Nr 33/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu

 
Zarządzenie Nr 33/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 kwietnia 2017 roku
 
w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu
 
Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  Wprowadza się Zasady udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu,
zwane dalej Zasadami, stanowiące
    załącznik do niniejszego zarządzenia.
2.   Pełnomocnictwa udzielone przed dniem wejścia w życie zarządzenia tracą swoją ważność
    za wyjątkiem:
       1)   pełnomocnictw udzielonych prorektorom, kanclerzowi, kwestorowi i dziekanom,
       2)   pełnomocnictw do czynności prawnych.
 
§ 2
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące oraz przepisy wewnętrzne.
 
§ 3
Traci moc Zarządzenie Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, § 7 oraz załączniki nr 1-4 Procedur kontroli finansowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 31 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2008 roku w sprawie procedur kontroli finansowej
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 

3. WNIOSEK O UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA KIEROWNIKOWI PROJEKTU

4. WNIOSEK O UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.04.2017
Data publikacji:
04.04.2017 14:06
Data aktualizacji:
27.04.2017 12:23
Liczba wyświetleń:
4509
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalZarz33.pdf694.51 KB
Zarz33.doc143.5 KB
Peln_do_czynnosci_prawnych-1.pdf195.22 KB
Peln_prodziekan_1.pdf206.19 KB
Peln_kierownik_1.pdf202.25 KB
Peln_kierownik_projektu.pdf202.06 KB