Nr 36/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

 
ZARZĄDZENIE Nr 36/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
i Budownictwa
 
Na podstawie § 17 ust. 7, w związku z art. 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Na wniosek Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału, wprowadza
    się następujące zmiany organizacyjne na Wydziale:
      1)   z dniem 1 czerwca 2017 roku likwiduje się:
           a)  Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli,
           b)  Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego,
           c)  Zakład Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych,
           d)  Zakład Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych,
      2)     z dniem 30 września 2017 r. likwiduje się:
            a)  Katedrę Fotogrametrii i Teledetekcji,
            b)  Katedrę Geodezji Satelitarnej i Nawigacji,
            c)  Katedrę Geodezji Szczegółowej,
            d)  Katedrę Analiz Geoinformacyjnych i Katastru,
      3)  z dniem 1 października tworzy się Instytut Geoinformacji i Kartografii. 
2.  Pracownicy zatrudnieni na dzień 30 września 2017 roku w Katedrze Fotogrametrii i Teledetekcji
    oraz Katedrze Geodezji Satelitarnej i Nawigacji, z dniem 1 października 2017 roku, stają się
    pracownikami Instytutu Geodezji.
3.  Pracownicy zatrudnieni na dzień 30 września 2017 roku w Katedrze Geodezji Szczegółowej oraz
    Katedrze Analiz Geoinformacyjnych i Katastru, z dniem 1 października 2017 roku, stają się
    pracownikami Instytutu Geoinformacji i Kartografii.
 
§ 2
1.  Realizację Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kadr, Dziekanowi Wydziału Geodezji,
    Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa oraz Kanclerzowi, każdemu według kompetencji.
2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.04.2017
Data publikacji:
23.05.2017 14:27
Data aktualizacji:
23.05.2017 14:27
Liczba wyświetleń:
1460
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz36.doc58 KB