Nr 219 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie wynagradzania pracowników uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

 

 

UCHWAŁA Nr 219

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 września 2007 roku

w sprawie wynagradzania pracowników uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Działając na podstawie o art. 151 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uczestniczący w realizacji projektów finansowanych ze środków pochodzących ze źródeł innych niż wskazane w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), zwanych dalej źródłami zewnętrznymi wykonują powierzone im zadania na podstawie:

1) umowy o pracę,

2) umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 otrzymuje wynagrodzenie dodatkowe, którego zasady przyznawania określa Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych stanowiący załącznik do Uchwały.

3. Zasady wynagradzania oraz realizacji umowy przez pracownika, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 określa zawarta z nim umowa.

4. Umowa zawarta z pracownikiem nie może naruszać przepisów ogólnie obowiązujących.

§ 2

Uchwała ma zastosowanie do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych realizowanych na podstawie umów podpisanych po dniu 1 sierpnia 2006 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Załącznik do Uchwały Nr 219
z dnia 2 września 2007 roku

Regulamin wynagradzania pracowników

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów

finansowanych ze źródeł zewnętrznych

§ 1

1. Pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie realizujący projekty finansowane ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych mogą być zatrudniani:

1) wyłącznie dla potrzeb i na czas trwania realizacji projektu,

2) do wykonywania dodatkowej pracy na rzecz projektu.

2. Wnioski dotyczące zatrudnienia osób realizujących projekty finansowane ze środków zewnętrznych muszą zawierać uzasadnienie z informacją o ich kwalifikacjach.

§ 2

1. Wynagrodzenie dodatkowe określone według zasad niniejszego Regulaminu jest jedynym składnikiem wynagrodzenia osoby zatrudnionej do realizacji projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych.

2. Wynagrodzenie dodatkowe w szczególności:

1) nie stanowi podstawy do naliczania dodatku stażowego, premii regulaminowej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej, nagrody jubileuszowej i innych świadczeń określonych w odrębnych przepisach,

2) nie przysługuje za okres choroby, urlopu macierzyńskiego i okres pobierania zasiłku opiekuńczego,

3) nie jest chronione prawem autorskim na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

§ 3

1. Wynagrodzenie dodatkowe osoby zatrudnionej wyłącznie dla potrzeb projektu i na czas jego trwania ustalane jest w umowie o pracę z uwzględnieniem tabel zaszeregowania określonych w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251, poz. 1852 z późn. zm.).

2. Wynagrodzenie dodatkowe osoby zatrudnionej do wykonywania dodatkowej pracy na rzecz projektu ustalane jest w odrębnej umowie o pracę przy zastosowaniu stawki godzinowej.

§ 4

1. Wynagrodzenie dodatkowe osoby zatrudnionej przy realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych wypłacane jest przez okres realizacji projektu i stanowi jego koszt.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1ustalane jest zgodnie z zatwierdzonym budżetem danego projektu.

§ 5

1. Wysokość wynagrodzenie dodatkowego określana jest z uwzględnieniem liczby godzin przepracowanych na rzecz projektu.

2. Czas pracy osób wykonujących pracę na rzecz projektu musi być rejestrowany w kartach pracy, których wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu i akceptowany przez kierownika projektu.

3. Maksymalna liczba godzin, jaką pracownik UWM, o którym mowa w § 1 ust. 2, może przeznaczyć na pracę na rzecz projektu w ciągu miesiąca nie może przekraczać 50% czasu pracy pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 6

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu nie może przekraczać wysokości 4-krotnej stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w grupie określonej dla pracownika zgodnie z cytowanym Rozporządzeniem.

2. Stawka godzinowa wynagrodzenia dodatkowego, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu, nie może przekraczać 300% godzinowej stawki uposażenia zasadniczego pracownika obliczonej jako iloraz ostatnio otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego i:

1) 156 godzin - dla nauczycieli akademickich,

2) 168 godzin – dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.

3. Wynagrodzenia osób zatrudnionych przy realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych mogą być wypłacane według stawek określonych przez instytucję finansującą projekt, jeśli nie podlegają negocjacjom.

§ 7

1. Ustalenie wynagrodzenia dodatkowego musi być zgodne z zasadami rozliczania danego programu oraz dodatkowymi warunkami określonymi w umowie pomiędzy koordynatorem projektu a Komisją Europejską lub inną instytucją finansującą, a także w umowie Konsorcjum zawartej przez uczestników projektu.

2. Źródła finansowania wynagrodzenia pracownika świadczącego pracę w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych określa umowa o pracę.

§ 8

Wynagrodzenie dodatkowe określane jest przez Rektora na pisemny wniosek kierownika projektu, zatwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej realizującej projekt oraz zaakceptowany przez kwestora, który potwierdza środki finansowe i zgodność z budżetem projektu.

§ 9

1. Wypłaty dokonuje się na podstawie zlecenia wypłaty wynagrodzenia dodatkowego dla pracowników UWM, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu.

2. Wynagrodzenie dodatkowe wypłacane jest miesięcznie z dołu za przepracowany miesiąc w obowiązującym w Uniwersytecie terminie wypłat.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.10.2007
Data publikacji:
30.10.2007 11:19
Data aktualizacji:
11.09.2014 13:46
Liczba wyświetleń:
5908
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument