Nr 14/2017 w Olsztynie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2016 z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich w roku akademickim 2016/2017

 
Zarządzenie Nr 14/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 stycznia 2017 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich w roku akademickim 2016/2017
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz. 1842 z późn. zm.), § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie, § 8 pkt 2 i § 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych
w uczelni publicznej (Dz. U. 2016, poz. 2063), w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku
o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016, poz.1265) oraz obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 roku (M.P. 2016, poz.934), zarządza się
co następuje:
 
§ 1
W zarządzeniu Nr 62/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich w roku akademickim 2016/2017, § 5 otrzymuje brzmienie:
 „§ 5
1.  Opiekun zakładowy praktyki pedagogicznej – nauczyciel szkoły lub innej jednostki dydaktyczno-
    wychowawczej otrzymuje wynagrodzenie z tytułu wykonania obowiązków związanych:
      1)     ze sprawowaniem opieki nad studentem podczas odbywania praktyki pedagogicznej ciągłej,
           z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,
      2)     z przeprowadzeniem zajęć podczas odbywania przez studentów pedagogicznych praktyk
           śródrocznych, z zastrzeżeniem ust. 4.
2.  Liczba godzin przewidzianych do realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wynosi
   12 w miesiącu.
3. Wynagrodzenie z tytułu wykonania obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki nad
   studentem podczas odbywania praktyki pedagogicznej ciągłej, odpowiada iloczynowi 12 godzin
   pracy w miesiącu i stawki 13,50 zł brutto (słownie: trzynaście 50/100 złotych) za jedną godzinę.
4. Wynagrodzenie z tytułu wykonania obowiązków związanych z przeprowadzeniem 1 godziny
    efektywnych zajęć dydaktycznych -pokazowych z udziałem 1 grupy studenckiej podczas odbywania
    praktyk śródrocznych, wynosi 30 zł brutto (słownie: trzydzieści złotych).
5.  Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 3 i 4 przysługują za okres trwania praktyki i  wypłacane są
    na podstawie umowy cywilno-prawnej.”
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor 
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.01.2017
Data publikacji:
01.02.2017 12:51
Data aktualizacji:
01.02.2017 12:52
Liczba wyświetleń:
1506
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz14.doc35.5 KB