Nr 10/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM

 
ZARZĄDZENIE Nr 10/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 stycznia 2017 roku
 
 
w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM
w Olsztynie”
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia
Nr 70/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 maja 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany.
   1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie
      „1. Projekt skierowany jest do następujących grup odbiorców:
              1)  kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Medycznych UWM uczestniczącej w kształceniu
               studentów/ek na kierunkach lekarskim lub pielęgniarstwo;
              2) studentów/ek Wydziału Nauk Medycznych UWM z kierunku lekarskiego jednolitych
               magisterskich studiów stacjonarnych w języku polskim i kierunku pielęgniarstwo I lub II
               stopnia studiów stacjonarnych w języku polskim;
              3)   instruktorów i techników symulacji medycznej.
  2)  § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie „2. W ramach projektu kadra dydaktyczna może korzystać
      ze wsparcia określonego w ust. 1 pkt 1-3”.
  3)  W § 4 skreśla się ust. 3.
  4)  W § 5 ust. 3 dodaje się pkt 4) pozytywny wynik z testu kwalifikacyjnego.
  5)  W § 5 dodaje się ust. 5 o brzmieniu „W przypadku instruktorów i techników wymagane jest ich
      zatrudnienie w ramach projektu”.
  6)  § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie „2. W przypadku szkoleń określonych w § 4 ust. 1 pkt 4-5 mogą
      w nich uczestniczyć zatrudnieni w ramach projektu instruktorzy i technicy
, którzy zobowiązani
      są do złożenia w Biurze projektu stosownego formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1a
     
oraz dokumentów określonych w ust. 19”.
  7)  dodaje się załącznik nr 1a w brzmieniu określonym w załączeniu do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
02.01.2017
Data publikacji:
09.01.2017 13:52
Data aktualizacji:
09.01.2017 13:57
Liczba wyświetleń:
1394
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalZarz10.doc510.5 KB
Zarz10.doc53 KB