Konkurs na stanowisko technologa w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa

Strona została usunięta dnia: 21 kwiecień, 2017 - 14:57

DZIEKAN WYDZIAŁU KSZTAŁOTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko technologa
w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa

 

Miejsce pracy Olsztyn

Opis stanowiska

 

·        udział w przygotowywaniu i zakładaniu doświadczeń polowych,

·        nadzorze technicznym nad doświadczeniami polowymi,

·        wykonywaniu pomiarów biometrycznych roślin,

·        zbiorze plonów,

·        poborze prób biomasy do analiz laboratoryjnych,

·        wykonywaniu analiz termofizycznych i chemicznych biomasy,

·        archiwizacji danych i analizie statystycznej

·        Inne prace wynikające z realizacji projektu.

 

Wymagania

 

·         wykształcenie wyższe min. inżynierskie o kierunku rolnictwo lub ochrona środowiska,

·         znajomość zagadnień związanych z roślinami przeznaczonymi na cele energetyczne i przemysłowe,

·         znajomość i doświadczenie w wykonywaniu analiz termofizycznych i chemicznych paliw odnawialnych i nieodnawialnych (potwierdzona stażem pracy, listem referencyjnym lub certyfikatem),

·         znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,

·         bardzo dobra znajomość narzędzi pakietu MS Office oraz oprogramowania Statistica 12.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 

·         Życiorys i list motywacyjny.

·         Kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie UWM  http://bip.uwm.edu.pl/node/969.

·         Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

·         Kopie dokumentów potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

·         Kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia lub doświadczenie.

·         Mile widziane referencje.

·         Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji.

 

Prosimy o złożenie oświadczenia następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"

 

Miejsce i termin składania dokumentów

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na technologaw Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM, ul. Oczapowskiego 8, Olsztyn 10-719

Data dostarczenia dokumentów do dnia 28 kwietnia 2017 roku do godz. 15:00


 

Inne informacje

 

·         Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

·         Złożone dokumenty nie będą zwracane.

·         Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

·         Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

·         Wymiar czasu pracy 0,2 etatu

·         Praca w ramach projektu pt. Camelina and crambe Oil crops as Source of Medium-chain Oils for Specialty oleochemicals (COSMOS) finansowanego w ramach konkursu H2020.

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.

·         Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Cetrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych
Wytworzył:
Mariusz Dubicki
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
21.04.2017
Data publikacji:
21.04.2017 14:57
Data aktualizacji:
21.04.2017 14:57
Liczba wyświetleń:
1466
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument