Nr 124/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 124/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2016 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ze zmianami
 
Na podstawie § 22 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. poz. 1571 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM
w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie ze zm.),  stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W zarządzeniu Nr 114/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
4 grudnia 2014 roku w sprawie: Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ze zm. wprowadza się następujące zmiany:
 
1)   § 9 otrzymuje brzmienie:
㤠9
Dysponentami środków, o których mowa w § 7 ust. 3, (zwanymi dalej „Dysponentami”) są:
L.p.
Dysponent
Pracownicy
Wnioskujący
1
2
3
4
1.
 
Rektor
- pion Rektora
 
- Rektor
- kierownicy podległych jednostek
 
2.
Prorektor właściwy ds. ekonomicznych i rozwoju
- pion Prorektora właściwego ds. ekonomicznych i rozwoju
- jednostki i stanowiska nadzorowane
- Prorektor właściwy ds. ekonomicznych i rozwoju
- kierownicy podległych jednostek
3.
Prorektor właściwy ds. kadr
- pion Prorektora właściwego ds. kadr
- jednostki i stanowiska nadzorowane
 
- jednostki organizacyjne na wydziałach
 
- Prorektor właściwy ds. kadr
- kierownicy podległych jednostek
- dziekani
4.
Prorektor właściwy ds. nauki
- pion Prorektora właściwego ds. nauki
- jednostki i stanowiska nadzorowane
- Prorektor właściwy ds. nauki
- kierownicy podległych jednostek
5.
Prorektor właściwy ds. kształcenia i studentów
- pion Prorektora właściwego ds. kształcenia
- jednostki i stanowiska nadzorowane
- dziekanaty
- Prorektor właściwy ds. kształcenia
- kierownicy podległych jednostek
- dziekani
6.
Prorektor właściwy ds. zadań uczelni medycznej
- pion Prorektora właściwego ds. zadań uczelni medycznej
- jednostki i stanowiska nadzorowane
 
- Prorektor właściwy ds. zadań uczelni medycznej
- kierownicy podległych jednostek
7.
Kanclerz
- pion Kanclerza
- jednostki i stanowiska nadzorowane
- Kanclerz
- kierownicy podległych jednostek”
 
 2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie:
 
„Załącznik nr 1
do „Regulaminu premiowania pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi
w UWM w Olsztynie”
(zarządzenie Nr 114/2014
Rektora UWM w Olsztynie
 z dnia 4 grudnia 2014 r.)
 
WNIOSEK
DOTYCZĄCY PRZYZNANIA PREMII REGULAMINOWEJ
W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI
 
Na podstawie § 4 ust. 5 Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wnoszę o:
podwyższenie z ………% do ………..%
premii regulaminowej za miesiąc …………………….. Pana/i …………………………….
zatrudnionego/nej w ………………………………………………………………….....………….
na stanowisku ……………………………………………………………….......…………………...
Uzasadnienie: ………………………………………………………………………...................
.................................................................................................. 
  …………………………………………………………………………………….
               (okres nieobecności zastępowanego pracownika)
                                       
 
                                                                            ……………………………......................………
                                                                            data, podpis i pieczątka Wnioskodawcy
 
 
 
Zatwierdzam ………………………......................................……………………….
                           Prorektor właściwy ds. kadr (data, podpis i pieczątka)
 
                  
Otrzymuje:
Dział Kadr”


3) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie:
„Załącznik nr 2
do „Regulaminu premiowania pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi
w UWM w Olsztynie”
(zarządzenie Nr 114/2014
Rektora UWM w Olsztynie
 z dnia 4 grudnia 2014 r.)
 
WNIOSEK
DOTYCZĄCY OBNIŻENIA LUB POZBAWIENIA PREMII REGULAMINOWEJ
 
Na podstawie § 5 ust. 2 Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wnoszę o:
1.    obniżenie z ………% do ………..%*
2.    pozbawienie *
premii regulaminowej za miesiąc …………………….. Pana/i ……………………………...
zatrudnionego/nej w ………………………………………………………………………….......….
na stanowisku …………………………………………………………………………………............
Uzasadnienie: ……………………………………………………………………….....................
....................................................................................................
* niepotrzebne skreślić
                                                                              ………………….....................…………………
                                                                             data, podpis i pieczątka Wnioskodawcy
 
Zatwierdzam …………………...............................................................
                           Prorektor właściwy ds. kadr (data, podpis i pieczątka)
 
                   Zostałem/am powiadomiony/a o decyzji pracodawcy
 
                                                         ……………………..............………………
                                                         data i czytelny podpis pracownika
Otrzymują:
1.    pracownik
2.    Dział Kadr”
 
§ 2
Wprowadza się tekst jednolity załącznika do Zarządzenia Nr 114/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
Realizację zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. kadr.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.12.2016
Data publikacji:
03.01.2017 14:41
Data aktualizacji:
03.01.2017 14:48
Liczba wyświetleń:
3591
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz124.docx18.32 KB
Regulaminpremiowaniaujedn.docx33.13 KB