Nr 127/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

ZARZĄDZENIE Nr 127/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2016 roku
 
w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 51/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2014 roku
(ze zmianami), wprowadza się następujące zmiany:
 
1)   w § 32:
  a) w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
     
„7) Straż Uniwersytecka”,
  b) w ust. 2 skreśla się pkt 1,
 
2)   dodaje się §39a w brzmieniu:
     „§39a
       1.  Straż Uniwersytecka jest jednostką organizacyjną właściwą do utrzymania porządku
          na terenie Uniwersytetu oraz organizowania, nadzorowania, koordynowania i wykonywania
          zadań w zakresie prawidłowego zabezpieczenia oraz ochrony osób i mienia stanowiącego
          własność, bądź będącego w użytkowaniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
       2.  Szczegółowe zadania oraz zasady funkcjonowania Straży Uniwersyteckiego określają odrębne
           przepisy.”
 
3)   skreśla się § 40.
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Kanclerzowi Uniwersytetu.
 
§ 3
1.     Przepisy, o których mowa w § 1pkt 1 lit. a oraz pkt 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
2.     Przepisy, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b i pkt 3 wchodzą w życie z dniem 31 stycznia 2017 r.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.12.2016
Data publikacji:
02.01.2017 14:47
Data aktualizacji:
02.01.2017 14:47
Liczba wyświetleń:
1639
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz127.doc41 KB