Nr 35/2017 z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na rok akademicki 2017/2018

 
Decyzja Nr 35/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 maja 2017 roku
 
w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne
i niestacjonarne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na rok akademicki 2017/2018
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 98 ust. 2a ustawy z 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 roku,
poz. 1608), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Ustala się opłatę wnoszoną przez osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok stacjonarnych
i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich na rok akademicki 2017/2018, w kwocie:
   1)  150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych) dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki
       studiów, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany uzdolnień artystycznych,
       tj. na kierunki: architektura krajobrazu, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
       edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
   2)  85,00 zł (osiemdziesiąt pięć złotych) dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe
       kierunki studiów.
 § 2
Opłaty, o których mowa w § 1, należy wnosić na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie wygenerowane indywidualnie dla każdego kandydata i wskazane podczas rejestracji na studia przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów lub w wyznaczonej kasie Uniwersytetu.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.05.2017
Data publikacji:
23.05.2017 10:51
Data aktualizacji:
23.05.2017 10:51
Liczba wyświetleń:
1065
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec35.docx17.18 KB