca powinien przekazywać wynagrodzenie na rachunek pracownika ze znacznym wyprzedzeniem, tak aby w dniu oznaczonym jako termin wypłaty wynagrodzenia pracownik mógł nim bez przeszkód dysponować.

4. Wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych wypłaca się nie później niż w ciągu miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

§ 50

Z wynagrodzenia za pracę podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

a) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,

b) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

c) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,

d) kary pieniężne przewidziane w art. 108 kodeksu pracy,

e) inne należności, na potrącenie których pracownik wyraził zgodę.

IX. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

§ 51

Za przejawianie inicjatywy w pracy, uzyskanie szczególnych osiągnięć i efektów w pracy mogą być przyznane następujące wyróżnienia:

a) awansowanie na wyższe stanowisko lub podwyższenie wynagrodzenia,

b) nagroda pieniężna Rektora,

c) dyplom uznania Rektora

X. DYSCYPLINA PRACY

§ 52

Opuszczenie stanowiska pracy bez zgody pracodawcy (bezpośredniego przełożonego), usprawiedliwiają tylko ważne przyczyny, w szczególności:

1) wypadek lub choroba powodująca niezdolność do pracy pracownika lub izolacja z powodu choroby zakaźnej.

2) wypadek lub choroba członka rodziny wymagająca sprawowania przez pracownika osobistej opieki,

3) okoliczności wymagające sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8,

4) nadzwyczajne wypadki uniemożliwiające terminowe przybycie do pracy,

5) konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej w granicach 8 godzin od zakończenia podróży, jeżeli warunki odbywania tej podróży uniemożliwiły odpoczynek nocny.

§ 53

1. O niemożności stawienia się do pracy z wiadomej pracownik powinien uprzedzić swego przełożonego lub Sekcje Kadr.

2. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy.

3. W razie niestawienia się do pracy pracownik jest obowiązany osobiście, przez inną osobę lub za pośrednictwem poczty zawiadomić zakład pracy o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania w pierwszym dniu nieobecności, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Jeżeli pracownik korzysta z usług poczty, za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.

4. W razie nieobecności w pracy w związku z:

a) niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą pracownika lub jego izolacją z powodu choroby zakaźnej.

b) chorobą członka rodziny pracownika, wymagającą sprawowania przez pracownika osobistej opieki,

pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność, doręczając przełożonemu zaświadczenie lekarskie najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy.

§ 54

1. Pracownik stawiający się do pracy po okresie nieobecności jest obowiązany niezwłocznie podać przyczynę nieobecności na piśmie.

2. Uznanie nieobecności w pracy za usprawiedliwioną bądź nie usprawiedliwioną należy do bezpośredniego przełożonego.

§ 55

1. Przed rozpoczęciem pracy na stanowiskach zagrożonych możliwością zaistnienia wypadku przy pracy - stanowiska te, a zwłaszcza maszyny i urządzenia mechaniczne, a także rusztowania winny być należycie sprawdzone pod względem zgodności z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy zawodowej.

2. Po zakończeniu pracy - maszyny, urządzenia i narzędzia pracy oraz odzież ochronna i sprzęt ochrony osobistej powinny być należycie uporządkowane i zabezpieczone. Dopływ energii elektrycznej, gazu lub wody do maszyn i urządzeń winien być wyłączony.

3. Pracownicy zobowiązani są do należytego zabezpieczenia pomieszczeń, w których przechowuje się akta lub narzędzia pracy w sposób gwarantujący ich ochronę.

4. Po zakończeniu pracy klucze od drzwi wejściowych należy przekazać na przechowanie do portierni. Portiernia wydaje klucze tylko pracownikom zatrudnionym w danych pomieszczeniach i ewentualnie osobom uprawnionym przez kierowników jednostek organizacyjnych (konserwatorzy, sprzątaczki, służba przeciwpożarowa).

§ 56

1. Odzież ochronna, robocza i sprzęt ochrony osobistej wydawane są pracownikom za pokwitowaniem zgodnie z obowiązującą tabelą norm zaopatrzenia.

2. Obowiązek dostarczenia pracownikom należnej odzieży i sprzętu ochrony osobistej ciąży na bezpośrednich przełożonych tych pracowników.

3. Odzież ochronna, robocza i sprzęt ochrony osobistej wydawane są pracownikom z magazynu gospodarczego Uniwersytetu, z tym że kierownicy większych jednostek organizacyjnych (o liczniejszym składzie ) mogą zorganizować inny sposób zaopatrywania pracowników w te przedmioty (zbiorowy odbiór z magazynu, magazynki podręczne).

4. Kierownicy jednostek organizacyjnych, których pracownicy uprawnieni są do innych świadczeń ze strony Uniwersytetu, np. umundurowanie , mleko, środki higieny osobistej itp., zobowiązani są zorganizować zakup i zaopatrzenie podległych im pracowników w te przedmioty i artykuły.

§ 57

5. Pracownik nie dopuszczony do pracy z powodu uzasadnionego podejrzenia, że stawił się do pracy po spożyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy może żądać przeprowadzenia badania.

6. Badanie wydychanego powietrza powinno być przeprowadzone przed innymi badaniami na zawartość alkoholu w organizmie.

7. Badanie wydychanego powietrza przeprowadza Komisja w składzie co najmniej dwóch osób, wyznaczona doraźnie przez Dyrektora Administracyjnego.

8. Z przebiegu badania sporządza się protokół i opisuje okoliczności lub objawy uzasadniające przeprowadzenie badania.

9. Na żądanie pracownika Uniwersytet zapewnia przeprowadzenie badania krwi lub moczu. Koszty związane z badaniami krwi i moczu przeprowadzonymi na żądanie pracownika ponosi Uniwersytet. W przypadku dodatniego wyniku badania Uniwersytet kosztami badania obciąża pracownika.

§ 58

1. W stosunku do pracownika, który dopuszcza się nieprzestrzegania ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności:

1) spóźnia się do pracy lub samowolnie opuszcza stanowisko pracy bez usprawiedliwienia,

2) stawia się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu,

3) spożywa alkohol w czasie pracy,

4) nie wykonuje poleceń przełożonych,

5) nie przestrzega tajemnicy określonej w odrębnych przepisach

mogą być stosowane kary porządkowe:

1) kara upomnienia,

2) kara nagany.

2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może również stosować karę pieniężną.

§ 59

Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nie usprawiedliwionej nieobecności nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń zaliczek pieniężnych oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych.

§ 60

1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

§ 61

1. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

2. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw.

3. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej.

4. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

5. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

6. Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą i zawiadomienie o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

§ 62

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, a w szczególności zakłócenia porządku i spokoju w miejscu pracy, opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia, stawienia się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu lub spożywania alkoholu w miejscu pracy,

2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnienie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,

3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

§ 63

1. Nauczyciele akademiccy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej zgodnie z rozdziałem 7 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 65, poz. 385 z póź. zm.).

§ 64

Kontrolę dyscypliny pracy przeprowadzają kierownicy jednostek organizacyjnych oraz wyrywkowo pracownicy Sekcji Kadr.

XI. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 65

1. W razie nieobecności kierownika jednostki organizacyjnej zastępuje go stały zastępca, a w przypadku braku stałego zastępcy pracownik wyznaczony przez kierownika.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej w czasie nieobecności podległego pracownika:

a) wyznacza na ten okres innego pracownika lub rozdziela czynności pracownika nieobecnego pomiędzy innych pracowników jednostki organizacyjnej,

b) w przypadku braku możliwości wykonywania zadań nieobecnego pracownika przez innych pracowników jednostki organizacyjnej zgłasza ten fakt swemu przełożonemu, który podejmuje decyzję w tym zakresie.

§ 66

1. Rektor, Prorektorzy i Dyrektor Administracyjny przyjmują pracowników w wyznaczonych terminach w sprawach skarg, wniosków i zażaleń.

2. Terminy, o których mowa w ust. 1, podaje się do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 67

Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

REKTOR

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Kadr i Spraw Socjalnych
Wytworzył:
mgr inż. BRZÓSKA JERZY
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
20.12.2006
Data publikacji:
31.10.2007 12:57
Data aktualizacji:
31.10.2007 13:00
Liczba wyświetleń:
6849
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument