Nr 38/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian oraz jednolitego tekstu Zarządzenia Nr 102/2016 z dnia 26 października 2016 oku w sprawie zasad opracowywania oraz realizacji aktów prawnych wydawanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 38/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w olsztynie
z dnia 28 kwietnia 2017 roku
 
w sprawie zmian oraz jednolitego tekstu Zarządzenia Nr 102/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w olsztynie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zasad opracowywania oraz realizacji aktów prawnych wydawanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku
w sprawie Statutu Uniwersytetu z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu Nr 102/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w olsztynie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zasad opracowywania oraz realizacji aktów prawnych wydawanych
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:
   1)  w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
       „2. Zarządzenia o charakterze porządkowym mogą zostać wydane przez Rektora z pominięciem
       zasad określonych w zarządzeniu.”;
   2)   w § 2:
       a)  zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
           „Użyte w zarządzeniu wyrażenia oznaczają:”
       b)  pkt 2 otrzymuje brzmienie:
             „2) akt prawny – uchwały: Senatu i rady wydziału; zarządzenia i decyzje Rektora, dziekana
           lub Kanclerza”;
   3)   w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
       „2. W przypadku, gdy zakres uregulowań jest bardzo duży, dopuszcza się grupowanie
       paragrafów w rozdziały, a rozdziałów w działy.”;
   4)   w § 4:
       a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:
           „1. Projekty uchwał, projekty zarządzeń oraz projekty decyzji opracowują kierownicy
           jednostek organizacyjnych lub pracownicy zatrudnieni na stanowiskach samodzielnych
           zgodnie z poleceniami Rektora, prorektorów, Kanclerza, Dyrektora Gabinetu Rektora lub
           dziekana, programem działania, bądź z własnej inicjatywy w przypadkach, gdy wynika to
           z przepisów prawa lub zaistnienia okoliczności wymagających takiego uregulowania.”;
       b)  zdanie wstępne w ust. 2 otrzymuje brzmienie:
           „2. Projekty aktów prawnych powinny być przygotowywane z należytą starannością
           i powinny zawierać:”;
       c)  w ust. 2 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
           „d) zwięzłe określenie przedmiotu normowanego danym aktem prawnym”;
       d)  w ust. 2 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
           „b) podstawę prawną należy zamieszczać w projekcie aktu prawnego bezpośrednio po tytule
           danego aktu, przykładowo przez użycie określeń na „podstawie art. ... ustawy z dnia ... o 
           (Dz. U. ...) zarządza się (postanawia się, uchwala się), co następuje”,;
       e)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:
           „3. W przypadku projektów aktów prawnych powołujących zespoły zadaniowe w treści
           projektu winny się znaleźć postanowienia:
            1)  wskazujące cel powołania zespołu i zakres jego zadań;
            2)  wskazujące skład zespołu;
            3)  o konieczności dokumentowania przebiegu posiedzeń zespołu;
            4)  o terminie zakończenia prac zespołu;
            5)  wskazujące podmiot lub osobę prowadzącą obsługę kancelaryjno-biurową zespołu;
            6)  o konieczności akceptacji sprawozdania z przebiegu prac zespołu przez Rektora
                lub właściwych nadzorujących.”;
   5)  w § 5:
       a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:
           „1. Jeżeli projekt aktu prawnego zawiera postanowienia nakładające na jednostki
           organizacyjne Uniwersytetu określone uprawnienia lub obowiązki, należy uzyskać uzgodnienie
           stanowiska lub opinię od tych jednostek.”;
       b)  ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
           „1) kierownikami jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w przypadku, gdy postanowienia
           projektowanego aktu prawnego dotyczą tych jednostek;”
       c)  ust. 6 otrzymuje brzmienie:
           „6. Projekty aktów prawnych, we wszystkich sprawach związanych z zatrudnieniem, muszą
           być uzgodnione z Prorektorem ds. Kadr oraz ze związkami zawodowymi, o ile wymagają tego
           przepisy prawa.”;
       d)  ust. 8 otrzymuje brzmienie:
           „8. W przypadkach powtarzalnych i nieskomplikowanych zarządzeń oraz decyzji,
           nie dotyczących merytorycznych rozstrzygnięć, odstępuje się od każdorazowego uzgadniania
           i uzasadniania tych projektów aktów prawnych. Wnioskodawca umieszcza na odwrocie
           pierwszej karty stosowną adnotację i wówczas karty uzgodnień nie stosuje się.”;
  6)  skreśla się § 6;
  7)  § 7 otrzymuje brzmienie:
     „Opinia radcy prawnego
§ 7
Na wniosek Rektora, prorektora lub Kanclerza radca prawny opiniuje projekt aktu prawnego pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz technikami legislacyjnymi.”
  8)  w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
     „2. Na polecenie Rektora, właściwego prorektora lub Kanclerza akt prawny może być rozesłany
     pocztą elektroniczną.”;
  9)  § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
     „2. Nowelizuje się pierwotny akt prawny.”
10)  § 13 otrzymuje brzmienie:
      §13
W przypadkach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (t.j. Dz.U.
z 2016 r., poz. 283 z późn. zm.).”;
  
2. Tekst jednolity Zarządzenia Nr 102/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w olsztynie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zasad opracowywania oraz realizacji
    aktów prawnych wydawanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,
    po zmianach, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 roku.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.04.2017
Data publikacji:
10.05.2017 14:28
Data aktualizacji:
10.05.2017 14:30
Liczba wyświetleń:
1451
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz38.docx33.46 KB
Zasadyaktyprawne.pdf381.32 KB