Nr 222 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie działań w polityce kadrowej i rozwoju uprawnień akademickich

 

 

UCHWAŁA Nr 222

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 października 2007 roku

w sprawie działań w polityce kadrowej i rozwoju uprawnień akademickich.

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Senat zatwierdza następujące działania:

§ 1

1.      Kontynuacja prac zmierzających do zwiększenia liczby uprawnień do nadawania stopni naukowych, dokonując w tym celu m.in. odpowiednich przemieszczeń kadrowych.

2.      Wzmocnienie pod względem kadrowym tych kierunków studiów, które nie spełniają wymogów ustalonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w zakresie odpowiedniej proporcji liczby nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego do liczby studentów.

3.      Przeprowadzenie analizy rozwoju naukowego nauczycieli akademickich ze stopniem doktora i doktora habilitowanego.

4.      Tworzenie nowych stanowisk naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych wyłącznie w przypadku, gdy obciążenie jednostki przekracza pensum pracowników i doktorantów, a także dopuszczalną ustawowo zwyżkę godzin wynoszącą 25% pensum pracowników naukowo-dydaktycznych i 50% pensum pracowników dydaktycznych.

5.      Przyznawanie stypendiów i urlopów naukowych wyłącznie osobom spełniającym warunki zakończenia przewodów doktorskich lub habilitacyjnych w ustawowym terminie. Egzekwowanie zwrotu przyznanych stypendiów od nauczycieli akademickich, którzy w ciągu dwóch lat od daty upływu okresu, na który stypendium zostało przyznane, nie przystąpili do obrony rozprawy pracy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego.

6.      Ograniczanie zatrudniania osób, dla których Uniwersytet nie jest podstawowym miejscem pracy.

7.      Przestrzeganie zasad, że:

1)     ponowne nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku profesora, któremu z mocy prawa wygasł stosunek pracy z końcem danego roku akademickiego w związku z ukończeniem 70 roku życia, może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu opinii rady wydziału i senatu, zwłaszcza gdy jest to niezbędne do uzupełnienia wymaganego minimum kadrowego związanego z uprawnieniami do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego lub realizacji zadań dydaktycznych;

2)     nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora, stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki zatrudnieni na podstawie mianowania wliczani są obligatoryjnie do minimum kadrowego na prowadzonym na wydziale kierunku studiów oraz do minimum kadrowego w zakresie posiadanych i planowanych uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego;

3)     warunkiem awansowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego jest odbycie co najmniej miesięcznego stażu naukowego w renomowanych ośrodkach zagranicznych i krajowych.

8.      Zobligowanie młodych pracowników nauki do odbywania staży naukowych krajowych, przy zapewnieniu środków finansowych na ich realizację z rezerwy budżetowej Uniwersytetu.

9.      Kierowanie nauczycieli akademickich w ramach programów unijnych na staże i praktyki w przedsiębiorstwach.

10.  Tworzenie etatów naukowych i stanowisk profesorów wizytujących dla specjalistów z kraju i zagranicy.

11.  Wprowadzenie kryterium biegłej znajomości języka angielskiego lub innego nowożytnego potwierdzone odpowiednim certyfikatem przy mianowaniu na stanowisko adiunkta.

12.  Stosowanie zasady wyboru ofert przy zatrudnianiu pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

13.  Tworzenie warunków do doskonalenia zawodowego pracowników niebędących nauczycielami akademickimi m.in. poprzez organizowanie kursów językowych, komputerowych oraz umożliwienie udziału w specjalistycznych szkoleniach zawodowych.

14.  Wspomaganie rozwoju Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych pracowników.

§ 2

Prorektor ds. Kadr i Kanclerz współpracują z organami wydziałów w zakresie realizacji postanowień, o których mowa w § 1.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 127 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie działań w polityce kadrowej i rozwoju uprawnień akademickich.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.10.2007
Data publikacji:
31.10.2007 07:26
Data aktualizacji:
11.09.2014 13:44
Liczba wyświetleń:
3946
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument