Nr 30/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego, pn. „Inwentaryzacja i opis miejsc historycznych, miejsc pamięci narodowej w wybranych nadleśnictwach północno-wschodniej Polski”

 
Zarządzenie Nr 30/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 marca 2017 roku
 
w sprawie utworzenia kursu dokształcającego, pn. „Inwentaryzacja i opis miejsc historycznych, miejsc pamięci narodowej w wybranych nadleśnictwach północno-wschodniej Polski”
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.  2016 roku, poz. 1842, ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się co następuje:
 
§ 1
1.  Na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie tworzy się kurs dokształcający pn. „Inwentaryzacja i opis miejsc historycznych,
    miejsc pamięci narodowej w wybranych nadleśnictwach północno-wschodniej Polski”.
2.  Kurs dokształcający realizowany jest na podstawie umowy nr: POWR.03.01.00-00-K246/16
    zawartej dnia 5 stycznia 2017 roku pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
    a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
o dofinansowanie projektu w ramach Programu
    Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Podniesienie kompetencji studentów
    leśnictwa UWM w Olsztynie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
    Społecznego.
3.  Zasady finansowania określa umowa nr POWR.03.01.00-00-K246/16-00.
4.  Uczestnicy kursu dokształcającego zawierają umowę uczestnictwa w Projekcie pn. ”Podniesienie
    kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie”.
 
§ 2
1.   Kurs obejmuje 60 godzin zajęć dydaktycznych.
2.   Absolwenci kursu dokształcającego otrzymują świadectwo ukończenia kursu.
3.   Dokumentację związaną z przebiegiem kursu prowadzi Wydział Kształtowania Środowiska
    i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.03.2017
Data publikacji:
04.05.2017 11:25
Data aktualizacji:
04.05.2017 11:25
Liczba wyświetleń:
1178
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz30.doc36 KB