Nr 35/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia wzorów druków „Arkusz oceny pracy dyplomowej”

Zarządzenie Nr 35/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
 
w sprawie określenia wzorów druków „Arkusz oceny pracy dyplomowej”
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z § 3 ust. 4 i 6 Załącznika do Uchwały Nr 198 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Ustala się wzory druków: „Arkusz oceny pracy dyplomowej – promotor pracy” oraz „Arkusz oceny pracy dyplomowej – recenzent pracy” w celu dokumentowania oceny pracy dyplomowej, dokonywanej przez promotora pracy i recenzenta pracy na kierunkach: biologicznych, rolniczych, technicznych, medycznych, matematycznych, stanowiących odpowiednio załączniki:
1 i 1a do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Ustala się wzory druków: „Arkusz oceny pracy dyplomowej – promotor pracy” oraz „Arkusz oceny pracy dyplomowej – recenzent pracy” w celu dokumentowania oceny pracy dyplomowej, dokonywanej przez promotora pracy i recenzenta pracy na kierunkach: artystycznych, ekonomicznych, humanistycznych, prawnych, społecznych, stanowiących odpowiednio załączniki:
2 i 2a do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3
1. Określone w załącznikach 1 i 1a oraz 2 i 2a wzory druków stosuje się w procedurze oceny pracy
   dyplomowej studentów, realizujących cykle kształcenia rozpoczęte z dniem 1 października
   2012 roku.
2. Dla studentów kontynuujących cykle kształcenia, rozpoczęte przed 1 października 2012 roku,
   stosuje się wzory druków „Ocena pracy dyplomowej” określone Zarządzeniem Nr 42 Rektora
   Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2004 roku.
 
§ 4
1. Traci moc Zarządzenie Nr 31/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
   17 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów druków „Arkusz oceny pracy dyplomowej”
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 2017 roku.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.04.2017
Data publikacji:
04.05.2017 12:30
Data aktualizacji:
04.05.2017 12:30
Liczba wyświetleń:
3889
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz35.docx14.66 KB
Zal1Zarz35.doc57.5 KB
Zal1aZarz35.doc55 KB
Zal2Zarz35.doc57.5 KB
Zal2aZarz35.doc55.5 KB