Nr 11/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie zasad opracowywania rozkładów zajęć dydaktycznych

 
Zarządzenie Nr 11/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 stycznia 2017 roku
 
w sprawie zasad opracowywania rozkładów zajęć dydaktycznych
 
Na podstawie art. 66 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity, Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842, z późn. zm.), w związku z § 3 ust. 6 i 7 w zw. z §4 ust. 2 Regulaminu Studiów będącego załącznikiem do Uchwały Nr 717 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządzam co następuje:
 
§1
1.  Nadzór nad organizacją procesu dydaktycznego na wydziale, w tym opracowaniem rozkładów zajęć
    dydaktycznych w poszczególnych semestrach roku akademickiego sprawuje Dziekan.
2.   Dziekan powierza osobom zatrudnionym na wydziale opracowanie rozkładów zajęć dydaktycznych
    na semestr zimowy i semestr letni dla każdego kierunku, poziomu kształcenia oraz formy studiów.
 
§2
1.   Rozkład zajęć powinien być przygotowany i zatwierdzony najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem
    zajęć w danym semestrze i opublikowany na stronie internetowej wydziału.
2.   Zaakceptowany przez wydziałowy samorząd studencki oraz zatwierdzony przez Dziekana rozkład
    zajęć przesyłany jest do jednostki administracji centralnej właściwej ds. studenckich.
3.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek prowadzącego zajęcia lub grupy
    studentów, skierowany do Dziekana i zaopiniowany przez wydziałowy samorząd studencki,
    dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w rozkładzie zajęć w trakcie semestru, pod
    warunkiem, że zmiany te nie spowodują zakłóceń w realizacji pozostałych zajęć dydaktycznych.
4.   Zmiany, o których mowa w ust. 3, mogą być dokonywane przez uprawnionych pracowników,
    o których mowa w §1 ust. 2, wyłącznie za zgodą Dziekana.
5.   Pracownicy, o których mowa w §1 ust. 2 i §2 ust 4, po wprowadzeniu zmian w rozkładzie zajęć
    zobowiązani są do przekazania stosownych informacji nauczycielom akademickim i studentom,
    których te zmiany dotyczą, w sposób skuteczny, zwyczajowo przyjęty na wydziale.
 
§3
1.  Ustala się zasady planowania rozkładów zajęć dydaktycznych:
        1)   w planowaniu zajęć dydaktycznych dla studiów stacjonarnych należy uwzględnić:
             a)    dni robocze (od poniedziałku do piątku), z zastrzeżeniem pkt. 2) i 4),
             b)    przedział godzinowy:
­                                      rozpoczęcie zajęć – nie wcześniej niż o godzinie 7:00,
­                                      zakończenie zajęć – nie później niż o godzinie 21:00,
        2)   w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość organizacji zajęć dydaktycznych
            w soboty,
        3)   w planowaniu zajęć dydaktycznych dla studiów niestacjonarnych należy uwzględnić:
             a)    piątki, w przedziale czasowym od godziny 16:00 do godziny 21:00,
             b)    soboty i niedziele, w przedziale czasowym od godziny 7:00 do godziny 21:00,
                  z zastrzeżeniem pkt 4),
        4)   maksymalna liczba godzin zajęć dydaktycznych w ciągu dnia wynosi 10,
        5)   w opracowywaniu rozkładów zajęć dydaktycznych należy:
             a)    dążyć do minimalizowania długich przerw między zajęciami,
             b)    dążyć do racjonalnego obciążania sal dydaktycznych,
             c)    uwzględnić przerwę na posiłek (około 60 minut) w przypadku organizacji zajęć
                  trwających powyżej 6 godzin danego dnia.
2.  W opracowywaniu rozkładów zajęć dydaktycznych należy w pierwszej kolejności uwzględnić
    zajęcia z języków obcych oraz z przedmiotów realizowanych w ramach modułu ogólnouczelnianego
    oraz zajęć z przedmiotów realizowanych w ramach modułu z zakresu nauk humanistycznych lub
    nauk społecznych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3.  Zajęcia z języków obcych należy planować według grafiku przygotowanego przez Studium Języków
    Obcych.
4.  Zajęcia z przedmiotów realizowanych w ramach modułu ogólnouczelnianego oraz zajęć
    z  przedmiotów realizowanych w ramach modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk
    społecznych należy planować w terminach określonych przez jednostkę administracji centralnej
    właściwą ds. kształcenia.
 
§4
1.  Dziekan za opracowanie rozkładu zajęć dydaktycznych może przyznać pracownikom, o których
    mowa w §1 ust. 2 dodatkowe wynagrodzenie, pod warunkiem, że zadania te nie są objęte
    zakresem obowiązków określonych w umowie o pracę.
2.   Kwota dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 uzależniona jest od możliwości
    finansowych wydziału i nie może przekroczyć wartości stanowiącej iloczyn liczby grup studenckich
    ujętych w rozkładzie zajęć i stawki 25 zł brutto, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dziekan może wystąpić z pisemnym wnioskiem
    do prorektora właściwego ds. kształcenia o zwiększenie stawki, o której mowa w ust. 2.
 
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.01.2017
Data publikacji:
23.01.2017 11:55
Data aktualizacji:
23.01.2017 11:56
Liczba wyświetleń:
1960
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz11.docx22.2 KB