konkurs na stanowisko specjalisty inzynieryjno-technicznego w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych

Strona została usunięta dnia: 18 maj, 2017 - 09:50

CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCHUNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowiska Specjalisty inzynieryjno-technicznego
w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych
 
Miejsce pracy Olsztyn
Opis stanowiska
 
 • Współpraca naukowa z zespołami badawczymi UWM i innymi jednostkami konsorcjum projektu
  z UE prowadzącymi badania związane z identyfikacją techniczno-ekonomicznych kryteriów/wskaźników/regulacji dla bioproduktów.
 • Analiza informacji naukowych i technicznych związanych z łańcuchami dostaw bioproduktów.
 • Techno-ekonomiczna analiza w aspekcie wykorzystania zasobów biomasy o różnej platformie chemicznej.
 • Kompletowanie danych projektowych związanych ze studiami przypadków w części realizowanej przez UWM oraz identyfikacja interesariuszy powiązanych z określonym studium przypadku.
 • Monitoring  terminowego i skutecznego wykonania planu zadań badawczych w zakresie łańcucha dostaw bioproduktów poprzez monitorowanie stanu prac w UWM wynikających
  z harmonogramu badań (kamienie milowe, deliverables).
 • Bieżąca archiwizacja działalności projektowej i wyników badań.
 • Bieżąca współpraca z zespołami badawczymi realizującymi projektowe zadania badawcze.
 • Zabezpieczenie techniczne badań projektowych, zestawienia danych oraz wstępna analiza wyników badań.
 • Współpraca merytoryczna i organizacyjna z jednostkami administracyjnymi i naukowo-badawczymi pozostałych członków konsorcjum.
 • Współpraca z jednostkami administracyjnymi i naukowo-badawczymi uczelni, takimi jak: BNiWzG, BWM, CIITT, kwesturą, wydziałami, katedrami.
 • Organizacja i techniczne zabezpieczenie spotkań projektowych, konferencji, seminariów, workshopów oraz innych przedsięwzięć związanych z dokumentowaniem i upowszechnieniem wyników prac realizowanych w projekcie
 
Wymagania
 
 • wykształcenie wyższe min. magisterskie o kierunku biotechnologia lub ochrona środowiska,
 • doświadczenie min. 3 lata w działalności projektowej finansowanej przez NCBiR oraz UE
 • dodatkowym atutem będzie stopień doktora  w zakresie nauk rolniczo-przyrodniczych
 • min. 1 rok doświadczenia w zespole badawczym
 • wiedza z zakresu odnawialnych źródeł energii, biogospodarki, gospodarki cyrkulacyjnej, bilansu techniczno-ekonomicznego
 • znajomość zagadnień z analizy cyklu życia
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,
 • bardzo dobra znajomość narzędzi pakietu MS Office oraz oprogramowania Statistica 12
  i oprogramowania do analizy ekonomicznej, Gabi PE International
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 
 • Życiorys i list motywacyjny.
 • Kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie UWM http://bip.uwm.edu.pl/node/969
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
 • Kopie dokumentów potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia lub doświadczenie.
 • Mile widziane referencje
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie dla potrzeb rekrutacji.
 
Prosimy o złożenie oświadczenia następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"
 
Miejsce i termin składania dokumentów
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na specjalistę 1
w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM, pl. Łódzki 3, pok. 202, Olsztyn 10-719
Data dostarczenia dokumentów do dnia 26 maja 2017 roku
 
Inne informacje
 • Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Złożone dokumenty nie będą zwracane.
 • Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
  do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 • Praca w ramach projektu pt. Sustainability Transition Assessment and Research of Bio-based Products (STAR-ProBio)  finansowanego w ramach konkursu H2020
 • Umowa na czas określony, praca związana z realizacją projektu,
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Kadr
Wytworzył:
Dział Kadr
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.05.2017
Data publikacji:
18.05.2017 09:49
Data aktualizacji:
18.05.2017 09:50
Liczba wyświetleń:
1047
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument