Konkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w Olsztynie

Strona została usunięta dnia: 14 kwiecień, 2017 - 11:47


REKTOR
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs na doradcę zawodowego
w Biurze Karier UWM w Olsztynie
 
Główne zadania:
1.  Prowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego, w tym:
    1)     udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
    2)     udzielanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności
         o ofercie uczelni, zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
    3)     inicjowanie, organizowanie i prowadzenie indywidualnych porad zawodowych aktywizujących
         w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
    4)     pozyskiwanie informacji o sytuacji zawodowej uczestnika projektu, diagnozę jego potencjału
         i preferencji zawodowych, analizę informacji z uwzględnieniem jego doświadczenia
         zawodowego, kwalifikacji, motywacji, uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji zawodowych,
         sytuacji materialnej i sytuacji rodzinnej,
    5)     udzielanie porad indywidualnych oraz informacji zawodowej nt. rynku pracy, możliwości
         szkolenia, podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania.
2. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonego procesu doradczego dla każdej osoby
   (co najmniej w zakresie: imię i nazwisko uczestnika projektu, poziom wykształcenia oraz zawód
   wyuczony, staż pracy, wykonywane zawody lub specjalności, ostatnio zajmowane stanowisko
   pracy, status na rynku pracy, zainteresowania, predyspozycje i kompetencje, zagadnienia
   omawiane podczas spotkań, przedstawiane propozycje rozwiązań oraz podejmowane działania
   i ich rezultaty, wynik procesu doradczego, dotyczący sposobu rozwiązania problemu zawodowego, 
  
zalecenia dotyczące dalszego postępowania,  czas trwania usługi, podpis uczestnika projektu pod
   dokumentacją poświadczający uczestnictwo w spotkaniu, podpis doradcy zawodowego).
3. Wspieranie uczestników projektu w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych na konkretne oferty
    pracy, w przygotowaniu do rozmowy o pracę, w kontaktach z pracodawcami.
4.  Świadczenie poradnictwa zawodowego w warunkach zapewniających poufność rozmów.
5.  Świadczenie poradnictwa indywidualnego realizowanego w formie indywidualnych spotkań – porad
    zawodowych - polegających na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z uczestnikiem
    projektu w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia prowadzącego do rozwiązania problemu
    zawodowego.
6.  Prowadzenie warsztatów grupowych organizowanych w celu nabywania przez uczestników
    kompetencji i wiedzy nt. rynku pracy  z zakresów: analizy rynku pracy połączonej z diagnostyką
    kompetencji; analizy błędów popełnianych podczas rekrutacji, określenia profilu zawodowego,
    umiejętności wyszukiwania ofert pracy, tworzenia CV i listu motywacyjnego, budowania własnej
    ścieżki kariery w firmie, poznania kluczowych kompetencji oczekiwanych przez pracodawców,
    autoanalizy słabych i mocnych stron pod kątem przyszłej pracy.
7.  Prowadzenie coachingu kariery jako uzupełnienie usługi doradczej związanej z rozwijaniem
    konkretnych kompetencji przydatnych do swobodnego poruszania się po rynku pracy. W ramach
    sesji coachingu mogą być prowadzone np. symulacje rozmowy o pracę, symulacja rozmów
    kwalifikacyjnych (wieloetapowych) oraz symulacja rozmów kwalifikacyjnych w języku obcym.
8.  Budowanie współpracy z pracodawcami, w tym:
     1)  indywidualne spotkania z pracodawcami (prezentacja portfolio studentów, pozyskiwanie ofert
         pracy),
     2)  organizacja spotkań u pracodawców (1-dniowe spotkania w komórkach merytorycznych
         dotyczące wymagań zatrudnieniowych i prezentacji stanowisk, wizyta w dziale HR),
     3)  organizacja targów pracodawców realizowanych w UWM w Olsztynie.
 
Ustala się następujące wymagania dla kandydatów:
 
     1)  wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym;
         preferowane wykształcenie magisterskie ( drugiego stopnia lub jednolite magisterskie)
         w zakresie: psychologii, socjologii,  pedagogiki, ekonomii, zarządzania, prawa, doradztwa
         zawodowego lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy
         (np. zawodoznawstwo), doradztwa zawodowego,
     2)  pożądane kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego potwierdzone certyfikatami
         (zaświadczeniami),
     3)  co najmniej roczne doświadczenie zawodowe jako doradca zawodowy (w okresie ostatnich
         5 lat), poświadczone odpowiednimi dokumentami,
     4)  legitymowanie się wiedzą z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa
         zawodowego oraz podstaw prawa pracy,
     5)  posiadanie umiejętności trenerskich zdobytych w trakcie działalności zawodowej,
     6)  umiejętność obsługi komputerów, w tym pakietu Office oraz dedykowanych narzędzi
         diagnostycznych do badania predyspozycji zawodowych,
     7)  umiejętności interpersonalne i komunikacyjne  oraz negocjowania,
     8)  umiejętność wystąpień publicznych,
     9)  umiejętność pracy w zespole i organizowania pracy własnej,
   10)   umiejętność działania pod wpływem stresu i presją czasu,
   11)   znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym.
 
Mile widziane:
 1)     ukończony kurs z umiejętności trenerskich potwierdzony certyfikatem/zaświadczeniem,
 2)     ukończony kurs z coachingu potwierdzony certyfikatem/zaświadczeniem,
 3)     umiejętności analityczne.
 
Oferta dotyczy zatrudnienia na pełny etat w ramach projektu „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie” – okres realizacji 2016-2019”)
 
Uczelnia zobowiązana jest do utrzymania zatrudnienia doradcy zawodowego przez okres co najmniej roku od zakończenia realizacji projektu (przy zachowaniu wysokości wynagrodzenia nie niższego niż średnie wynagrodzenie wypłacane doradcy w trakcie trwania projektu – z uwzględnieniem wypłaconych premii i dodatków).
  
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  1)     CV i list motywacyjny,
  2)     dokumenty potwierdzające wykształcenie i umiejętności (kserokopie),
  3)     świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc pracy (kserokopie),
  4)     oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni
       praw publicznych,
  5)     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.
  
Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na doradcę zawodowego”, w Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn, w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 roku. O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia oferty do CIiTT.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 25 kwietnia 2017 r.
Przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne:
28 kwietnia 2017 r. 
O terminie i miejscu postępowania konkursowego, zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nie zwraca nadesłanych dokumentów.
  
 
REKTOR
 
prof. dr hab. Ryszard J. Górecki, prof. zw.
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Wytworzył:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.04.2017
Data publikacji:
14.04.2017 11:47
Data aktualizacji:
14.04.2017 11:47
Liczba wyświetleń:
1588
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument