Nr 33/2017 z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych, Komisji Egzaminacyjnych oraz pracowników Punktu Obsługi Kandydata...

 
Decyzja Nr 33/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 8 maja 2017 roku
 
w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych, Komisji Egzaminacyjnych oraz pracowników Punktu Obsługi Kandydata, pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie
i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów
i obsługi informatyczno-serwisowej za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na studia wyższe i studia doktoranckie, w roku akademickim 2017/2018
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity:
Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, późn. zm.), oraz § 8 pkt 1 i § 9 Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie warunków wynagradzania
za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych
w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2063), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1. Pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie świadczącym pracę w ramach
   Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów
   Rekrutacyjnych, Komisji Egzaminacyjnych, Punktu Obsługi Kandydata oraz pracownikom
   odpowiedzialnym za przygotowanie i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu
   Internetowej Rejestracji Kandydatów i obsługi informatyczno-serwisowej za udział w pracach
   związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na studia wyższe i studia doktoranckie, w roku
   akademickim 2017/2018, przysługuje wynagrodzenie określone według zasad niniejszej decyzji.
2. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia, o którym mowa w decyzji jest wykonywanie prac, które
   nie wynikają z zakresu obowiązków pracownika lub są wykonywane poza obowiązującym
   pracownika wymiarem czasu pracy.
3. Wykonanie prac poza obowiązującym pracownika wymiarem czasu pracy powinno
   być udokumentowane protokołami, harmonogramami dyżurów lub w inny sposób.
4. Nauczycielom akademickim należność za powierzone prace, o których mowa w § 2 - § 7 wypłacona
   będzie w formie dodatkowego wynagrodzenia po zakończeniu rekrutacji.
5. Pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, świadczącym pracę w ramach Uczelnianej
   Komisji Rekrutacyjnej wynagrodzenie wypłacone będzie na podstawie umowy - zlecenia zawartej
   pomiędzy pracownikiem a Uniwersytetem.
6. Pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, świadczącym pracę w ramach Wydziałowej
   Komisji Rekrutacyjnej wynagrodzenie za powierzone prace wypłacone będzie w formie dodatku
   specjalnego, wypłacanego:
    1) w rekrutacji letniej – jednorazowo w miesiącu październiku 2017,
    2) w rekrutacji śródrocznej - jednorazowo w miesiącu kwietniu 2018 roku.
7. Pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, świadczącym pracę w ramach Wydziałowego
   Zespołu Rekrutacyjnego wynagrodzenie za powierzone prace wypłacone będzie w formie dodatku
   specjalnego, wypłacanego:
    1)  w rekrutacji letniej - w częściach po ¼ wysokości w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień,
        wrzesień 2017 roku,
    2)  w rekrutacji śródrocznej - jednorazowo w miesiącu kwietniu 2018 roku.
 
§ 2
Osobom świadczącym pracę w ramach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, przysługuje wynagrodzenie:
    1)  przewodniczący Komisji - 1710,00 zł
    2)  sekretarz Komisji - 1650,00 zł
    3)  członek Komisji - 1100,00 zł
 § 3
1. Osobom świadczącym pracę w ramach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru
   na studia wyższe (pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie)
   przysługuje wynagrodzenie:
    1) przy liczbie kandydatów do 100 osób:
         a) przewodniczący Komisji - 800,00 zł
         b)  sekretarz Komisji - 700,00 zł
         c)  członek Komisji - 300,00 zł
    2)  przy liczbie kandydatów od 101 do 300 osób:
         a)  przewodniczący Komisji - 900,00 zł
         b)  sekretarz Komisji - 800,00 zł
         c)  członek Komisji - 400,00 zł
    3)  przy liczbie kandydatów od 301 do 500 osób:
         a)  przewodniczący Komisji - 1000,00 zł
         b)  sekretarz Komisji - 900,00 zł
         c)  członek Komisji - 500,00 zł
    4)  przy liczbie kandydatów od 501 do 1000 osób:
         a)  przewodniczący Komisji - 1200,00 zł
         b)  sekretarz Komisji - 1100,00 zł
         c)  członek Komisji - 700,00 zł
    5)  przy liczbie kandydatów od 1001 do 1500 osób:
         a)  przewodniczący Komisji - 1400,00 zł
         b)  sekretarz Komisji - 1300,00 zł
         c)  członek Komisji - 900,00 zł
    6)  przy liczbie kandydatów od 1501 do 2000 osób:
         a)  przewodniczący Komisji - 1600,00 zł
         b)  sekretarz Komisji - 1500,00 zł
         c)  członek Komisji - 1100,00 zł
    7)  przy liczbie kandydatów ponad 2000 osób:
         a)  przewodniczący Komisji - 1700,00 zł
         b)  sekretarz Komisji - 1600,00 zł
         c)  członek Komisji - 1200,00 zł
2. Osobom świadczącym pracę w ramach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru
    na studia doktoranckie (trzeciego stopnia) przysługuje wynagrodzenie:
    1) przy liczbie kandydatów do 25 osób:
         a)  przewodniczący Komisji - 300,00 zł
         b)  sekretarz Komisji - 200,00 zł
         c)  członek Komisji - 100,00 zł
    2)  przy liczbie kandydatów od 26 do 50 osób:
         a)  przewodniczący Komisji - 400,00 zł
         b)  sekretarz Komisji - 300,00 zł
         c)  członek Komisji - 200,00 zł
    3)  przy liczbie kandydatów ponad 50 osób:
         a)  przewodniczący Komisji - 500,00 zł
         b)  sekretarz Komisji - 400,00 zł
         c)  członek Komisji - 300,00 zł
§ 4
1.  Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 oblicza się na podstawie liczby kandydatów, którzy
    przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego i dokonali opłaty rekrutacyjnej na studia wyższe.
2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 2 oblicza się na podstawie liczby kandydatów, którzy
    przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego na studia doktoranckie (trzeciego stopnia).
 
§ 5
1. Osobom świadczącym pracę w ramach Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego przysługuje
    wynagrodzenie w kwocie:
     1) 1800,00 zł – w rekrutacji letniej,
     2)   600,00 zł – w rekrutacji śródrocznej.
2. Liczbę osób do pracy w Wydziałowym Zespole Rekrutacyjnym na poszczególnych wydziałach
    ustala prorektor właściwy ds. rekrutacji z zastrzeżeniem, że Sekretarz Wydziałowej Komisji
    Rekrutacyjnej kieruje pracami Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego i wchodzi w jego skład.
 
§ 6
1.  Za przeprowadzenie egzaminu ustnego z danego przedmiotu, za każdego kandydata ubiegającego
    się o przyjęcie na studia wyższe, członkowie Komisji Egzaminacyjnej otrzymują wynagrodzenie
    w wysokości 20,00 zł.
2.  Za przeprowadzenie egzaminu ustnego z dyscypliny naukowej, za każdego kandydata
    ubiegającego się o przyjęcie na studia doktoranckie (trzeciego stopnia), członkowie Komisji
    Egzaminacyjnej otrzymują wynagrodzenie w wysokości 10,00 zł.
 
§ 7
Za przeprowadzenie egzaminu predyspozycji dla kandydatów na studia pierwszego stopnia, członkowie Komisji Egzaminacyjnej otrzymują wynagrodzenie w wysokości:
    1)  przy liczbie - do 25 przeprowadzonych egzaminów 1100,00 zł
    2)  przy liczbie - od 26 do 50 przeprowadzonych egzaminów 1200,00 zł
    3)  przy liczbie - powyżej 50 przeprowadzonych egzaminów 1300,00 zł
 
§ 8
1.  Osobom świadczącym pracę w ramach Punktu Obsługi Kandydata przysługuje wynagrodzenie
    w kwocie 750 zł miesięcznie, wypłacane w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień,
    październik 2017 roku.
2.   Nauczycielom akademickim, należność, o której mowa w ust. 1, wypłacona będzie w formie
    dodatkowego wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie za miesiąc czerwiec wypłacone
    zostanie łącznie z wynagrodzeniem za miesiąc lipiec.
3.   Pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, należność, o której mowa w ust. 1,
    wypłacona będzie w formie dodatku specjalnego.
 
§ 9
1. Osobom świadczącym pracę związaną z przygotowaniem i zapewnieniem prawidłowego
    funkcjonowania systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów przysługuje wynagrodzenie
    w kwocie 750 zł miesięcznie, wypłacane w formie dodatku specjalnego w miesiącach czerwiec,
    lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2017 roku.
2. Osobom świadczącym pracę związaną z obsługą informatyczną i serwisową procesu rekrutacji
    przysługuje wynagrodzenie w kwocie 300 zł miesięcznie, wypłacane w formie dodatku specjalnego
    w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2017 roku.
 
§ 10
1.  Wszystkie wartości wymienione w niniejszej decyzji są kwotami brutto.
2.  Wynagrodzenia członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych,
    Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych, Komisji Egzaminacyjnych, pracowników Punktu Obsługi
    Kandydata oraz pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie i zapewnienie prawidłowego
    funkcjonowania systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów i obsługi informatyczno-serwisowej
    za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na studia wyższe pokrywane
    są z przychodów Uczelni określonych w art. 98 ust.1 pkt 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie
    wyższym.
3.  Dokumenty, na podstawie których wypłacane będzie wynagrodzenie za udział w pracach
    Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych oraz Komisji
    Egzaminacyjnych, związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na studia wyższe, podlegają
    sprawdzeniu pod względem formalnym w jednostce organizacyjnej Uniwersytetu właściwej
    ds. rekrutacji na studia wyższe.
4.   Dokumenty, na podstawie których wypłacane będzie wynagrodzenie za udział w pracach
    związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na studia doktoranckie, podlegają sprawdzeniu
    pod względem formalnym w jednostce organizacyjnej Uniwersytetu właściwej ds. rekrutacji
    na studia doktoranckie (trzeciego stopnia).
 
§ 11
Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
REKTOR
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.05.2017
Data publikacji:
23.05.2017 10:39
Data aktualizacji:
23.05.2017 10:40
Liczba wyświetleń:
1798
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec33.doc83 KB