Nr 23/2017 z dnia 23 marca 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 31 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 23/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 marca 2017 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 31 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 września 2008 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Działając na  podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu Nr 31 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2008 roku w sprawie procedur kontroli finansowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dokonuje się następujących zmian:
1)   Załącznik Nr 1 do Procedur kontroli finansowej w UWM w Olsztynie otrzymuje brzmienie:
 
„Załącznik Nr 1
do Procedur kontroli finansowej w UWM w Olsztynie
Olsztyn, dnia ………………..  r.
UWM-REK.011…..rok
 
 
P E Ł N O M O C N I C T W O  NR ……../rok
 
Działając na podstawie art. 66 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), art. 98 - 109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), § 17 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Zarządzenia nr 31 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2008 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
udzielam
 
Pani/Panu ………………………….…………………………………………………........................................………………
                                  (stopień lub tytuł naukowy, imię i nazwisko)
 
Dziekanowi/Prodziekanowi…………………………………………………….......................………………………………………
                                                        (nazwa wydziału)
 
pełnomocnictwa do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej „Uniwersytetem”, i zaciągania w jego imieniu zobowiązań nie przekraczających czynności zwykłego zarządu dotyczących Wydziału, wyłącznie w zakresie:
  1)  dysponowania środkami finansowymi Wydziału do wysokości limitów wynikających z planu
      finansowego na dany rok budżetowy i wykonywania budżetu Wydziału, którego jest Pani/Pan
      Dziekanem/Prodziekanem,
  2)  zawierania umów cywilnoprawnych z nauczycielami akademickimi i specjalistami - praktykami nie
      będącymi pracownikami Uniwersytetu, dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych
      związanych z tokiem studiów, w ramach środków, o których mowa w pkt 1,
  3)   zawierania umów cywilnoprawnych z pracownikami nie będącymi nauczycielami akademickimi
      na wykonywanie czynności nie objętych obowiązkami pracowniczymi, a związanych z obsługą
      toku studiów w ramach środków, o których mowa w pkt 1,
  4)   zawierania umów o warunkach odpłatności za studia, ich zmiany, wypowiadania i rozwiązywania,
      bądź odstępowania od nich,
  5)   zawierania umów o praktyki studenckie,
  6)   zawierania umów dotyczących przeprowadzania przewodów doktorskich, habilitacyjnych
     
i w sprawie nadawania tytułu naukowego,
  7)   zawierania innych umów cywilnoprawnych skutkujących zaciągnięciem zobowiązań w ramach
      środków, o których mowa w pkt 1,
  8)   dysponowania środkami na działalność badawczą Wydziału, w tym na:
        a) realizację badań statutowych, zgodnie z decyzją ministra właściwego ds. nauki,
        b)  realizację projektów badawczych oraz projektów zamawianych, w zakresie i na zasadach
            określonych umowami,
- z tym zastrzeżeniem, że jednostkowa wartość czynności określonych w pkt 1 – 8 nie może przekroczyć kwoty 30.000 zł oraz przy zachowaniu szczególnej ostrożności w stosowaniu obowiązujących przepisów,
w szczególności: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).
 
Gromadzenie środków i dysponowanie nimi oraz gospodarowanie mieniem należy prowadzić zgodnie
z zasadami legalności, gospodarności, celowości, rzetelności i efektywności.
 
Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas pełnienia przez Panią/Pana funkcji Dziekana/Prodziekana/na okres od ……………………...........……… do ………………………….........……………..
 
Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw.
 
Niniejsze pełnomocnictwo jest jednocześnie upoważnieniem, o którym mowa w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).
 
Odwołanie niniejszego pełnomocnictwa może nastąpić w każdym czasie.
Jednocześnie niniejsze pełnomocnictwo zastępuje pełnomocnictwa do dysponowania środkami finansowymi lub zaciągania zobowiązań, udzielone przed datą jego wydania, które to pełnomocnictwa wypowiadam ze skutkiem natychmiastowym. Pełnomocnik zobowiązany jest do zwrotu pełnomocnictw, które wygasły na skutek wypowiedzenia*.
 
                                                                               …………………………………………….
                                                                                (pieczęć i podpis Rektora)
 
 
Do wiadomości:
1)   Pełnomocnik,
2)   a/a.
 
*jeżeli dotyczy”
 
2)   Załącznik Nr 2 do Procedur kontroli finansowej w UWM w Olsztynie otrzymuje brzmienie:
 
 
„Załącznik Nr 2
do Procedur kontroli finansowej w UWM w Olsztynie
                                                                           Olsztyn, dnia……………………………..
 
……………………………………................…………..
(stopień lub tytuł naukowy, imię i nazwisko)
 
………………………………………...............………..
                  (pełniona funkcja)
 
 
 
POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA PEŁNOMOCNICTWA
Nr ……………………….  z dnia ……………………………
 
Niniejszym potwierdzam przyjęcie pełnomocnictwa do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Jednocześnie zobowiązuję się
do wykonywania czynności objętych zakresem pełnomocnictwa ze szczególną starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do wydatkowania środków zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
Ponadto oświadczam, że zapoznałem się z przepisami, o których mowa w pełnomocnictwie
i zobowiązuję się do ich przestrzegania w wykonaniu udzielonego mi pełnomocnictwa. Jednocześnie przyjmuję odpowiedzialność materialną za powierzone do dyspozycji środki finansowe.
 
                                                                               …………………………………………….
                                                                                     (czytelny podpis)”
 
 
 
§ 2
1.   Pełnomocnictwa do dysponowania środkami finansowymi udzielone przed dniem wejścia w życie
    zarządzenia tracą swoją ważność z dniem 31 marca 2017 r., z zastrzeżeniem ust. 2.
2.   Pełnomocnictwa do dysponowania środkami finansowymi udzielone prorektorom, kanclerzowi oraz
    kwestorowi przed dniem wejścia w życie zarządzenia pozostają w mocy do czasu ich
    wypowiedzenia lub udzielenia nowych pełnomocnictw w tym zakresie.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
               Rektor 
 
                                                                                     prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.03.2017
Data publikacji:
27.03.2017 13:46
Data aktualizacji:
27.03.2017 13:59
Liczba wyświetleń:
2448
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz23.doc61 KB