Zarządzenie Nr 29 z dnia 28 września 2007 roku w sprawie wydawania zaświadczeń.


Zarządzenie Nr 29

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 września 2007 roku

w sprawie wydawania zaświadczeń.

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w celu zapewnienia jednolitości postępowania w sprawach o wydanie zaświadczeń, zarządza się co następuje:

§ 1

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, zwany dalej Uniwersytetem wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie, jeżeli:

1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,

2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

§ 2

1. W przypadkach, o których mowa w § 1ust.1 pkt 2 Uniwersytet obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonych przez Uniwersytet rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

2. Przed wydaniem zaświadczenia Uniwersytet może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

§ 3

1. Zaświadczenie wydawane jest wyłącznie według wzoru zatwierdzonego przez Kanclerza.

2. Zbiór wzorów zaświadczeń wydawanych w Uniwersytecie prowadzony jest w Zespole organizacyjno-prawnym.

§ 4

1. Zaświadczenie wydawane jest na wniosek osoby zainteresowanej w jednostce organizacyjnej właściwej merytorycznie do rozpatrzenia wniosku.

2. Wnioski o wydanie zaświadczenia rejestrowane są w rejestrze prowadzonym według wzoru stanowiącego załącznik do Zarządzenia.

3. Liczba porządkowa, pod którą zarejestrowany został wniosek jest numerem zaświadczenia.

4. Zaświadczenie podpisywane jest przez osobę upoważnioną przez Rektora.

5. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od złożenia wniosku.

§ 5

1. Jednostką właściwą w sprawie wydawania zaświadczeń o zatrudnieniu lub o zatrudnieniu i uzyskiwanym wynagrodzeniu jest Biuro Kadr i Spraw Socjalnych.

2. Zaświadczenie o zatrudnieniu przygotowuje merytorycznie właściwy pracownik Biura Kadr i Spraw Socjalnych.

3. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia składa się z dwóch części i jest przygotowywane przez pracownika:

1) Biura Kadr i Spraw Socjalnych w części dotyczącej zatrudnienia,

2) Działu Płac w części dotyczącej wysokości wynagrodzenia.

4. Pracownik ponosi odpowiedzialność za przygotowanie zaświadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Fakt przygotowania zaświadczenia pracownik potwierdza czytelnym podpisem umieszczonym w lewym dolnym rogu zaświadczenia przed przekazaniem go do podpisu przez osobę upoważnioną.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Kanclerzowi.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
28.10.2007
Data publikacji:
30.10.2007 07:57
Data aktualizacji:
30.10.2007 07:57
Liczba wyświetleń:
3156
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Wzory zaświadczeń29.5 KB
wzór Rejestru wniosków24.5 KB