KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

Strona została usunięta dnia: 6 kwiecień, 2017 - 08:58

 
Ogłoszenie o konkursie
Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko
D Y R E K T O R A
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn
zwanego dalej Szpitalem
 
Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca następujące kwalifikacje:
 
Wymogi obowiązkowe:
   - co najmniej wykształcenie wyższe,
   - wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora
      szpitala,
   - co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia
      podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
   - niekaralność w rozumieniu art. 46 ust. 2 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej,
   - znajomość problematyki oraz regulacji prawnych określających zasady funkcjonowania placówek
     ochrony zdrowia.
 
Zgłoszenie kandydata zawiera:
   - podanie i CV,
   - dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie,
   - dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy na stanowisku kierowniczym,
   - dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,
   - opis przebiegu pracy zawodowej,
   - oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania
     zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu
     lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
   - informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzonego datą nie wcześniejszą
     niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
   - oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem
     środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
     finansów publicznych;
   - oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności
     do czynności prawnych,
   - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
   - koncepcję działalności i rozwoju Szpitala na najbliższe 6 lat.
 
Wszystkie dokumenty należy składać w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność
z oryginałem przez kandydata własnoręcznym podpisem. W przypadku przedłożenia kopii, oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala będą udostępniane kandydatom w Sekretariacie Dyrektora Szpitala, ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn
od poniedziałku do piątku w godz.  8.00-15.00.
 
Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego, adresem mailowym kandydata oraz adnotacją
na kopercie „Konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie”
w Sekretariacie Prorektora ds. Kadr, pok. 112, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn w terminie
do dnia 19 kwietnia 2017 r. do godziny 15.00. O terminie zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia oferty do Sekretariatu.
 
Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 20 kwietnia 2017 r.,
Gabinet Prorektora ds. Kadr, pok. 112, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn.
 
Termin i miejsce indywidualnych rozmów z zakwalifikowanymi kandydatami: 21 kwietnia 2017 r., Gabinet Prorektora ds. Kadr, pok. 112, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn. O dokładnym terminie indywidualnych rozmów zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz mailowo na wskazany adres mailowy.
 
 
REKTOR
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
06.04.2017
Data publikacji:
06.04.2017 08:53
Data aktualizacji:
06.04.2017 08:58
Liczba wyświetleń:
2197
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument