Nr 29/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych...

  
Decyzja Nr 29/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 marca 2017 roku
 
w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz
za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017
 
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842 ze zm.), § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, § 5 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 roku
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2063), w związku z § 2 pkt 2 Uchwały Nr 169 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie programu poprawy sytuacji finansowej Uczelni (ze zm.) oraz § 1 Uchwały Nr 105 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie limitów środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2016/2017, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Nauczycielowi akademickiemu przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe obliczone jako iloczyn liczby godzin ponadwymiarowych i stawki za godzinę ponadwymiarową, o której mowa w § 2.
 
§ 2
1.  Nauczycielowi akademickiemu za zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach godzin
    ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych, w roku akademickim 2016/2017 przysługuje
    wynagrodzenie według stawki za jedną godzinę ponadwymiarową w wysokości 37,00 zł
    (słownie: trzydzieści siedem złotych).
2.  Nauczycielowi akademickiemu za zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach godzin
    ponadwymiarowych na studiach niestacjonarnych, w roku akademickim 2016/2017 przysługuje
    wynagrodzenie według stawki za jedną godzinę ponadwymiarową w wysokości 42,00 zł
    (słownie: czterdzieści dwa złote).
 
§ 3
1.  Nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim 2016/2017 wykonał zajęcia dydaktyczne
    w obowiązującym wymiarze, za opiekę nad pracą dyplomową: magisterską, licencjacką,
    inżynierską, po jej pozytywnej ocenie, przysługuje wynagrodzenie wg stawek określonych w § 2:
      1
)  za opiekę nad pracą magisterską przysługuje wynagrodzenie obliczone jako iloczyn liczby
          pięciu godzin i stawki za godzinę ponadwymiarową,
      2)  za opiekę nad pracą inżynierską przysługuje wynagrodzenie obliczone jako iloczyn liczby
          trzech godzin i stawki za godzinę ponadwymiarową,
      3)  za opiekę nad pracą licencjacką przysługuje wynagrodzenie obliczone jako iloczyn liczby
          dwóch godzin i stawki za godzinę ponadwymiarową.
2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane jest w formie jednorazowego dodatku
    do wynagrodzenia.
 
§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.03.2017
Data publikacji:
04.05.2017 10:00
Data aktualizacji:
04.05.2017 10:00
Liczba wyświetleń:
2270
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec29.docx16.7 KB